Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1955
Публикувано на 12 Август, 2019 - 10:35
от Антон Пенев Берданков и Лиляна Стоянова Драгоева - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на детска площадка в междублоковото пространство на бл.52 и бл.54, ж.к. "Лазур", гр. Бургас, в поземлен имот с идентификатор 07979.607.142
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 10:35
Публикувано на 12 Август, 2019 - 10:27
от Тодор Димитров Ангелов - общински съветник от група общински съветници "Заедно за Бургас", относно: Ремонт на асфалтова настилка на автомобилен паркинг в жилищен комплекс "Братя Миладинови", източно на блок 46, пред входовете с номера 5, 6 и 7
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 10:27
Публикувано на 12 Август, 2019 - 10:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Министерството на вътрешните работи, за нуждите на V РУ при ОД на МВР-Бургас, на обособена част от недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 10:23
Публикувано на 12 Август, 2019 - 10:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на обособен обект № 12 в сградата на спортна зала „Младост“, изградена в УПИ II, кв. 49 по плана на ж.к.„Славейков“, град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 10:18
Публикувано на 12 Август, 2019 - 10:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 10:01
Публикувано на 12 Август, 2019 - 09:53
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ Х-575, в квартал 51 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 09:53
Публикувано на 12 Август, 2019 - 09:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ IX-137, кв. 13 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, град Бургас, с идентификатор 07079.832.137 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 09:44
Публикувано на 12 Август, 2019 - 09:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ II-64 в кв.8 по плана на в.з.Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.64 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 09:31
Публикувано на 12 Август, 2019 - 09:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 55/1290 кв.м идеални части от УПИ ІІІ-132, кв. 1, целият с площ 1290 кв.м, по плана на с. Извор, Община Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 09:17
Публикувано на 12 Август, 2019 - 09:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 29/1030 кв.м идеални части от УПИ VІІ-1172 в кв. 89 по плана на кв. Банево, гр.Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 09:06
Публикувано на 12 Август, 2019 - 08:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 85/1617 кв.м идеални части от УПИ ІХ-836 в кв. 57, целият с площ 1617 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 08:56
Публикувано на 9 Август, 2019 - 16:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подписване на споразумение за партньорство между Община Бургас и „Бургасбус“ ЕООД за целите на подготовката и изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020г.“, процедура BG 16M1OP 002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух”
Последна промяна на: 9 Август, 2019 - 16:37
Публикувано на 9 Август, 2019 - 16:19
от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на източната фасада, на централния вход на Военен клуб – гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Август, 2019 - 16:19
Публикувано на 9 Август, 2019 - 16:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на РСПБЗН-Бургас“ по процедура BG16RFOP001-1.004 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
Последна промяна на: 9 Август, 2019 - 16:12
Публикувано на 9 Август, 2019 - 16:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на...
Последна промяна на: 9 Август, 2019 - 16:04
Публикувано на 9 Август, 2019 - 16:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по процедура чрез подбор на проекти  BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“, по приоритетна ос 2 «Отпадъци» на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020»
Последна промяна на: 12 Август, 2019 - 13:14
Публикувано на 9 Август, 2019 - 15:45
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Изграждане на пътна инфраструктура в съседство на бл. 95 в к-с "Славейков"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 20 Септември, 2019 - 15:57
Публикувано на 9 Август, 2019 - 15:43
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас
Последна промяна на: 9 Август, 2019 - 15:43
Публикувано на 8 Август, 2019 - 13:40
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявен спортист в Световно първенство по борба
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Август, 2019 - 13:40
Публикувано на 29 Юли, 2019 - 16:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас, в партньорство с „Бургасбус“ ЕООД, с проектно предложение с работно заглавие „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020г.“, Процедура BG 16M1OP 002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” и...
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 16:05
Публикувано на 29 Юли, 2019 - 15:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решение по т. 7, подточка 2 от дневния ред на проведеното заседание на 26.02.2019 г., отразено в Протокол №54, както и изменение на решение по т. 12 от дневния ред на проведеното заседание на 26.03.2019 г. за безвъзмездно предоставяне на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 17:02
Публикувано на 29 Юли, 2019 - 14:13
от Георги Дражев Атанасов, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 14:13
Публикувано на 29 Юли, 2019 - 13:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1.    Даване на съгласие за провеждане на трасе на захранващ ел. кабел през ПИ с идентификатори 07079.12.801, 07079.12.853 и 07079.12.855 с НТП за селскостопански път и ПИ с идентификатор 07079.12.801, с НТП за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, всички общинска собственост, съгласно проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ ел. кабел до обект: „Стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа...
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 13:48
Публикувано на 26 Юли, 2019 - 16:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправено искане за допълнително финансиране на иновативни дейности, които ще се осъществят от сдружение "Равен старт 2009" в център за работа с деца и младежи с увреждания "Чадъра - Приморски парк"
Последна промяна на: 26 Юли, 2019 - 16:32
Публикувано на 25 Юли, 2019 - 10:25
от Милен Ненчев - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 25 Юли, 2019 - 10:25
Публикувано на 22 Юли, 2019 - 10:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на бургаския плувец Цанко Цанков за спортното му постижение - първото, историческо преплуване на Бургаския залив от нос Емине до Маслен нос
Последна промяна на: 23 Юли, 2019 - 08:52
Публикувано на 17 Юли, 2019 - 12:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете2. Одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас
Последна промяна на: 23 Юли, 2019 - 15:55
Публикувано на 17 Юли, 2019 - 11:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ V-1035, кв. 94 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
Последна промяна на: 17 Юли, 2019 - 11:35
Публикувано на 17 Юли, 2019 - 11:26
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XV-619 в кв. 65 по плана на с. Равнец, Община Бургас
Последна промяна на: 17 Юли, 2019 - 11:26
Публикувано на 17 Юли, 2019 - 11:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижими имоти, държавна собственост, представляващи ПИ с проектни идентификатори 07079.2.2845 и 07079.2.2841 по КККР на гр.Бургас,  находящи се в м.“Тъмното“ (бивша м.“Хаинлъка“), землище гр.Бургас, с начин на трайно ползване –за улица
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Юли, 2019 - 11:18
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 16:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 16:45
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 16:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от десет години на спортно съоръжение - изкуствена стена за катерене, изградена в спортен комплекс „Славейков“, находящ се в УПИ X, кв. 7 по плана на ж.к. „Славейков“, град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 16:34
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 16:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на Фондация „Астика“ - сдружение с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 16:27
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 15:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Александър Велики“ № 37, гр. Бургас за нуждите на Дружество на диабетици и инвалиди „Зора – 2000“
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 15:49
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 15:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна постройка с временен устройствен статут, находяща се в ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Клуб за здраве и дълголетие на спортисти, инвалиди и диабетици “Зора -2000“
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 15:37
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 15:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 33 от проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол №54) за прекратяване на съсобственост в УПИ II-1477, в кв. 102 по ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 15:31
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 15:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Рудник и кв. Черно море, гр. Бургас
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 15:22
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 15:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Меден рудник“, бл. 8, вх. Б, ет. 4, ап. 9 - ляв, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 15:16
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 15:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Меден рудник“, бл. 59, вх. А, ет. 7, ап. 20 - среден, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 15:03
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 14:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Изгрев“, бл. 15, вх. 6, ет. 4, ап.- среден, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 14:51
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 14:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.32 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 14:38
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 12:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Странджа“ № 36, ет. 4, ап. 4В, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 12:23
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 11:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на Община Бургас, за изграждане на пристанищно съоръжение - "Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров Св. Анастасия"
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 15:41
Публикувано на 16 Юли, 2019 - 09:52
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 09:52
Публикувано на 15 Юли, 2019 - 10:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M90P001-2.040-0051-С01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас", финансиран по Оперативна програма "...
Последна промяна на: 15 Юли, 2019 - 11:13
Публикувано на 15 Юли, 2019 - 10:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане за разрешаване изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.602.470 по КК на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Юли, 2019 - 10:04
Публикувано на 15 Юли, 2019 - 09:50
от Калояна Живкова и Димитър Людиев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изменение на решение по т. 28 от Протокол 58/25.06.2019 г. на Общински съвет - Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Юли, 2019 - 09:50
Публикувано на 12 Юли, 2019 - 09:52
от Радослав Петков - общински съветник от БСП при Общински съвет - Бургас, относно: Ремонт на асфалтова настилка на автомобилен паркинг в жилищен комплекс "Зорница", в съседство с блокове 21, 23, 24, 25А, 30
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Юли, 2019 - 08:51

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.