• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8575 / 15.04.2019 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:

1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.12.935 по КК на гр.Бургас, с НТП за селскостопански път – общинска собственост, и ПИ с идентификатори 07079.12.940 и 07079.12.942 по КК на гр.Бургас, с НТП за пасище - общинска собственост, съгласно проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за обособяване на УПИ за ПИ с идентификатори 07079.12.941 и 07079.12.942 по КК на гр.Бургас и провеждане на обслужваща улица, попадащи в устройствена зона 1/Жм, в разширението на строителните граници на кв. Ветрен по одобрения ОУП на гр. Бургас
2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за обособяване на УПИ за ПИ с идентификатори 07079.12.941 и 07079.12.942 по КК на гр. Бургас и провеждане на обслужваща улица, попадащи в устройствена зона 1/Жм, в разширението на строителните граници на кв. Ветрен по одобрения ОУП на гр. Бургас

 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
159
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.