Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1955
Публикувано на 31 Май, 2016 - 10:42
от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, относно: Гарантиране на устойчивост по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Последна промяна на: 31 Май, 2016 - 10:51
Публикувано на 30 Май, 2016 - 11:51
от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, съ-финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по проект „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник", Договор за безвъзмездна финансова помощ №:BG04-02-03-022-007/18.08.2015 г.,...
Последна промяна на: 30 Май, 2016 - 11:51
Публикувано на 25 Май, 2016 - 11:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Асоциация Деметра“ – гр. Бургас
Последна промяна на: 26 Май, 2016 - 09:46
Публикувано на 20 Май, 2016 - 17:08
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот – частна общинска собственост,  находящ се в гр.Бургас, ул.„Христо Фотев“№21, за временно и възмездно ползване на сдружение „СПОРТЕН КЛУБ НА ГЛУХИТЕ „СПОРТ-ТУРИЗЪМ-ЗДРАВЕ“
Последна промяна на: 20 Май, 2016 - 17:08
Публикувано на 20 Май, 2016 - 16:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 225/725 кв.м. ид.части от УПИ V-733,734 в кв.49, по плана кв.Банево, гр.Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 20 Май, 2016 - 16:59
Публикувано на 20 Май, 2016 - 16:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“
Последна промяна на: 26 Май, 2016 - 10:13
Публикувано на 20 Май, 2016 - 16:43
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-9 в кв.3 по плана на с.Изворище, Община Бургас
Последна промяна на: 20 Май, 2016 - 16:43
Публикувано на 20 Май, 2016 - 16:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поправка на явна фактическа грешка в докладна записка №4516/14.03.2016г. на Общински съвет - Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Юни, 2016 - 14:51
Публикувано на 20 Май, 2016 - 16:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ХІV-2362 в кв.21 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.618.119 по КККР на гр.Бургас
Последна промяна на: 20 Май, 2016 - 16:22
Публикувано на 20 Май, 2016 - 16:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ офис № 1 в бл. 143, находящ се в ж.к. „Лазур“, гр. Бургас на сдружение с нестопанска цел - „Равен старт 2009“
Последна промяна на: 26 Май, 2016 - 10:06
Публикувано на 20 Май, 2016 - 16:08
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Областен ромски съюз“–гр. Бургас
Последна промяна на: 26 Май, 2016 - 09:59
Публикувано на 20 Май, 2016 - 15:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на обособени обекти - общинска собственост в бл.47, ж.к. "Зорница", гр. Бургас, за временно и възмездно ползване на Регионална съюзна организация на слепите - Бургас към Съюза на слепите в България
Последна промяна на: 20 Май, 2016 - 15:57
Публикувано на 20 Май, 2016 - 15:41
Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за промяна предназначението на 290кв.м. от ПИ с идентификатор 07079.3.609 по КК на гр. Бургас, целият с площ от 10787 кв.м. и 1168кв.м. от ПИ с идентификатор 07079.3.610 по КК на гр. Бургас, целият с площ от 3014 кв.м. за утвърждаване на трасе за изграждане на обслужваща улица, съгласно Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в границите на с.о. "...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Юни, 2016 - 11:15
Публикувано на 18 Май, 2016 - 17:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за управление на общинско имущество на ОП „Общински имоти“ и ОП “Транспорт“, по реда на чл.52, ал.4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 18 Май, 2016 - 17:05
Публикувано на 17 Май, 2016 - 11:42
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Дава предварително съгласие за продажба на УПИ VIII в кв.28а по Проект за актуализация на ПУП-ПРЗ на к-с "Изгрев", на пазарна цена без търг или конкурс по реда на Закона за насърчаване на инвестициите 
Последна промяна на: 30 Май, 2016 - 17:04
Публикувано на 17 Май, 2016 - 11:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Сключване на анекс към договор за наем между Община Бургас и СНЦ „ДФГ Звездичка“ от 04.06.2013г.
Последна промяна на: 17 Май, 2016 - 11:35
Публикувано на 17 Май, 2016 - 11:13
от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна, относно: Поставяне на възпоменателна плоча - почит за спасителите на евреите в Бургас, в УПИ I, кв.43 по плана на ЦГЧ
Последна промяна на: 25 Май, 2016 - 15:35
Публикувано на 17 Май, 2016 - 10:28
от Георги Дражев - общински съветник, относно: Обезпечаване на достъп до търговки обект и паркоместа на "Тандем 1991" ЕООД
Последна промяна на: 17 Май, 2016 - 10:28
Публикувано на 16 Май, 2016 - 16:05
от Чанка Коралска  - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" към Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие за изграждане на енергоспестяващо Улично осветление на комплексите "Славейков", "Изгрев" и "Зорница" с проектно предложение за частично финансиране по "Национален Доверителен Екофонд" и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на община Бургас
Последна промяна на: 30 Май, 2016 - 12:27
Публикувано на 16 Май, 2016 - 16:00
от Георги Дражев Атанасов - зам.председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
Последна промяна на: 30 Май, 2016 - 12:25
Публикувано на 16 Май, 2016 - 15:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на сграда с идентификатор №07079.619.18.9 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 15:55
Публикувано на 16 Май, 2016 - 15:40
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г. и отдаване под наем на самостоятелни обекти –  частна общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 15:42
Публикувано на 16 Май, 2016 - 15:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за приемане на решение за отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост от страна на Държавата на имот-държавна собственост, находящ се в парк „Изгрев“, в ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, представляващ УПИ ІІІ в кв.19 по актуализирания ПУП-ПРЗ на комплекса
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Май, 2016 - 12:27
Публикувано на 16 Май, 2016 - 15:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ПГ по дървообработване „Георги Кондолов” безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, кв.Победа, ул.”Байкал” №9, представляващ помещения №№ 10, 11, 13, с обща полезна площ от 403 кв.м.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 15:30
Публикувано на 16 Май, 2016 - 15:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 38 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016 г. заседание (Протокол № 9)
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 15:24
Публикувано на 16 Май, 2016 - 15:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV-592, кв.22 по ПУП-ПРЗ на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас.
Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 15:17
Публикувано на 14 Май, 2016 - 14:35
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:30
Публикувано на 14 Май, 2016 - 11:29
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Приемане на отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества през 2015 г. и избор на представител на Общински съвет - Бургас, който да бъде включен като член в състава на консултативния орган.
Последна промяна на: 14 Май, 2016 - 11:29
Публикувано на 14 Май, 2016 - 11:16
от д-р Бойко Миразчийски - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Май, 2016 - 12:34
Публикувано на 14 Май, 2016 - 11:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабелна линия 20kV от ПИ с идентификатор 07079.3.1666 по КК на гр.Бургас до ПИ с идентификатор 07079.3.1929 по КК на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.1704 и 07079.3.1716 по КК на гр.Бургас, в обхвата на устройствени зони 12/Смф и 8/Пп съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в предвидено разширение на населеното място (масив 146 в местност „Мадика“, землище гр.Бургас)
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Май, 2016 - 11:06
Публикувано на 14 Май, 2016 - 10:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:23
Публикувано на 14 Май, 2016 - 09:33
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 14 Май, 2016 - 09:33
Публикувано на 13 Май, 2016 - 16:02
от Панайот Василев Жечков - Председател на Комисията по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник
Последна промяна на: 27 Май, 2016 - 11:44
Публикувано на 13 Май, 2016 - 10:58
от Станислав Райков Андреев - общински съветник, относно: Отмяна на взето Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.52, в частта на подточка 2 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016 г. заседание (Протокол №9)
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Май, 2016 - 10:58
Публикувано на 13 Май, 2016 - 10:52
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.613.378 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:19
Публикувано на 13 Май, 2016 - 10:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Решение на Общински съвет-Бургас по т.13.2, взето на заседание, проведено на 23.06.2015г. /Протокол №53/ за изграждане на сграда за нуждите на Центъра за спешна медицинска помощ-Бургас в УПИ І в кв.4 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас чрез учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на  Министерството на здравеопазването
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Май, 2016 - 12:26
Публикувано на 13 Май, 2016 - 10:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул."Св.П.Евтимий" №103, ет.1, ап.2, на наемател, настанен по административен ред
 
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:21
Публикувано на 12 Май, 2016 - 10:11
от Тодор Димитров Ангелов - общински съветник, относно: Наименуване на централна автобусна спирка
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Май, 2016 - 16:06
Публикувано на 11 Май, 2016 - 11:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерския съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне на войскови терени, в землището на с. Равнец, гр. Бургас с отпаднало предназначение
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Май, 2016 - 11:38
Публикувано на 11 Май, 2016 - 11:30
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националният доверителен екофонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили
Последна промяна на: 12 Май, 2016 - 11:13
Публикувано на 9 Май, 2016 - 16:43
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ IV-76, V-76 и VI-общ, кв. по плана на ж.к."Славейков"
Последна промяна на: 30 Май, 2016 - 13:56
Публикувано на 9 Май, 2016 - 13:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Свикване на извънредна сесия и вземане на решение за определяне представител на Община Бургас в общо събрание на акционерите на „МБАЛ- Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Май, 2016 - 11:44
Публикувано на 9 Май, 2016 - 09:41
от Красимир Иванов Стойчев- за кмет на Община Бургас, на основание Заповед №1191/04.05.2016г. на Кмета на Община Бургас, относно: Поправка на явна фактическа грешка на докладна записка вх.№08-00-4516/14.03.2016г. на Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 12 Май, 2016 - 09:16
Публикувано на 5 Май, 2016 - 15:28
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Изворище", с.Изворище, Община Бургас
Последна промяна на: 25 Май, 2016 - 12:35
Публикувано на 3 Май, 2016 - 10:12
от Антон Коджабашев и Тодор Ангелов - общински съветници, относно: Поставяне на паметна плоча на ул. "Вола" №1, Дом на писателя
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 3 Май, 2016 - 10:13
Публикувано на 25 Април, 2016 - 16:36
от Калчо Белов - председател на Постоянната комисия по младежта и спорта, както и от група съветници по приложен списък, относно: Приемане на решение за безвъзмездно придобиване от Община Бургас на акции до размер на 51% от капитала на "Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962", ЕИК 203123031 и участие на Община Бургас като акционер в дружеството
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Април, 2016 - 16:36
Публикувано на 25 Април, 2016 - 15:28
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Определяне характера на собствеността на УПИ ІІ, в кв. 15б, по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас и одобряване споразумение за сътрудничество и съвместна дейност
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Април, 2016 - 15:28

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.