Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1955
Публикувано на 11 Март, 2016 - 12:06
от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор в проектно предложение с работно заглавие „Лаборатория за сини и зелени общности“ по Първата покана на Програма за транснационално сътрудничество Интеррег „Балкани – Средиземно море“ 2014 - 2020
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 12:06
Публикувано на 11 Март, 2016 - 11:52
от Станислав Райков Андреев - общински съветник на Община Бургас, относно: Искане от Васил Ангелов Илчев - Председател УС на НЧ "Възраждане - 1927", кв. Рудник, гр. Бургас, във връзка с кандидатстване на повереното му читалищно заведение по Програма за Трансгранично сътрудничество България-Турция
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 14:48
Публикувано на 11 Март, 2016 - 11:49
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за доброволна акредитация на „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД за цялостната медицинска дейност, отделните медицински дейности и за възможностите за обучение на студенти и специализанти
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 11:49
Публикувано на 11 Март, 2016 - 11:40
от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 11:44
Публикувано на 11 Март, 2016 - 11:07
от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ и Антон Коджабашев - общински съветник от ПП АБВ, относно: Промени в Наредбата за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове
Последна промяна на: 11 Март, 2016 - 11:09
Публикувано на 10 Март, 2016 - 16:11
от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Финансиране на проекти за  надграждане и подобряване на системата за управление на отпадъците в Община Бургас
Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 16:11
Публикувано на 10 Март, 2016 - 16:07
от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас за периода 2016 – 2020 г.
Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 16:07
Публикувано на 10 Март, 2016 - 12:03
от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на „Дезинфекционна станция - Бургас“ ЕООД 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 12:03
Публикувано на 10 Март, 2016 - 11:47
от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона и приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от Зоната за паркиране
Последна промяна на: 23 Март, 2016 - 16:23
Публикувано на 10 Март, 2016 - 11:32
от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор в проектно предложение по Първата покана на Програма за транснационално сътрудничество Интеррег „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 11:32
Публикувано на 10 Март, 2016 - 11:26
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 11:26
Публикувано на 10 Март, 2016 - 09:40
от група общински съветници, относно: Отпускане на средства за закупуване на музикални инструменти за награждаване на изявените деца от паралелка ударни инструменти при НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" - гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Март, 2016 - 09:41
Публикувано на 9 Март, 2016 - 15:06
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2015 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас
Последна промяна на: 9 Март, 2016 - 15:06
Публикувано на 8 Март, 2016 - 10:16
от д-р Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията  по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни  проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Март, 2016 - 10:16
Публикувано на 7 Март, 2016 - 14:04
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на Мултимодален линеен ускорител за радиохирургия, за нуждите на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Март, 2016 - 10:38
Публикувано на 24 Февруари, 2016 - 08:48
от д-р Христо Дечев Дечев, управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване абдоминален ретрактор за нуждите на операционна зала на Отделение по онкология при „КОЦ – Бургас” ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 24 Февруари, 2016 - 08:48
Публикувано на 22 Февруари, 2016 - 17:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ IX/ПИ с идентификатор 07079.601.229 по КК на гр. Бургас/, кв.3, ж.к. "Зорница", гр. Бургас отреден за "озеленяване и благоустрояване", публична общинска собственост с промяна на границите му с УПИ XIII, /ПИ с идентификатор 07079.601.230 по КК на гр. Бургас/
Последна промяна на: 22 Февруари, 2016 - 17:05
Публикувано на 19 Февруари, 2016 - 14:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на ОУ „Св. княз Борис I” - гр.Бургас и ОУ „Васил Левски” – кв. Горно Езерово с проектни предложения по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по Приоритетна ос 1: „Околна среда“, Специфична цел 1.2. „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“.
Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 14:39
Публикувано на 19 Февруари, 2016 - 10:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване проект на меморандум за сътрудничество и съвместна дейност
Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 10:28
Публикувано на 19 Февруари, 2016 - 10:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд "Солидарност" - Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" по Проект "Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в гр.Бургас, с.Маринка, с.Братово и гр.Българово, Община Бургас" Договор №2015BG16SPO001-013, който се изпълнява от Община Бургас
Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 10:25
Публикувано на 18 Февруари, 2016 - 16:22
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
Последна промяна на: 18 Февруари, 2016 - 16:22
Публикувано на 15 Февруари, 2016 - 09:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от ЗУЧК
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:45
Публикувано на 12 Февруари, 2016 - 16:41
от Димитър Николов-кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - гр.Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по Приоритетна ос 1: "Околна среда", Специфична цел 1.2. "Подобряване капацитета за защита на природата, устойчиво използване и управление на природните ресурси чрез общи инициативи за сътрудничество в трансграничния регион"
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:48
Публикувано на 11 Февруари, 2016 - 15:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на ОУ "Братя Миладинови"- гр. Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по приоритетна от 2: Устойчив туризъм, Специфична цел 2.2 Повишаване на трансграничния туристически потенциал чрез разработване на общи дестинации
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:50
Публикувано на 11 Февруари, 2016 - 10:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление на мандат 2015-2019 г.
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:51
Публикувано на 11 Февруари, 2016 - 10:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общо събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Февруари, 2016 - 15:31
Публикувано на 9 Февруари, 2016 - 10:33
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на СОУ "Петко Росен"-Бургас с проектно предложение от Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 10:33
Публикувано на 9 Февруари, 2016 - 08:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Регионален исторически музей Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничесто България-Турция
Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 10:40
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 17:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти"
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:53
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 17:13
от Чанка Коралска -  за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за проект "КПС и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ "Ветрен"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 14:41
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 17:11
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Изграждане на пилотна система за градска електромобилност в град Бургас
Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 17:11
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 16:24
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж по реда на чл.37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост, за изграждане на православен храм - параклис в УПИ I в кв. 11 по ПУП-ПРЗ на с.Миролюбово, община Бургас 
Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:07
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 15:46
от Чанка Коралска -за кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот - общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:02
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 15:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице, чрез извършване на доброволна делба на поземлени имоти с идентификатори 07079.4.969 и 07079.4.970 по одобрените КККР на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 10:44
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 15:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Бургас и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В
Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 15:23
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 15:15
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ), частна общинска собственост по реда на §2, ал.1 от ПЗР на МПС  №235/1996 г.(отм.), в изпълнение на съдебно решение
Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 10:55
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 14:51
от Йорданка Бенова Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот публична собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс
Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:04
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 14:44
от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003г.
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:54
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 14:34
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения за временно и безвъзмездно право на управление на Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София, за нуждите на териториално звено- гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:38
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 14:26
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Рудник, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ
Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:12
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 14:12
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: 1. Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ2. Отдаване под наем на необработваема земеделска земя, чрез провеждане на публичен търг  с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ, за създаване на пчелин
Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:13
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 13:41
от Красимир Иванов Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, представляващ УПИ IX-84 в кв. 20, целият с площ 1056 кв.м. по плана на с.Твърдица, Община Бургас
Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:10
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 13:27
от Красимир Иванов Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 172/672 кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.11.520 по КК на гр. Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със Заповед №18-5782-29.04.2014г. на Началника на СГКК- гр. Бургас
Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:16
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 12:18
от д-р Христо Дечев Дечев- управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на дигитализираща система за рентгенов апарат и мамографски апарат за "КОЦ - Бургас" ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:04
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 12:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", приет с решение по 27, т. 2 на проведеното на 28.02.2008 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №6)
Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 12:13
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 12:08
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2016/2017 година
Последна промяна на: 10 Февруари, 2016 - 10:06
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 10:28
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Откриване на нова социална услуга - Център за жертви на сексуално насилие в Регион Бургас
Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 10:28
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 09:48
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас съгласно Заповед 337/05.02.2016г. , относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за обслужващи улици с о.т.53А-о.т.53Б-о.т.53В-о.т.51-о.т.50-о.т.49А-о.т.49Б-о.т.49В и о.т.49А-о.т.49 за обслужване на имоти в кв.6 по плана на ПЗ“Север“ гр.Бургас, в обхвата на устройствена зона 4/Пч съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в предвидено разширение на ПЗ“Север“ гр.Бургас (масиви 134 и 135 в местност „Мадика“, землище гр.Бургас).
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 09:48
Публикувано на 8 Февруари, 2016 - 09:37
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица, в обхвата от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ "Север" до о.т.54 по плана на кв. Лозово за осигуряване на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на общински път BGS1034, в предвиденото разширение на населеното място по одобрен ОУП на гр. Бургас 2. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на подробен...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 09:38

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.