Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1955
Публикувано на 5 Февруари, 2016 - 17:07
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решения на Общински съвет - Бургас относно прецизиране на изискванията към кандидатите в конкурси за избор на управители на общински медицински центрове и дентален център и избор на временно изпълняващ длъжноста "Медицински център II - Бургас" ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 23 Февруари, 2016 - 13:33
Публикувано на 5 Февруари, 2016 - 16:57
от Красимир Иванов Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Отсрочване погасяването на безлихвен заем
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Февруари, 2016 - 16:57
Публикувано на 5 Февруари, 2016 - 16:07
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 10:59
Публикувано на 5 Февруари, 2016 - 15:57
от Руска Бояджиева зам.-кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за проект „Модернизиране на инфраструктурата за доставка на минерална вода в квартал „Минерални бани”, гр. Бургас”.
Последна промяна на: 5 Февруари, 2016 - 16:53
Публикувано на 5 Февруари, 2016 - 15:50
от Евгений Николов Мосинов- общински съветник от групата на БСП, относно: Изменение на цена на билет за вътрешноградски транспорт
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 15:32
Публикувано на 5 Февруари, 2016 - 12:11
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Недка Петкова Шошолова
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 11:01
Публикувано на 4 Февруари, 2016 - 11:46
от Група общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет - Бургас, относно:  Приемане на Правилник за Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет-Бургас по точка единствена, Протокол № 4/04.12.2015 г.
Последна промяна на: 16 Февруари, 2016 - 09:10
Публикувано на 2 Февруари, 2016 - 15:59
от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас в Експертна комисия за управление на целевите средства по Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 09:00
Публикувано на 1 Февруари, 2016 - 12:09
от Димитър Людиев - председател на група общински съветници от ПП ГЕРБ при Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на основната месечна заплата на кмета на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Февруари, 2016 - 15:17
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 16:44
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от помещение за продажба на билети в сградата на "Автогара Юг", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:57
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 16:43
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост  на Община Бургас на поземлен имот с идентификатор 07079.605.81 по одобрена КК на гр.Бургас, находящ се на територията на ПЗ„Север“, гр.Бургас.2. Разрешение промяна на предназначението на част от УПИ I, отреден – „за озеленяване“, в кв.38, по плана на ПЗ„Север“, за обекти на техническата инфраструктура и крайулично озеленяване.
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:57
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 12:09
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІ-333 в масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:56
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 12:07
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас, чрез дарение, правото на собственост върху недвижим имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.825.416.1.1 по КККР на кв. Долно Езерово, гр. Бургас с площ от 49,26 кв.м и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.825.60.1.6 с площ от 49,26 кв.м. по КККР на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, собственост на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас"АД
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:56
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 12:04
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален инспекторат по образованието /РИО/ - гр.Бургас за срок от 10/десет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ двуетажна масивна нежилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул."Черноморска" №11
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:56
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 12:00
Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД върху недвижим имот - частна общинска собственост.
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:55
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 11:51
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за безвъзмездно  управление на недвижими имоти – общинска собственост на Дирекция „Бюро по труда“ – Бургас.
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 11:51
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 11:46
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез извършване на доброволна делба на поземлени имоти с идентификатор 07079.4.974, 07079.4.975 и 07079.4.976 по одобрените КККР на гр.Бургас
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:55
Публикувано на 25 Януари, 2016 - 11:40
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решение  на Общински съвет - Бургас по т.28 от дневния ред на заседание  3, проведено на 26.11.2015 г. във връзка с конкурса за избор на управител на "Дентален център I -Бургас" ЕООД
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 16:55
Публикувано на 19 Януари, 2016 - 14:10
от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на самостоятелен обект в сграда, частна общинска собственост, на Сдружение „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМАНДОСИ“ (СБК) - гр.София.
Последна промяна на: 9 Февруари, 2016 - 11:06
Публикувано на 19 Януари, 2016 - 13:59
от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ на нова пътна връзка и трасета на елементите на техническата инфраструктура, с обхват от път ІІІ-6008 - Българово – Камено до обслужваща улица, част от плана за регулация на Бизнес - индустриална зона Българово, с трасе от о.т.222 – о.т.257 - о.т.258 - о.т.259 - о.т.260  - о.т.261 -  о.т.262 - о.т.263 - о.т.264 до о.т.265.     2. Даване на предварително съгласие на основание...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Януари, 2016 - 14:31
Публикувано на 18 Януари, 2016 - 11:16
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Отдаване под наем на част от имот - общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 8 Февруари, 2016 - 17:01
Публикувано на 18 Януари, 2016 - 11:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, бл. 106, вх. 1, ет. 8, ап. 23, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 18 Януари, 2016 - 11:14
Публикувано на 18 Януари, 2016 - 11:09
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №65/11.01.2016 г., относно: Обявяване на новоизграден обект „Амбулатория за първична извънболнична и дентална помощ и аптека за готови лекарствени форми“ с административен адрес: гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.„Вълнолом“ № 8 за недвижим имот – публична общинска собственост и отдаване под наем на част от помещенията в описаната сграда, чрез публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 18 Януари, 2016 - 11:11
Публикувано на 18 Януари, 2016 - 11:07
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №65/11.01.2016 г., относно: Предоставяне на помещение, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Националната комисия за борба с трафика на хора
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 09:56
Публикувано на 12 Януари, 2016 - 14:25
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №65/11.01.2016 г., относно: Частична отмяна на решение №45-11/16.12.2014 г. относно одобряване на изменение на ОУП на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 15:56
Публикувано на 12 Януари, 2016 - 10:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в Общото събрание на съдружниците на "БУРГАСИНВЕСТ" ООД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 14:28
Публикувано на 12 Януари, 2016 - 10:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност "Иновационни системи" ЕООД
Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 14:29
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 16:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.№48, вх.№5, ет.№6 апартамент-среден, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 11:53
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 15:47
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.72, вх.3, ет.6, ап.№16-ляв, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 11:59
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 14:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 14:51
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 14:41
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-333 в масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 14:41
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 13:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Решение на ОС за учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот общинска собственост, находящ се Районен център, ж. р. Меден Рудник, гр. Бургас в полза  на Министерство на вътрешните работи  за изграждане на сграда на РУ “Полиция“ към ОД на МВР - Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 13:50
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 13:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 13:36
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 11:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 11:31
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 11:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Славейков”, блок №17, вход 2, етаж 3, апартамент №7 (ляв), на наематели, настанени по административен ред
Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 12:04
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 10:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими  вещи, собственост на Община Бургас
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 10:59
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 10:41
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 10:41
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 09:24
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Искане на допълнителни средства за закупуване на резервна част за компютър томограф Siemens Somatom 16
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 09:24
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 09:21
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 33 от дневния ред на проведеното заседание на 17.12.2015 г. (Протокол №6)
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2016 - 09:02
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 09:17
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Даване на разрешение за безвъзмездно ползване на част от общински паркинг
Последна промяна на: 15 Януари, 2016 - 16:34
Публикувано на 11 Януари, 2016 - 08:52
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на дълготраен материален актив – допълнителен пулт за управление на компютър томограф Siemens Somatom 16, за нуждите на Отделенията по лъчелечение и по образна диагностика при „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД.
Последна промяна на: 11 Януари, 2016 - 08:52
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 17:09
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2015 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 17:09
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 17:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас
Последна промяна на: 15 Януари, 2016 - 15:59
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 16:02
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управитeл на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС" ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Януари, 2016 - 11:37
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 15:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 15:55
Публикувано на 8 Януари, 2016 - 15:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложение за финансиране по Проект "Красива България" през 2016 г. на Министерство на труда и социалната политика
Последна промяна на: 8 Януари, 2016 - 15:49

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.