Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1955
Публикувано на 11 Юли, 2019 - 10:22
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Отмяна на решение по т. 25, подточка 8 от дневния ред на проведеното заседание на 28.05.2019 г., отразено в Протокол 57 относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на Х. П. А.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Юли, 2019 - 09:14
Публикувано на 11 Юли, 2019 - 10:15
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 11 Юли, 2019 - 10:15
Публикувано на 11 Юли, 2019 - 10:08
от от проф. д-р Христо Стоянов Бозов - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на замразяващ микротом за Отделение по Клинична патология при „КОЦ–Бургас” ЕООД
Последна промяна на: 11 Юли, 2019 - 10:08
Публикувано на 10 Юли, 2019 - 09:44
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества
Последна промяна на: 10 Юли, 2019 - 11:26
Публикувано на 9 Юли, 2019 - 13:43
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 10:33
Публикувано на 9 Юли, 2019 - 11:03
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Ц. В. Б., чрез майка й П. Ц. Б.
Последна промяна на: 9 Юли, 2019 - 11:03
Публикувано на 8 Юли, 2019 - 14:57
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортно мероприятие и за участие на изявени спортисти в Световна купа по стандартни танци
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Юли, 2019 - 09:49
Публикувано на 8 Юли, 2019 - 11:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на разрешение за промяна на предназначението на УПИ III, УПИ IV и УПИ V, отредени – „за озеленяване и благоустройство“, в кв. 9, по плана на ж.к. „Зорница“, част от ПИ с идентификатор 07079.601.121 по КК на гр. Бургас, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на крайуличен паркинг с успоредно паркиране, като част от улица с о. т. 96 – о.т. 98 – о.т. 100, кв. 9, по плана на ж. к. „Зорница“, при запазване на съществуващата едроразмерна растителност като крайулично...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Юли, 2019 - 11:58
Публикувано на 8 Юли, 2019 - 11:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр. Бургас и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП - ПП/ за изграждане на елементи на транспортната /пътна и железопътна/ инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Юли, 2019 - 11:44
Публикувано на 5 Юли, 2019 - 09:21
от Калояна Живкова и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Програма за провеждане на хипотерапия в конна база "Бургас"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Юли, 2019 - 11:46
Публикувано на 3 Юли, 2019 - 16:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване  на Подробен устройствен план – Изменение на парцеларен план / ПУП - ИПП/ за трасе на обслужващ път до УПИ I-312 / ЗА ПСОВ / в землището на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 3 Юли, 2019 - 16:24
Публикувано на 3 Юли, 2019 - 14:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ І-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 025737, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, извън строителните граници на кв. Банево
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 3 Юли, 2019 - 16:23
Публикувано на 1 Юли, 2019 - 10:29
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Необходимостта от допълнително осветяване на пешеходните пътеки по бул. "Демокрация", бул. "Ст.Стамболов", бул. "Димитър Димов"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Юли, 2019 - 10:29
Публикувано на 25 Юни, 2019 - 08:51
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне на допълнителни финансови средства в размер на 40 000 (четиридесет) хиляди лева по Културната програма на община Бургас за 2019 година, за реализиране на филмов проект „Петя на моята Петя“
Последна промяна на: 25 Юни, 2019 - 08:51
Публикувано на 24 Юни, 2019 - 17:16
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: МЯРКА М01-01 "Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради" и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Бургас
Последна промяна на: 24 Юни, 2019 - 17:16
Публикувано на 24 Юни, 2019 - 10:58
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2019 г. с обект от първостепенно значение: "Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров "Света Анастасия" Община Бургас
Последна промяна на: 24 Юни, 2019 - 11:00
Публикувано на 21 Юни, 2019 - 10:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас
Последна промяна на: 21 Юни, 2019 - 10:29
Публикувано на 21 Юни, 2019 - 10:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: “Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“, Вх. рег. №: BG16RFOP001-1.004-0007 в ИСУН, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за...
Последна промяна на: 21 Юни, 2019 - 10:18
Публикувано на 20 Юни, 2019 - 14:56
от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м., управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на система за архивиране и пренос на данни за нуждите на Отделение по образна диагностика при „КОЦ–Бургас” ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 20 Юни, 2019 - 14:56
Публикувано на 19 Юни, 2019 - 16:45
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител в общото събрание на дружеството и определяне начина на гласуване на решенията в капитала на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД с вносител Община Бургас
Последна промяна на: 19 Юни, 2019 - 16:45
Публикувано на 19 Юни, 2019 - 09:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 05.07.2019 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред
Последна промяна на: 19 Юни, 2019 - 09:35
Публикувано на 18 Юни, 2019 - 09:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортно мероприятие – първото, историческо преплуване акваторията на Бургаския залив
Последна промяна на: 18 Юни, 2019 - 09:33
Публикувано на 13 Юни, 2019 - 11:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1.  Одобряване на задание за изменение на ПУП - ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв.101, и изменение на ПР на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101  по плана на зона "Г", ж.р. Меден Рудник,  гр. Бургас и УПИ XIX-899, в устройствена зона 5/Жс, в предвиденото разширение на населеното място/в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник/, гр. Бургас2.  Разрешаване изработване на изменение  на ПУП - ПУР  на обслужваща улица между о.т.587, о.т. 589 и о.т.590 западно от кв....
Последна промяна на: 13 Юни, 2019 - 11:39
Публикувано на 13 Юни, 2019 - 10:38
от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Юни, 2019 - 10:38
Публикувано на 12 Юни, 2019 - 15:13
от Станислав Райков Андреев - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата  за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас - докладната записка е оттеглена от вносителя
Последна промяна на: 13 Юни, 2019 - 10:27
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 11:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1.  Одобряване на задание за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-79  масив 9 , м. „Чаплак баир“, з-ще с.Равнец , ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61145.9.79 и 61145.9.82 по КК на с.Равнец и ПУП-ПП за трасе на довеждаща инфраструктура и обслужващ път2.  Разрешаване изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-79  масив 9 , м. „Чаплак баир“, з-ще с.Равнец,изработване на  ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61145.9.79 и 61145.9.82 по КК на с.Равнец и ПУП-ПП за трасе на довеждаща инфраструктура и обслужващ път
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 11:51
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 11:43
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общински нежилищен обект, находящ се в сграда с идентификатор 07079.619.122.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 86, за изпълнение на програма „Фулбрайт“ в съвместен проект с Фондация „Америка за България“, съгласно споразумение за партньорство между Българо-американска комисия „Фулбрайт“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 11:43
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 11:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Регионален исторически музей–Бургас на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ сграден фонд на Етнографската експозиция на музея с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Славянска“ № 69
Последна промяна на: 1 Юли, 2019 - 10:02
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 11:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ XІV-5827,5828,7000 в кв. 24 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.617.193 по КК на гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 11:32
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 11:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на общински земеделски земи за отглеждане на съществуващи лозови насаждения, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ)
Последна промяна на: 12 Юни, 2019 - 09:41
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 11:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна сграда с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Иван Богоров“ № 19, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение на инвалидите „Зорница“
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 11:12
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 11:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на два броя трафопостове - общинска собственост, елементи от електроразпределителната мрежа на територията на Община Бургас, на „Електроразпределение Юг“ЕАД, гр. Пловдив, по реда на §4, ал.1 и ал.7 от ПЗР на Закона за енергетиката
Последна промяна на: 1 Юли, 2019 - 10:12
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 10:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ в кв.15 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 10:54
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 10:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ XI-917 в кв. 69 по ПУП-ПРЗ кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 10:49
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 10:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ IV-1535 в кв. 110 по ПУП-ПРЗ кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 10:39
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 10:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Рудник и кв. Черно море, гр. Бургас
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 10:24
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 10:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 92, вх. 1, ет. 6 (жилищен), ап. 16, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 12 Юни, 2019 - 09:51
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 10:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ V-1035, кв. 94 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 10:02
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 09:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 10/680 кв.м идеални части от УПИ VІІІ-785 в кв. 8, целият с площ 680 кв.м, по плана на в.з. Боровете, землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 09:38
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 09:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 164/664 кв.м ид. части от УПИ V-175 в кв. 1 по плана на в.з. “Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.705.2175 по КК на гр. Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 09:30
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 09:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 61/561 кв.м идеални части от УПИ ХІІІ-53 в кв. 6, целият с площ 561 кв.м, по плана на в.з. Боровете, землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 09:19
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 09:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 20/1060 кв.м идеални части от УПИ І-544 в кв. 41 по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 09:06
Публикувано на 11 Юни, 2019 - 08:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 278/1610 кв.м идеални части от УПИ Х-18 в кв. 28 по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 08:58
Публикувано на 10 Юни, 2019 - 17:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нови обслужващи улици, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.3.2324, 07079.3.2323, 07079.3.1704, 07079.3.1667, 07079.3.2331, 07079.3.2329 по КК на гр. Бургас, попадащи в обхвата на  Подробен устройствен план – план за улична регулация ( ПУП – ПУР ) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36, по плана на ПЗ„Север", гр. Бургас, в предвидено разширение на строителните граници на гр. Бургас, в...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Юни, 2019 - 17:10
Публикувано на 10 Юни, 2019 - 15:47
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 32/1224 кв.м идеални части от УПИ ІХ-270 в кв. 23 по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 08:50
Публикувано на 7 Юни, 2019 - 16:31
от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Изграждане на бюст-паметник на Петко Задгорски
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 09:08
Публикувано на 7 Юни, 2019 - 16:12
от Калояна Живкова и Димитър Людиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Отпускане на средства за подготовка за Европейско първенство по акробатика на двойката Мариела Костадинова и Теодор Великов
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Юни, 2019 - 16:12

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.