Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1955
Публикувано на 26 Март, 2018 - 16:45
от Костантин Луков, Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Калояна Живкова - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на извънреден приоритетен график за работа на общинската мобилна лаборатория за качество на атмосферния въздух (КАВ)
Последна промяна на: 26 Март, 2018 - 16:45
Публикувано на 26 Март, 2018 - 16:35
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за надграждане на станции за мониторинг на водните басейни, част от системата за управление на водите
Последна промяна на: 26 Март, 2018 - 16:35
Публикувано на 20 Март, 2018 - 10:51
от С. Момчев за опрощаване на дължими държавни вземания
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 17:20
Публикувано на 16 Март, 2018 - 12:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК - Бургас и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
Последна промяна на: 16 Март, 2018 - 12:06
Публикувано на 16 Март, 2018 - 12:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по Процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“
Последна промяна на: 21 Март, 2018 - 14:53
Публикувано на 12 Март, 2018 - 16:08
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 5 Февруари, 2019 - 13:22
Публикувано на 12 Март, 2018 - 15:32
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Избор на управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 15:32
Публикувано на 12 Март, 2018 - 15:06
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Включване на спортни мероприятия в Спортния календар на Община Бургас за 2018 г. и частична промяна в Приложение № 13.3 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 15:06
Публикувано на 12 Март, 2018 - 14:59
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Провеждане на концерт на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров, посветен на филмовата поредица за Агент 007 – Джеймс Бонд и финансовото му обезпечаване
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 14:59
Публикувано на 12 Март, 2018 - 14:55
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 14:55
Публикувано на 12 Март, 2018 - 14:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-51 в кв.6 по плана на в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.51 по одобрените КККР на гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 14:42
Публикувано на 12 Март, 2018 - 14:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Сдружение „Самотна майка“
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 14:36
Публикувано на 12 Март, 2018 - 14:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот, представляващ ½ ид. част от самостоятелен обект в сграда  (СОС) с идентификатор 07079.651.181.2.2 по КК на гр. Бургас
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 14:30
Публикувано на 12 Март, 2018 - 14:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между юридическо лице и Община Бургас, чрез извършване на доброволна делба на УПИ ІІ-353, 360 и УПИ V-360 в кв. 186, ЦГЧ-гр. Бургас, във връзка с влязъл в сила Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 14:24
Публикувано на 12 Март, 2018 - 12:27
от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане  на процедури  „ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 16:18
Публикувано на 12 Март, 2018 - 11:59
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Стартиране на нова процедура за изграждане на паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията
 
Последна промяна на: 21 Март, 2018 - 09:23
Публикувано на 12 Март, 2018 - 11:20
от Евгений Мосинов - председател на комисия, определена с решение на Общински съвет - Бургас по т.5 (Протокол №36) и Заповед №198/22.01.2018 г. на кмета на Община Бургас, относно: Комисия за изменение и допълнение на концесионни договори за спирките от масовия градски транспорт
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 11:20
Публикувано на 12 Март, 2018 - 11:08
от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 11:08
Публикувано на 12 Март, 2018 - 10:51
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас”, ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0026-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на...
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 10:51
Публикувано на 12 Март, 2018 - 10:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Бургас по оперативни програми, проекти съфинансирани от Национален Доверителен Еко Фонд, ПУДООС и проекти съфинансирани чрез финансов инструмент JESSICA
Последна промяна на: 12 Март, 2018 - 10:19
Публикувано на 9 Март, 2018 - 11:18
от Живко Табаков - общински съветник от Реформаторски блок, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения
Последна промяна на: 9 Март, 2018 - 11:18
Публикувано на 8 Март, 2018 - 12:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти”, приет с Решение на Общински съвет Бургас по т.65, Протокол №11/24.07.2008 г., изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас по т.8, Протокол №16/18 и 20.12.2008г., по т.16, Протокол №7/26.01.2016г., Протокол № 26/25.04.2017г., по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г.
Последна промяна на: 8 Март, 2018 - 12:13
Публикувано на 8 Март, 2018 - 11:37
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2017 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас
Последна промяна на: 8 Март, 2018 - 11:37
Публикувано на 7 Март, 2018 - 16:32
от Кадир Юсеин Кадир за опрощаване на дължими държавни вземания
Последна промяна на: 7 Март, 2018 - 16:32
Публикувано на 7 Март, 2018 - 16:12
от Димитринка Буланова - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 23 Март, 2018 - 10:10
Публикувано на 6 Март, 2018 - 09:23
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Възлагане на дейностите по ученическо столово хранене на ОП „Туризъм“ към Община Бургас в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации
Последна промяна на: 6 Март, 2018 - 09:23
Публикувано на 26 Февруари, 2018 - 17:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно право на управление на Спортно училище „Юрий Гагарин“, гр. Бургас върху сгради, публична общинска собственост, находящи се в ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, бл.№46
Последна промяна на: 26 Февруари, 2018 - 17:38
Публикувано на 26 Февруари, 2018 - 17:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решения на Общински съвет – Бургас, взети по т. 32, т. 33 и т. 44 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г. заседание (Протокол № 37)
Последна промяна на: 27 Февруари, 2018 - 08:58
Публикувано на 26 Февруари, 2018 - 17:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV в кв.25 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.609.286 по КККР на гр.Бургас
Последна промяна на: 26 Февруари, 2018 - 17:32
Публикувано на 23 Февруари, 2018 - 11:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Бургаски пазари" ЕООД, гр. Бургас
 
Последна промяна на: 23 Февруари, 2018 - 11:42
Публикувано на 13 Февруари, 2018 - 11:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на части от нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ обект „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“, изграден в УПИ I-429, кв.56 по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, чрез публичен оповестен конкурс
Последна промяна на: 13 Февруари, 2018 - 11:23
Публикувано на 13 Февруари, 2018 - 09:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 22 Февруари, 2018 - 13:45
Публикувано на 13 Февруари, 2018 - 09:20
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет и председател на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Допълване на План-програмата за работата на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Февруари, 2018 - 09:20
Публикувано на 13 Февруари, 2018 - 09:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизградени обекти по проект: „Улична водопроводна и канализационна мрежа, обслужваща имоти, попадащи на територията на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД–I-ви и II-ри етап на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Февруари, 2018 - 09:11
Публикувано на 13 Февруари, 2018 - 09:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Февруари, 2018 - 09:31
Публикувано на 12 Февруари, 2018 - 12:27
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на шевни машини и оверлог – общинска собственост, част от имуществото на управлявано от Дневен център за работа с деца на улицата към Община Бургас, на ОП „Общинско социално предприятие за традиционни занаяти „Морски знаци”- Бургас
Последна промяна на: 19 Февруари, 2018 - 10:43
Публикувано на 12 Февруари, 2018 - 12:26
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на видеоколоноскоп за нуждите на Отделение по онкогастроентерология при „КОЦ – Бургас” ЕООД
Последна промяна на: 19 Февруари, 2018 - 10:52
Публикувано на 12 Февруари, 2018 - 10:36
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас и председател на Местен обществен комитет (МОК) по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции при Община Бургас, относно: Приемане на Общинска стратегия за превенция и контрол на сексуално предавани инфекции, синдрома на придобитата имунна недостатъчност и сексуално здраве- Община Бургас, 2018 г. – 2023 г.
Последна промяна на: 19 Февруари, 2018 - 11:09
Публикувано на 12 Февруари, 2018 - 10:35
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управитeли на „СБАЛПФЗ – БУРГАС“ ЕООД и „ЦПЗ ПРОФ. Д-Р И. ТЕМКОВ“ ЕООД и удължаване на сроковете на действащите правоотношения с управителите на “ЦКВЗ-БУРГАС“ ЕООД и „КОЦ – БУРГАС“ ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Февруари, 2018 - 10:50
Публикувано на 12 Февруари, 2018 - 10:33
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извършване на допълнителни ремонтни работи на ет. 3 в сградата „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД във връзка с наемното правоотношение с „Медицински център III – Бургас“ ЕООД
Последна промяна на: 19 Февруари, 2018 - 10:46
Публикувано на 9 Февруари, 2018 - 16:21
от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №281/02.02.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2018/2019 година
Последна промяна на: 9 Февруари, 2018 - 16:21
Публикувано на 9 Февруари, 2018 - 16:10
от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №281/02.02.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижими имоти, представляващи УПИ V-379 и УПИ ХХV-380 в кв.18 по плана на в.з.Минерални бани, гр.Бургас, чрез извършване на доброволна делба и изкупуване на общинска идеална част
 
Последна промяна на: 9 Февруари, 2018 - 16:10
Публикувано на 9 Февруари, 2018 - 16:02
от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №281/02.02.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план за обект: „Разширение на съществуваща п/ст „Бургас 400/110кV“, с което част от ПИ с идентификатор 07332.119.283 по КК на гр.Българово, Община Бургас, общинска собственост, с площ 1 415м2 се предвиди за разширение на територията на ПИ с идентификатор 07332.119.282 по КК на гр.Българово, Община Бургас, с отреждане...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Февруари, 2018 - 16:02
Публикувано на 9 Февруари, 2018 - 15:57
от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №281/02.02.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.501.1217 по КК на с.Маринка, с който при условията на чл.16 от ЗУТ от бивш ПИ с пл.№220, /по плана на с.Маринка, одобрен със Заповед№221/24.02.1973г. на Председателя на ОНС Бургас/, се урегулира нов УПИ VII-1217, в кв.40, по плана на с.Маринка, отреден – „за смесено предназначение“, с устройствени показатели за устройствена зона Смф, както следва: Пл.застр до 40%, Кинт...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 26 Февруари, 2018 - 14:30

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.