Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1955
Публикувано на 22 Април, 2016 - 11:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.612.219 по КК на гр.Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Последна промяна на: 16 Май, 2016 - 16:15
Публикувано на 21 Април, 2016 - 10:10
от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв. Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/83, 07079/83а, 07079/84 и 07079/88, по одобрения ОУП на гр. Бургас
Последна промяна на: 21 Април, 2016 - 10:14
Публикувано на 15 Април, 2016 - 14:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-95  и УПИ XI-80, кв. 2 и УПИ ХLI-95, кв.16, по плана на кв. Крайморие
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 30 Май, 2016 - 13:37
Публикувано на 12 Април, 2016 - 17:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс
Последна промяна на: 14 Април, 2016 - 16:34
Публикувано на 12 Април, 2016 - 15:02
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс
Последна промяна на: 13 Април, 2016 - 10:22
Публикувано на 11 Април, 2016 - 17:21
от Даниела Веселинова Иванова-Алексиева, управител на дружество „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД, относно: Участие в открита процедура за конкурентен подбор на проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 08:37
Публикувано на 11 Април, 2016 - 16:45
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Избор на управител на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I - БУРГАС"  ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 18:57
Публикувано на 11 Април, 2016 - 16:41
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Избор на управител на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - БУРГАС"  ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 15:43
Публикувано на 11 Април, 2016 - 16:38
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно:  Избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС“ ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 15:51
Публикувано на 11 Април, 2016 - 16:35
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно:  Избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС“ ЕООД.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Април, 2016 - 13:43
Публикувано на 11 Април, 2016 - 14:55
от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 18:32
Публикувано на 11 Април, 2016 - 14:45
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет и председател на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно:Допълване на План-програма за работата на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл.1, ал.2, т.6; чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Април, 2016 - 14:45
Публикувано на 11 Април, 2016 - 12:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на Наредба за изменениe и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003 г.
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 11:31
Публикувано на 11 Април, 2016 - 12:14
от Радостин Апостолов Панайотов - управител на "Бургасинвест" ООД, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 11:05
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:58
от Константин Бачийски - председател на Временна комисия за проучване и оценка на текущото състояние на ПСФК "Черноморец", относно: Отчет за дейността и удължаване срока на Временна комисия за проучване и оценка на текущото състояние на ПСФК "Черноморец"
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 11:45
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, на територията на Община Бургас, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, за текущата 2015/2016 стопанска година
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 11:59
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Гарантиране на устойчивост по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, компонент 2 „Спортни училища“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-3.001 ”Култура и спорт в училище“ 
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 12:15
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Гарантиране на устойчивост по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“ 
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 08:52
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:27
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Изменение на срока за предявяване за плащане на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите,  Програмен оператор по програми BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ и BG03 „Биологично разнообразие и екосистемни услуги“, съ-финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009–2014 по проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в Община Бургас“/ „Integrated...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 12:27
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:14
от Георги Дражев - общински съветник от ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Създаване на Граждански експертен съвет - "Съвет на мъдреците" към Комисията по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 12:31
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.501.285 по КККР на гр. Бургас, ж.к. "Изгрев"
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 14:46
Публикувано на 11 Април, 2016 - 11:01
от д-р Галин Петров Белев - управител на "Медицински център III - Бургас" ЕООД, относно: Предстоящо сключване на Договор със Здравната каса и разкриване на ДКЦ към МБАЛ "Бургасмед"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 14:55
Публикувано на 11 Април, 2016 - 10:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ V-193, в квартал 16 по плана на кв. Рудник –кв. Черно море, гр. Бургас, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имот
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:09
Публикувано на 11 Април, 2016 - 10:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Възраждане", блок № 32, вход 1, етаж 7, апартамент № 19 -ляв, на наемател настанен по административен ред
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:01
Публикувано на 11 Април, 2016 - 10:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОБЕДИНЕНИ - БУРГАС“
Последна промяна на: 12 Април, 2016 - 08:55
Публикувано на 11 Април, 2016 - 09:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Закупуване от Община Бургас на УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, УПИ ХVІІІ и УПИ ХІХ, частна собственост, в кв.26 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, във връзка с изграждане на площад в центъра на населеното място
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:14
Публикувано на 11 Април, 2016 - 09:46
от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.1584 по КК на гр.Бургас, местност „Край село“, землище Долно Езерово и ПУР за нова обслужваща улица до имота
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 26 Април, 2016 - 10:18
Публикувано на 11 Април, 2016 - 09:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Възраждане”, блок № 42, вход 5, етаж 2, апартамент среден, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 19:04
Публикувано на 8 Април, 2016 - 10:48
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отпускане на финансови средства на ГРЕ "Георги Стойков Раковски" за участие в международен фестивал в Прага
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 10:48
Публикувано на 8 Април, 2016 - 10:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Бургас през 2017 година
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Април, 2016 - 08:38
Публикувано на 8 Април, 2016 - 10:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, представляващ УПИ XI-1040013 в кв. 57 по плана на с.Маринка, Община Бургас 
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 10:45
Публикувано на 8 Април, 2016 - 10:43
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ в полза на физическо лице – С. Сурчева за дъщеря й Т.Д.С
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 18:52
Публикувано на 7 Април, 2016 - 14:58
от Иван Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Осигуряване на финансиране, чрез банков кредит и банкови гаранции, с цел стабилизиране на "Благоустройтсвени строежи" ЕООД
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 09:18
Публикувано на 7 Април, 2016 - 14:57
от Иван Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Отдаване под наем на имоти, собственост на "Благоустройствени строежи" ЕООД,чрез публичен търг за срок от 10/десет/ години
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 09:17
Публикувано на 7 Април, 2016 - 14:55
от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики и програми" Община Бургас, относно: Разкриване на услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на Община Бургас" като делегирана от държавата дейност
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 09:16
Публикувано на 7 Април, 2016 - 14:28
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов - Кмет на Община Бургас за периода 22.07.2014 г.- 22.03.2016 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 09:16
Публикувано на 7 Април, 2016 - 14:26
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 09:14
Публикувано на 7 Април, 2016 - 09:38
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Право на 80% от разходите за транспорт на щатни изпълнители от ПФА "Странджа" - Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 09:14
Публикувано на 6 Април, 2016 - 16:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба  на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №48, етаж 8 (жилищен), апартамент №54, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Април, 2016 - 09:20
Публикувано на 6 Април, 2016 - 16:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Четвърто районно управление на ОДМВР – Бургас, временно и безвъзмездно управление върху недвижим имот, публична общинска собственост, находящ се в зона „А“ ж.р.Меден Рудник, гр. Бургас
Последна промяна на: 6 Април, 2016 - 16:20
Публикувано на 6 Април, 2016 - 16:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доклади за осъществени  читалищни  дейности в читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас през 2015 година, съгласно чл. 26а от Закона за Народните читалища, обнародван в бр.42 от ДВ от 05.06.2009г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Април, 2016 - 16:43
Публикувано на 6 Април, 2016 - 15:43
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 18:51
Публикувано на 6 Април, 2016 - 14:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на   строеж  на  “ЕВН  България Електроразпределение” ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на   трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІ в кв.13 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас
Последна промяна на: 6 Април, 2016 - 14:45
Публикувано на 6 Април, 2016 - 14:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.6 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас
Последна промяна на: 6 Април, 2016 - 14:37
Публикувано на 6 Април, 2016 - 14:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост за образователни нажди чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 6 Април, 2016 - 14:21
Публикувано на 4 Април, 2016 - 10:12
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.5 от дневния ред на проведеното на 26.01.2016 г. заседание, отразено в Протокол №7
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Април, 2016 - 09:22
Публикувано на 1 Април, 2016 - 09:17
от д-р Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията  по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни  проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Февруари, 2019 - 18:44
Публикувано на 31 Март, 2016 - 12:22
от Николай Асенов Тишев - общински съветник от БСП, относно: Изменение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
Последна промяна на: 19 Април, 2016 - 08:53
Публикувано на 28 Март, 2016 - 17:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв. Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а, 07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на гр. Бургас
Последна промяна на: 1 Април, 2016 - 09:19

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.