Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1955
Публикувано на 25 Февруари, 2019 - 16:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставянето на целева субсидия на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД за закупуване на медицинско оборудване за нуждите на Отделение по кожни и венерически болести лечебни заведения
Последна промяна на: 25 Февруари, 2019 - 16:54
Публикувано на 25 Февруари, 2019 - 16:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, определяне на представител на Община Бургас и начина на гласуване по дневния ред
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 17:21
Публикувано на 25 Февруари, 2019 - 16:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ ІI в кв.7 по плана на в.з. “Минерални бани“, гр. Бургас, отреден „за парк“, с цел обособяване на УПИ, отреден „за инфраструктура и озеленяване“
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 17:22
Публикувано на 25 Февруари, 2019 - 16:31
от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас, относно: Предложение за именуване на територията, заключена между улиците „ Александровска“ и „Богориди“, в частта срещу сградата на Община Бургас и хотел „България“, на градско пространство „Толерантност“
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 17:24
Публикувано на 19 Февруари, 2019 - 09:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас - общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП...
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 17:17
Публикувано на 15 Февруари, 2019 - 13:01
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приходи от управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.
Последна промяна на: 26 Март, 2019 - 08:47
Публикувано на 12 Февруари, 2019 - 17:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на обслужващ път до УПИ I – 312 (ЗА ПСОВ) в землището на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план – Изменение на парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на обслужващ път до УПИ I – 312 (ЗА ПСОВ) в землището на кв. Рудник – кв. Черно море, гр....
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:26
Публикувано на 12 Февруари, 2019 - 09:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 14.03.2019 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 17:08
Публикувано на 12 Февруари, 2019 - 09:15
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2019/2020 година и Правила  за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2019/2020 година
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:15
Публикувано на 12 Февруари, 2019 - 08:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ III-387 в кв. 51 и УПИ VIII-314 в кв. 41 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, във връзка с провеждане на процедура за отчуждаване, чрез извършване на замяна по реда на чл. 21 ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, с цел задоволяване на общински нужди  
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:23
Публикувано на 12 Февруари, 2019 - 08:32
от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Въвеждане на ново административно-териториално деление на гр. Бургас
Последна промяна на: 28 Февруари, 2019 - 11:22
Публикувано на 11 Февруари, 2019 - 14:07
от Станислав Андреев, Димчо Грудев, Веселин Пренеров, Калояна Живкова, Димитър Людиев, Тодор Колев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изработване на Общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи,  като умели и активни предприемачи  или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно  извънкласно обучение и практики, с цел подобряване  социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и среден бизнес, както и в превръщане на Общината в още по-привлекателна дестинация за големи инвеститори
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 17:02
Публикувано на 11 Февруари, 2019 - 13:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 17:01
Публикувано на 11 Февруари, 2019 - 12:55
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас,  на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 11 Февруари, 2019 - 12:55
Публикувано на 11 Февруари, 2019 - 12:55
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас,  на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:57
Публикувано на 11 Февруари, 2019 - 12:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II-1477, в кв. 102 по ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:50
Публикувано на 11 Февруари, 2019 - 12:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-333, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона – гр. Българово“
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:54
Публикувано на 11 Февруари, 2019 - 12:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-659, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона – гр. Българово“
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:52
Публикувано на 11 Февруари, 2019 - 11:52
от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:16
Публикувано на 11 Февруари, 2019 - 10:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Последна промяна на: 11 Февруари, 2019 - 10:50
Публикувано на 11 Февруари, 2019 - 10:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на общински съветници за участие в комисия по процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител за "Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас"
 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 17:11
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 19:30
от Живко Панайотов - управител на "Бургаски пазари", относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 07079.605.164 - собственост на "Бургаски пазари" ЕООД, представляващ недвижим имот с площ 14 409 кв.м., находящ се в гр. Бургас, ПЗ Север
Последна промяна на: 11 Февруари, 2019 - 09:15
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 19:22
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас и утвърждаване цени за продажба на дървесина за 2019 г.
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 19:22
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 19:15
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 19:15
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 19:11
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС" ЕООД, "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС" ЕООД  и „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ - БУРГАС” ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 19:11
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 19:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2019/2020 година
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:38
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 18:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 61/1055 кв.м идеални части от УПИ VІІІ-56 в кв. 1, целият с площ 1055 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 18:58
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 18:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на общински идеални части от УПИ ІІІ-607 в кв.49, целият с площ 233 кв.м, по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.610.115 по КК на гр. Бургас и общински идеални части от сградите в имота
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 18:48
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 18:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 18:30
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 18:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 18:22
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 18:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в сградата на „Кметство", кв. „Крайморие", чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващ обект - предназначен за пощенски услуги
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:42
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 18:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, на обособена част от имот, с позиция Е35 по актуалнa план - схема на преместваемите обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията към действащия ПУП-ПРЗ на „Приморски парк“, град Бургас, за поставяне на преместваем обект с площ 15 кв. м, за извършване на търговска дейност
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:41
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 17:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ V-92 в кв.11 по плана на в.з.Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.92 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 17:20
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 17:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 252/1146 кв.м идеални части от УПИ ХVІ-1099 в кв. 81, целият с площ 1146 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 19:50
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 16:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 16:59
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 16:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 16:49
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 16:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“,  на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 16:39
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 16:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 45/852  кв.м идеални части от УПИ I-214 в кв. 20, целият с площ 852 кв.м, по плана на с. Извор, Община Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 16:23
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 16:07
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.12 от дневния ред на проведеното на 27.02.2018г. заседание /Протокол №38/
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 16:09
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 15:49
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост - кафе в сградата на "Автогара Юг", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:39
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 15:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор 07079.13.1937 по КККР на гр. Бургас, находящ се в местност „Мочура“, землище кв. Банево, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 15:38
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 15:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІІ, в квартал 56 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 15:31
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 15:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница”,  на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 15:23
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 15:13
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Мерки за намаляване на шумовото натоварване на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 21 Февруари, 2019 - 10:00
Публикувано на 8 Февруари, 2019 - 15:09
от Живко Панайотов - управител на "Бургаски пазари", относно: Даване на съгласие за осигуряване на финансиране чрез банков кредит
Последна промяна на: 8 Февруари, 2019 - 15:09
Публикувано на 7 Февруари, 2019 - 14:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Изворище", с. Изворище, Община Бургас
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:29
Публикувано на 7 Февруари, 2019 - 13:53
от Калояна Живкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Разделно събиране на отпадъци в детските заведения и училища на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 22 Февруари, 2019 - 10:52
Публикувано на 7 Февруари, 2019 - 13:34
от Антон Коджабашев - председател на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси, относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 16:18

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.