Архив на нормативни актове

Сортиране на данни
Публикувановъзходящо сортиране Описание
05.11.2015 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
03.11.2015 Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас
03.11.2015 Наредба за символиката и отличията на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за определяне размера на местните данъци
03.11.2015 Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
03.11.2015 Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
03.11.2015 Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.