• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5975 / 05.04.2017 Г.

от Чанка Коралска - За кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №742/27.03.2017 г., относно:1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1619, 07079.2.1620, 07079.2.1628, 07079.2.1566, 07079.2.2519 и 07079.2.2520 по КК на гр.Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.1622 и 07079.2.1567 по КК на гр.Бургас – общинска собственост, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас.2. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 зa разрешаване изработване на ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1619, 07079.2.1620, 07079.2.1628, 07079.2.1566, 07079.2.2519 и 07079.2.2520 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, в обвръзка с проект за ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр.Бургас – I етап от км.230 + 700 на път I-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна.3. Одобряване на основание чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание изработване на ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1619, 07079.2.1620, 07079.2.1628, 07079.2.1566, 07079.2.2519 и 07079.2.2520 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, в обвръзка с проект за ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр.Бургас – I етап от км.230 + 700 на път I-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна.4. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ зa разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1619 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас.5. Одобряване на основание чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1619 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
507
ОБНОВЕНО:
06.04.2017 - 14:32
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.