• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7798 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас"; ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.004  “Подкрепа за лицата с увреждания“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по ОПРЧР 2014-2020“.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
328
ОБНОВЕНО:
10.09.2018 - 14:27
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.