• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6131 / 12.05.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.60, по плана на с.Маринка, Община Бургас, с който в границите на квартала, заключен между улици с о.т.198-о.т.192-о.т.191-о.т.13-о.т.202-о.т.201-о.т.200-о.т.199, се урегулират 19 бр. нови УПИ – УПИ I-1462 за социална инфраструктура, УПИ XV-1476 за озеленяване и ТП и УПИ II–1463, УПИ III–1464, УПИ IV–1465, УПИ V–1466, УПИ VI–1467, УПИ VII–1468, УПИ VIII–1469, УПИ IX–1470, УПИ X–1471, УПИ XI–1472, УПИ XII–1473, УПИ XIII–1474, УПИ XIV–1475, УПИ XVI-1477, УПИ XVII-1478, УПИ XVIII-1479, УПИ XIX-1480 отредени „за жилищно строителство“, с предвиждане в тях на ниско свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния до регулационни граници, при условията на чл.31, ал.5 от ЗУТ, с устройствени показатели: Пл.застр. до 30%, Кинт до 1, Височина до 8.5м и Позел. мин. 50%, в устройствена зона Жм1, в разширение на населеното място съгласно действащ ТУП на с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица, с приложен процент на редукция – 18% 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
591
ОБНОВЕНО:
15.05.2017 - 11:32
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.