Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1955
Публикувано на 9 Ноември, 2018 - 10:11
от Костантин Луков - Председател на Общински съвет и Евгений Мосинов - общински съветник, относно: Ремонт на ул. "Пиротска", в частта от ул. „Цар Симеон“ до ул. „Оборище“, гр.Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Ноември, 2018 - 10:11
Публикувано на 8 Ноември, 2018 - 13:47
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №3170/05.11.2018 г. , относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Ноември, 2018 - 13:47
Публикувано на 7 Ноември, 2018 - 14:10
от Красимира Маркович – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Брегоукрепването на квартал Сарафово, гр. Бургас
Последна промяна на: 26 Ноември, 2018 - 13:44
Публикувано на 6 Ноември, 2018 - 09:51
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Утвърждаване на извършените разходи от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет-Бургас
Последна промяна на: 6 Ноември, 2018 - 09:51
Публикувано на 1 Ноември, 2018 - 09:22
от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Освобождаване на общинския съветник Георги Атанасов като зам.-председател на Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 1 Ноември, 2018 - 09:22
Публикувано на 30 Октомври, 2018 - 08:55
от Ивайло Вагенщайн - общински съветник от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Изграждане на детска площадка в УПИ I-58,82 в кв.12 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к.,,Изгрев’’,гр. Бургас,съответен на ПИ с идентификатор 07079.501.58 по одобрените КККР на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 30 Октомври, 2018 - 08:55
Публикувано на 30 Октомври, 2018 - 08:41
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно:  Даване на съгласие за теглене на инвестиционен кредит за финансиране придобиването на 3 броя нови 9-метрови градски автобуси с оглед изпълнение на Договор за извършване на обществена услуга за превоз на пътници от 10,06,2014 г., сключен между Общински съвет Бургас, Община Бургас и „Бургасбус“ ЕООД
Последна промяна на: 30 Октомври, 2018 - 08:41
Публикувано на 29 Октомври, 2018 - 17:07
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас в публичен търг с предмет: „Покупка на удостоверения за енергийни спестявания“ № ЕЕ2018/1, обявен от „ЧЕЗ Електро България“ АД
Последна промяна на: 29 Октомври, 2018 - 17:07
Публикувано на 29 Октомври, 2018 - 17:02
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Даване на съгласие за придобиване на дълготрайни материални активи движими вещи от "Чистота" ЕООД
Последна промяна на: 29 Октомври, 2018 - 17:02
Публикувано на 26 Октомври, 2018 - 11:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване на съществуването на самостоятелна паралелка I клас с по-нисък от минималния брой ученици за учебната 2018/2019 г. в ОУ "Христо Ботев" - кв. Победа, гр. Бургас
Последна промяна на: 26 Октомври, 2018 - 11:45
Публикувано на 22 Октомври, 2018 - 15:32
от Стефан Колев – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Получени средства от Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ БЕЙ СИН“, във връзка с организирането и провеждането на 6 - то световно първенство по УШУ за младежи – Бургас 2016 год.
Последна промяна на: 22 Октомври, 2018 - 15:32
Публикувано на 22 Октомври, 2018 - 14:06
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: 1. Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 16 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона  07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас /бивша местност „Наневия чифлик“/, землище гр. Бургас. 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 22 Октомври, 2018 - 14:06
Публикувано на 22 Октомври, 2018 - 13:47
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ на кв. 62, 127, 130 по плана на ж.к. Меден Рудник, Бургас, в обхвата на имот пл. №60
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 22 Октомври, 2018 - 13:47
Публикувано на 22 Октомври, 2018 - 09:55
от Кирил Петков - общински съветник от ПП БСП, относно: Обекти от капиталовата програма на Община Бургас за 2018 година
Последна промяна на: 30 Октомври, 2018 - 08:28
Публикувано на 18 Октомври, 2018 - 15:00
от Ангел Д. Божидаров - общински съветник от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Построен път от центъра на кв. Черно море" до втория тласкател за отпадни води
Последна промяна на: 30 Октомври, 2018 - 08:23
Публикувано на 17 Октомври, 2018 - 16:03
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Даване на съгласие за пристрояване и надстрояване на съсобствена сграда с идентификатор 07079.613.378.1 по одобрената Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, построена в ПИ 07079.613.378 по КК – частна собственост по реда на чл. 183, ал.2 и ал. 3 от ЗУТ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Октомври, 2018 - 16:03
Публикувано на 15 Октомври, 2018 - 16:38
от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Б. Кирякова чрез съпруга й Р. Киряков
Последна промяна на: 15 Октомври, 2018 - 16:38
Публикувано на 15 Октомври, 2018 - 13:39
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.2.2152 по КККР на гр. Бургас, с площ 506 кв. метра
Последна промяна на: 15 Октомври, 2018 - 13:39
Публикувано на 15 Октомври, 2018 - 11:13
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Октомври, 2018 - 11:13
Публикувано на 15 Октомври, 2018 - 09:48
от Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Петко Георгиев, Станимир Апостолов и Виолета Илиева - общински съветници, относно: Демонтиране на плоча с идеологически надпис, поставена на фасадата на ПГМЕЕ - Бургас
Последна промяна на: 26 Октомври, 2018 - 11:36
Публикувано на 15 Октомври, 2018 - 09:40
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.23, от дневния ред на проведеното на 29.05.2018г. заседание (протокол № 42)
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Октомври, 2018 - 09:40
Публикувано на 15 Октомври, 2018 - 09:31
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III, кв. 1A по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 15 Октомври, 2018 - 09:31
Публикувано на 15 Октомври, 2018 - 09:24
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ партерно помещение в жилищен блок с административен адрес: гр.Бургас, бул.„Демокрация“ № 104, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Онкоболни и приятели“
Последна промяна на: 15 Октомври, 2018 - 09:24
Публикувано на 12 Октомври, 2018 - 15:50
от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещения от сграда, разположена в Приморски парк, гр. Бургас, отразена с идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Сдружение РАВЕН СТАРТ 2009“
Последна промяна на: 12 Октомври, 2018 - 15:50
Публикувано на 12 Октомври, 2018 - 14:16
от Костантин Луков, Веселин Пренеров, Димчо Грудев, Калояна Живкова, Станислав Андреев, Георги Дражев – общински съветници, относно: Удостояване на българския естраден изпълнител Мустафа Чаушев със званието „Почетен гражданин на Община Бургас
Последна промяна на: 24 Октомври, 2018 - 09:21
Публикувано на 12 Октомври, 2018 - 13:53
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Участие  на  Община Бургас, като асоцииран партньор, в изпълнението на интегриран проект в приоритет „Въздух“ и с наименование “Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма Лайф 2017 – Life Action Grant 2017
Последна промяна на: 12 Октомври, 2018 - 13:53
Публикувано на 12 Октомври, 2018 - 10:34
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Актуализация на месечната наемна цена по сключен договор №64-06-66(622-1)/26.03.2014 г. между "Бургасбус" ЕООД и Община Бургас за ползване на моторни превозни средства
Последна промяна на: 12 Октомври, 2018 - 10:34
Публикувано на 12 Октомври, 2018 - 10:27
от Милен Ненчев - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Октомври, 2018 - 10:27
Публикувано на 12 Октомври, 2018 - 09:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Октомври, 2018 - 09:58
Публикувано на 12 Октомври, 2018 - 09:35
от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Октомври, 2018 - 09:35
Публикувано на 11 Октомври, 2018 - 16:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.
Последна промяна на: 29 Октомври, 2018 - 09:33
Публикувано на 11 Октомври, 2018 - 16:23
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на съгласие за предприемане на действия по преобразуване чрез вливане на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД в "Бургаски пазари" ЕООД
Последна промяна на: 30 Октомври, 2018 - 08:30
Публикувано на 10 Октомври, 2018 - 14:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за  изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911, 07079.12.913 и 07079.12.1912 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II-136, отреден за ПСОВ, масив 27, землище кв. Ветрен, ПИ с идентификатор 07079.12.910 по КК на гр. Бургас за ПИ с идентификатори 07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911, 07079.12.913 и 07079.12.1912 по КК на гр. Бургас, представляващи общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Октомври, 2018 - 14:30
Публикувано на 10 Октомври, 2018 - 14:14
от Калояна Живкова и Димчо Грудев – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Кампания за премахване на моторни превозни средства, които не са в движение, но заемат паркоместа на територията на Община Бургас 
Последна промяна на: 10 Октомври, 2018 - 14:14
Публикувано на 10 Октомври, 2018 - 10:07
от Тодор Ангелов - общински съветник, относно: Възстановяване на извършени непризнати разходи към Община Бургас
Последна промяна на: 30 Октомври, 2018 - 08:39
Публикувано на 10 Октомври, 2018 - 10:01
от Живко Табаков -  председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет - Бургас, относно: Провеждане на "Фестивал на рибата и виното" 2018 г. на територията на Община Бургас
 
Последна промяна на: 24 Октомври, 2018 - 09:27
Публикувано на 9 Октомври, 2018 - 09:38
от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
Последна промяна на: 17 Октомври, 2018 - 15:36
Публикувано на 8 Октомври, 2018 - 09:47
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките...
Последна промяна на: 8 Октомври, 2018 - 09:49
Публикувано на 26 Септември, 2018 - 15:58
от Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Костантин Луков, Веселин Пренеров и Tошко Иванов - общински съветници, относно: Удостояване на Рикардо Тоскани със званието “Почетен гражданин на Бургас“(посмъртно)
Последна промяна на: 26 Октомври, 2018 - 11:29
Публикувано на 26 Септември, 2018 - 15:50
от Евгени Мосинов - общински съветник от групата на БСП в Общински съвет, относно: Гласуване на поправка на прието по т. 61/Протокол №42/29.05.2018 г. решение на Общински съвет - Бургас, поради допуснати в него фактически грешки
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 26 Септември, 2018 - 15:50
Публикувано на 25 Септември, 2018 - 09:24
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас съгл. Заповед №2593/30.03.2018 г., относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 -2020г.,процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие...
Последна промяна на: 25 Септември, 2018 - 12:12
Публикувано на 21 Септември, 2018 - 14:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, определяне начина на гласуване на проекторешенията
Последна промяна на: 21 Септември, 2018 - 14:30

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.