• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7304 / 05.04.2018 Г.

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.5, кв.15, кв.16 и кв.17, по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, с което се променя устройствената зона за нови кв.5 и кв.5а, кв.15, кв.16 и кв.17, от Жм (зона за застрояване с малка височина) в Жс (зона за застрояване със средна височина), променя се северната регулационна граница на кв.Сарафово, като същата се провежда по имотните граници на ПИ с идентификатори 07079.820.124 и  07079.820.221 по КК на гр.Бургас, обособяват се нов кв.5, в който се урегулира нов УПИ II, отреден – „за комплексно жилищно строителство, обществено обслужване и изолационна зеленина и нов кв.5а, в който се урегулират нов УПИ І, отреден - „за изолационна зеленина, благоустрояване и инфраструктура“, с предвидени петна за два нови трафопоста, нови УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ ХІ, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII, УПИ ХІХ, УПИ ХХ, УПИ ХХІ, УПИ ХХІІ, УПИ ХХІІІ, УПИ ХХІV, отредени – „за жилищно строителство“ и УПИ ХХV, отреден – „за обществено обслужване“,  в кв.15 вътрешните регулационни граници се провеждат по имотните границите на ПИ с идентификатори 07079.820.185, 07079.820.196, 07079.820.202, 07079.820.203, 07079.820.206, 07079.820.218 и 07079.820.219 по КК на гр.Бургас и се урегулират нови УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII, отредени – „за жилищно строителство“ и УПИ VIII, отреден – „за обществено обслужване“, в кв.16 вътрешната регулационна граница на бивш УПИ I се провежда по имотната граница на ПИ с идентификатор 07079.820.153 и се урегулират нови УПИ І, УПИ Х, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII и УПИ XVIII, отредени - „за жилищно строителство“, в кв.17 вътрешните регулационни граници между УПИ ІV и УПИ V  и между УПИ VІ и УПИ VІІ се провеждат по имотните граници на ПИ с идентификатори 07079.820.126, 07079.820.127, 07079.820.137 и 07079.820.138, от УПИ ХІ се урегулират нови УПИ ХІ и УПИ ХVІІІ и всички УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI и УПИ XVIII се отреждат - „за жилищно строителство“, с предвиждане във всички УПИ на ново свободно и свързано застрояване, със средна височина, посочено с ограничителни и задължителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, като за УПИ XII, УПИ ХV и УПИ ХVІ, в кв.5а се предвижда запазване на съществуващите сгради и се установяват устройствени показатели за устройствена зона Жс, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, показани в матрица, както следва: Височина до 12м (4ет.), Пл.застр. до 70%, Кинт до 2.0 и П озел. мин.30%, провежда се нова улица от о.т. 4 до о.т. 4а и се изменя частично трасето на обслужваща улица между о.т. 2 - о.т.1 - о.т. 144 - о.т. 145, като се осигурява габарит от 9,00м. /пътно платно за движение 6,00м и два тротоари  по 1,50м/.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
496
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.