Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1955
Публикувано на 24 Август, 2017 - 09:58
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно:  Незаконно строителство в кв.Рудник, гр. Бургас
Последна промяна на: 20 Септември, 2017 - 09:56
Публикувано на 18 Август, 2017 - 14:47
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2175/14.08.2017г. , относно:  Прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с влязло в сила изменение на ПУП-ПР в обхвата на кв.16, 17 и 18 по ПУП-ПРЗ кв. Крайморие, гр. Бургас 
Последна промяна на: 18 Август, 2017 - 14:47
Публикувано на 18 Август, 2017 - 14:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Одобряване на измененние на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.22, кв.23, кв.24 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 18 Август, 2017 - 14:29
Публикувано на 18 Август, 2017 - 14:09
от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2175/14.08.2017г. , относно:  Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г., приета с Решение №23-2/31.01.2017г. на Общински съвет - Бургас 
Последна промяна на: 18 Август, 2017 - 14:09
Публикувано на 17 Август, 2017 - 13:49
от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2175/14.08.2017г. , относно:  Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 
Последна промяна на: 17 Август, 2017 - 13:49
Публикувано на 16 Август, 2017 - 10:25
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2175/14.08.2017г. , относно: Отдаване под наем на обособена част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I, кв. 29 по плана на Промишлена зона "Север", гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 23 Август, 2017 - 09:30
Публикувано на 15 Август, 2017 - 09:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ Х-1472, в квартал 101 по ПУП – ПРЗ на квартал  Черно море - квартал  Рудник, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 
Последна промяна на: 15 Август, 2017 - 09:29
Публикувано на 15 Август, 2017 - 09:27
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ХV-558,561 в кв.23 по плана на в.з.Минерални бани, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.701.259 по одобрените КККР на в.з.Минерални бани, гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 
Последна промяна на: 28 Август, 2017 - 16:28
Публикувано на 15 Август, 2017 - 09:12
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Извършване на замяна по реда на чл.21, ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ на реална част, попадаща в улица от имот, собственост на физически лица, подлежаща на отчуждаване, с имот - частна общинска собственост 
Последна промяна на: 15 Август, 2017 - 09:12
Публикувано на 14 Август, 2017 - 17:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ-4096, в квартал 9а  по действащия ПУП - ПРЗ на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 
Последна промяна на: 14 Август, 2017 - 17:12
Публикувано на 14 Август, 2017 - 15:28
 от група общински съветници от ПП “ГЕРБ” в Общински съвет - Бургас, относно:  Даване на съгласие за участие на Община Бургас като член в Сдружение „Клъстер информационни и комуникационни технологии – Бургас” и подкрепа на кандидатстването му с проектно предложение по ОП РЧР 2014-2020г., по-специално BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ и определяне на представител на общината   
Последна промяна на: 29 Август, 2017 - 08:40
Публикувано на 14 Август, 2017 - 15:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на нежилищни обекти – общинска собственост на територията на  ж.к.”Изгрев“ и с.Брястовец, за  временно и възмездно ползване от „Съюз на пенсионерите-2004г.-Бургас" 
Последна промяна на: 14 Август, 2017 - 15:25
Публикувано на 14 Август, 2017 - 15:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ІІ, кв.9 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС 
Последна промяна на: 14 Август, 2017 - 15:20
Публикувано на 14 Август, 2017 - 14:59
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ХІV-1874 в кв.39 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.610.425 по КККР на гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 
Последна промяна на: 14 Август, 2017 - 14:59
Публикувано на 14 Август, 2017 - 14:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V, всички в кв.42 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас 
Последна промяна на: 14 Август, 2017 - 14:50
Публикувано на 14 Август, 2017 - 14:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Учредяване право на строеж за изграждане на балкони към жилища, разположени един над друг във вход 2 на етажи 1, 2, 3 и 4 в сграда с идентификатор 07079.621.55.2 по КК на гр. Бургас и административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 4, вх. 2 
Последна промяна на: 24 Август, 2017 - 10:00
Публикувано на 14 Август, 2017 - 14:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Българово и кв. Акациите, гр. Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Съюз на пенсионерите - 2004 - Бургас” 
Последна промяна на: 14 Август, 2017 - 14:31
Публикувано на 14 Август, 2017 - 14:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV, кв.27а по плана на ПЗ Север, гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.605.631 по КККР на гр. Бургас
Последна промяна на: 14 Август, 2017 - 16:11
Публикувано на 14 Август, 2017 - 14:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за разрешаване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.12, по плана на Зона „А“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, с цел преотреждане на УПИ I от „за спортно училище и общежитие“ в „за озеленяване, благоустрояване, спорт и атракции“ 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Август, 2017 - 14:13
Публикувано на 14 Август, 2017 - 13:56
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на анекс към договор за кредит за финансиране на инвестиции за изграждане на обект "Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради" в УПИ I-429, кв. 56, по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас, финансиран чрез дългосрочен кредит от "Регионален фонд за градско развитие" АД и "Сосиете Женерал Експресбанк" АД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Август, 2017 - 09:36
Публикувано на 14 Август, 2017 - 13:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Разрешение на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ ІI-139, отреден – „за озеленяване“, кв.31 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, за изграждане на елементи на техническата и пътна инфраструктура, чрез изменение на ПУП - ПР на УПИ I-138, 139 и УПИ II-139, кв.31 по плана на ж.к.“Славейков“, гр.Бургас с което се променя отреждането на УПИ I от „за жилищни нужди“ в „за жилищни нужди и благоустрояване“, урегулират се нови УПИ...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Август, 2017 - 13:50
Публикувано на 14 Август, 2017 - 12:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици, за осигуряване на транспортен достъп до имоти в територия /бивш стопански двор/, попадаща в границите на устройствена зона 3/Смф по ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Ветрен, гр.Бургас в обхват на ПИ ид.07079.12.951, 07079.12.999, 07079.12.974, 07079.12.975, 07079.12.971, 07079.12.973, 07079.12.982, 07079.12.986, 07079.12.956 по КК на гр.Бургас в обвръзка с обслужваща улица с о.т. 99-о.т.1-о.т.2 ...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Август, 2017 - 12:32
Публикувано на 14 Август, 2017 - 12:09
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в селищно образувание. „Батака“, землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ 
Последна промяна на: 14 Август, 2017 - 12:09
Публикувано на 14 Август, 2017 - 11:52
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 07079.13.1512 по КККР на гр. Бургас, находящ се в м. „Минерални бани“, землище кв. Банево, гр. Бургас, за разполагане на електронно съобщително съоръжение „Базова станция“, чрез провеждане на публичeн търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 
Последна промяна на: 14 Август, 2017 - 11:52
Публикувано на 14 Август, 2017 - 11:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ, кв. 27а по плана на ПЗ Север, гр. Бургас – ПИ с идентификатор 07079.605.633 по КККР на гр. Бургас 
Последна промяна на: 14 Август, 2017 - 11:46
Публикувано на 14 Август, 2017 - 11:40
от Йорданка Ананиева за зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, съгл. Заповед №1922/20.07.2017 г, относно:  Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 6 Февруари, 2019 - 10:49
Публикувано на 11 Август, 2017 - 15:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обособяване на нов обект в Капиталовата програма на Община Бургас за 2017 година „Ремонт на съществуващо котелно помещение и топлозахранване на сгради на ДГ “Ален мак“ в кв. Сарафово, гр. Бургас“
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 23 Август, 2017 - 11:02
Публикувано на 11 Август, 2017 - 15:03
от Анета Младенова - управител на "Чистота" ЕООД, относно: Приемане на решение за придобиване на дълготрайни материални активи, движими вещи от "Чистота" ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Август, 2017 - 09:42
Публикувано на 11 Август, 2017 - 11:32
от Йорданка Ананиева за зам.- кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, съгл. Заповед №1922/20.07.2017 г, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител - Мариана Йорданова Моллова
Последна промяна на: 28 Август, 2017 - 10:32
Публикувано на 11 Август, 2017 - 11:31
от Йорданка Ананиева за зам.- кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, съгл. Заповед №1922/20.07.2017 г, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител - Златка Манолова Янева
Последна промяна на: 15 Август, 2017 - 09:44
Публикувано на 11 Август, 2017 - 11:29
от Красимир Стойчев - зам.- кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, гр. Бургас
Последна промяна на: 23 Август, 2017 - 09:29
Публикувано на 10 Август, 2017 - 10:30
от Димитър Людиев и Калояна Живкова - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на детска площадка в квартал Крайморие 
Последна промяна на: 10 Август, 2017 - 10:30
Публикувано на 9 Август, 2017 - 10:27
от Красимир Стойчев - зам.- кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно:  Избор на управител на "Чистота" ЕООД, гр. Бургас 
Последна промяна на: 10 Август, 2017 - 10:21
Публикувано на 28 Юли, 2017 - 10:43
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Кандидатстване на „КОЦ Бургас” ЕООД за финансиране от „Регионален фонд за градско развитие“ АД
Последна промяна на: 23 Август, 2017 - 09:33
Публикувано на 28 Юли, 2017 - 10:39
на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. ноември 2016 г.  - м. май 2017 г.
Последна промяна на: 28 Юли, 2017 - 10:39
Публикувано на 24 Юли, 2017 - 17:29
от Калчо Белов - председател на Постоянната комисия по младежта и спорта, относно: Избор на резервен член в Съвета на директорите в ПФСК „Черноморец Бургас“ АД
Последна промяна на: 24 Юли, 2017 - 17:29
Публикувано на 24 Юли, 2017 - 14:41
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за промяна трасето на Републикански път IIІ-9008 „Бургас - Долно Езерово“
Последна промяна на: 24 Юли, 2017 - 14:41
Публикувано на 24 Юли, 2017 - 14:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Конкурс за избор на управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД
Последна промяна на: 24 Юли, 2017 - 14:13
Публикувано на 21 Юли, 2017 - 09:36
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАМЕНО - БУРГАС“ (СНЦ „МИГ Камено-Бургас“) по  подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”/ВОМР/ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г.
Последна промяна на: 21 Юли, 2017 - 09:36
Публикувано на 21 Юли, 2017 - 09:11
от Калчо Станков Белов - Председател на Постоянната комисия за младежта и спорта към Общински съвет - Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в т. 13.3 и т.13.5 от Решение на Общински съвет - Бургас по т.10 от дневния ред на заседанието, проведено на 31.01.2017 г. (Протокол №23), с което е приет бюджета на Община Бургас за 2017 г.
Последна промяна на: 21 Юли, 2017 - 09:11
Публикувано на 17 Юли, 2017 - 10:28
от Евгений Мосинов - общински съветник от групата съветници на ПП "Българска социалистическа партия", относно:  Намеренията на общинска администрация за реализация на проект "Атракцион подземен град"
Последна промяна на: 24 Юли, 2017 - 14:46
Публикувано на 14 Юли, 2017 - 12:06
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.13.1497 по КК на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Банево, гр. Бургас, в устройствена зона 2/Смф по ОУП, одобрен с Решение №51-1/21.07.11г. на Общински съвет Бургас, /бивш имот 062009 по недействаща КВС, бивша местност „До село“, землище кв. Банево/ – общинска собственост. 2....
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Юли, 2017 - 12:06
Публикувано на 14 Юли, 2017 - 10:50
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на решение на решение по т.5 от Протокол №28/27.06.2017 г. във връзка с кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.  
Последна промяна на: 14 Юли, 2017 - 10:50
Публикувано на 14 Юли, 2017 - 09:01
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАМЕНО - БУРГАС“ (СНЦ „МИГ Камено-Бургас“) по  подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”/ВОМР/ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г. и предоставяне на финансов ресурс за оперативни разходи по управление на Стратегия за водено от общността местно развитие. 
Последна промяна на: 14 Юли, 2017 - 09:01
Публикувано на 13 Юли, 2017 - 16:11
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Черноморец
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Август, 2017 - 10:05
Публикувано на 13 Юли, 2017 - 12:07
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.5 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ І, отреден – „за парк“ в кв.19 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр.Бургас и изменение на границата между УПИ I и УПИ ХХII-174 в кв.19 по плана на ж.к.“Изгрев“, с цел разширяване на УПИ ХХII-174, отреден за спортен комплекс в кв.19 по плана на ж.к.“Изгрев“, за осигуряване на възможност за разширение и реконструкция на съществуващо футболно игрище
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Юли, 2017 - 12:07
Публикувано на 11 Юли, 2017 - 15:57
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІV-121, кв. 8 по плана на кв. „Победа“, гр. Бургас
Последна промяна на: 11 Юли, 2017 - 15:57
Публикувано на 10 Юли, 2017 - 17:11
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 6 Февруари, 2019 - 11:43
Публикувано на 10 Юли, 2017 - 16:48
от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ VІ-2224 в кв.13 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.610.319 по КККР на гр.Бургас, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.319.1.3 по КККР на гр.Бургас и тавански етаж в сграда с идентификатор 07079.610.319.1 по КККР на гр.Бургас
Последна промяна на: 10 Юли, 2017 - 16:48

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.