Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1955
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 16:50
от Кирил Кирилов Начев - общински съветник от ПП "СЕК" Бургас, относно: Оборудване на моторен катер собственост на Яхт клуб "Черноморец Бургас" за нуждите на безопасен тренировъчен процес и участие в националния и международен спортен календар на обучаваните деца
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 31 Януари, 2017 - 09:10
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 16:09
от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 16:09
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 15:53
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Включване на тържествена дата в културния календар на Община Бургас
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 15:53
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 15:21
от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улици, находящи се в землището на кв. Ветрен и в.з. Минерални бани
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 15:21
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 15:09
от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на художника Ненко Токмакчиев
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 15:09
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 14:58
от Калчо Стефанов - управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, относно: Осигуряване на финансиране, чрез банков кредит, с цел стабилизиране на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 14:58
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 14:44
от Йордан Красимиров Козаров - общински съветник от ПП ДПС, относно: Утвърждаване на таксиметрови стоянки на територията на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Март, 2017 - 11:13
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 14:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерални води от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 23 Януари, 2017 - 10:09
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 11:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет-Бургас, прието по т.51 от дневния ред на проведеното на 29.11.2016г. заседание /Протокол №: 19/
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 11:02
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:56
от Ангел Димитров Божидаров - Зам. председател на групата общински съветници на ПП "НФСБ" и ПП "СЕК", относно: Провеждане на РИБЕН ФЕСТИВАЛ в гр. Бургас през втората седмица на м. септември
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 23 Януари, 2017 - 14:08
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:49
от Ангел Димитров Божидаров - Зам. председател на групата общински съветници на ПП "НФСБ" и ПП "СЕК", относно: Изграждане на паркинги на територията на ж.к. "Възраждане" и ж.к. "Братя Миладинови"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 10:49
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:43
от Калояна Живкова Петкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на конференция на тема "Да мислим екологично за бъдещето"
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 10:43
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:37
от Николай Асенов Тишев - общински съветник от БСП - Бургас, относно: Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията на услуги на територията  на Община Бургас
Последна промяна на: 23 Януари, 2017 - 10:15
Публикувано на 13 Януари, 2017 - 10:34
от Ангел Димитров Божидаров - Зам. председател на групата общински съветници на ПП "НФСБ" и ПП "СЕК", относно: Увеличаване на паркоместата на ул. "Копривщица" до ъгъла с ул "Батак" в ж.к. "Лазур"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 10:34
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.4, във връзка с чл.135, ал.5 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР за отстраняване на несъответствие между регулационните планове на зона „Г“ и зона „Д“ по плана на ж.р.„Меден Рудник“, гр. Бургас и промяна на плана за регулация за УПИ II, кв.82, по плана на зона „Г“, ж.р.„Меден Рудник“, гр.Бургас. 2. Одобряване на основание чл.125,...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 16:51
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:43
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за предвиждане на нова обслужваща улица между кв.7 и кв.8 (ПИ 07079.660.457 по КК на гр. Бургас), по плана на ПЗ Победа, гр.Бургас. 2. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за предвиждане на нова обслужваща улица между кв.7 и кв.8 (ПИ 07079.660.457 по КК на гр. Бургас), по плана на ПЗ Победа, гр.Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Януари, 2017 - 16:41
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІI, в кв.25, по плана на ж.к.„Братя Миладинови“, гр.Бургас, с което се изменят регулационните граници и площта на УПИ ІI, при запазване на отреждането му - „за озеленяване и спорт“, като част от имота се придава към уличната регулация и се обособява като крайуличен паркинг
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 16:36
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план за улична регулация /ПУР/ и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за провеждане на нова обслужваща улица с о.т.95 - о.т.95а - о.т.95б - о.т.95в - о.т.95г - о.т.95д - о.т.95е - о.т.95ж - о.т.95з, с крайулични паркинги, които са част от уличната регулация, по плана на ж.р.Меден Рудник – зона Г, гр.Бургас, обособяване на нов кв.40А,  с урегулиране в него на нови УПИ за поземлените имоти, отредени – „за жилищно строителство“, с предвиждане в тях на ниско свободно и...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Януари, 2017 - 15:58
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 16:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура –  кабел 20kV за захранване на трафопост тип БКТП в УПИ ІV-5204,  ПИ с идентификатор 07079.5.1535 по КК на гр.Бургас, в обхвата на устройствени зони 3/Оз и 5/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас (бивши масиви 51 и 52, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас)
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 16:06
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 15:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с ид. 07079.825.469, 07079.825.472, 07079.825.473, 07079.825.474, 07079.825.12, 07079.6.1321, 07079.825.540, 07079.825.542, 07079.825.543, 07079.825.544, 07079.825.498, 07079.825.39, 07079.825.523, 07079.825.529, 07079.825.598 по КККР на  гр. Бургас, попадащи в строителните граници на кв. Долно Езерово, в устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас“, допълнение към Решение №55-27/08.09.15г на Общински съвет – Бургас 2. Одобряване на...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Януари, 2017 - 11:12
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 15:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1473 за реализиране на инфраструктурен строеж- Подетап III.2.1.2 на строеж : “Укрепване свлачище кв.„Сарафово“ етап III-2” Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи – етап III.2.1.“ 2. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1473 за реализиране на...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 25 Януари, 2017 - 16:36
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 15:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/, за трасе на нова велоалея, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“, в съответствие с действащ ОУП на гр.Бургас и подробен  устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица и велоалея, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ„Север“ до о.т.54, по плана на кв.Лозово, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на гр.Бургас.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 15:10
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:   1. Разрешение на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ V-260, отреден – „за озеленяване“, кв.40A и част от УПИ III-264, УПИ V-264 и УПИ IX-264, отредени – „за озеленяване“, кв.33, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, за изграждане на елементи на техническата и пътна инфраструктура. 2. Разрешение на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ за изменение на ПУП - ПРЗ на кв.33 и кв.40А, по плана на ж.к.„Славейков“, гр....
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:57
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:39
от общински съветници от Реформаторски блок, относно: Закупуване на система за определяне наличието на пестициди в храни, включително инсталиране, обучение и организиране на лаборатория за извършване на анализи
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:39
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 /Протокол №42/, изменен и допълнен  с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017 г. по т.17 /Протокол №7/
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 20 Февруари, 2017 - 09:57
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:18
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Иновационни системи - Бургас" ЕООД
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:18
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и чл. 62а, ал.4 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация /ПР/ на обслужваща улица по о.т57 - о.т.58 – о.т.94 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ VIII, кв.23, с.Драганово, Община Бургас. 2. Одобряване на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация /ПР/ на обслужваща...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:13
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:08
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2016 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:08
Публикувано на 12 Януари, 2017 - 14:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на промени в структурата на общинска администрация, утвърждаване числеността на персонала, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2017 г.
Последна промяна на: 12 Януари, 2017 - 14:02
Публикувано на 11 Януари, 2017 - 11:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 03.02.2017 г. от 13.00 часа и определяне начина на гласуване на проекто-решенията, посочени в дневния ред
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 31 Януари, 2017 - 08:58
Публикувано на 9 Януари, 2017 - 09:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство
Последна промяна на: 9 Януари, 2017 - 09:46
Публикувано на 4 Януари, 2017 - 12:12
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Януари, 2017 - 12:13
Публикувано на 3 Януари, 2017 - 16:24
от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас 
Последна промяна на: 3 Януари, 2017 - 16:24
Публикувано на 19 Декември, 2016 - 17:20
от Димитър Николов - кмет на Община Буртас, относно: Вземане на решение за подписване на споразумение с „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за стимулиране на полетите до Летище Бургас, извън летния сезон и/или за привличане на целогодишни полети
Последна промяна на: 19 Декември, 2016 - 17:20
Публикувано на 16 Декември, 2016 - 16:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на Решение по т. 27/Протокол №19 (29.11.2016г.) за определяне на представител на Община Бургас в Учредително събрание на Местна инициативна група Камено-Бургас (МИГ Камено-Бургас)
Последна промяна на: 19 Декември, 2016 - 13:43
Публикувано на 12 Декември, 2016 - 15:48
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на:- нов компютър томограф с голям отвор на гентрито, подходящ за планиране на пациенти за лъчелечение (при радиохирургия), в комплект със- средства за имобилизация на пациента при радиохирургия,- 2D-матрица за измерване на плановете за радиохирургия- зелени лазери и- извършване на ъпгрейд на масата на линейния ускорител с 6D-движения и система за компенсация на движението на  вътрешните органи при радиохирургия, за нуждите на „...
Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 15:48
Публикувано на 6 Декември, 2016 - 14:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж в полза на  Министерството на здравеопазването за изграждане на сграда за нуждите на ЦСМП-Бургас в УПИ ІІ в кв.4б по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.601.238 по КККР на гр.Бургас
Последна промяна на: 6 Декември, 2016 - 14:22
Публикувано на 6 Декември, 2016 - 14:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, протокол №5, т.30 от 24.01.2008 г., изм. протокол №17 от 29.01.2009 г. протокол №17, т. 4 от 29.01.2009 г., протокол №44, т.6 от 20-25.01.2011 г., протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г. протокол №31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г.
Последна промяна на: 6 Декември, 2016 - 14:09
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:36
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Батака", землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддване, по реда на НРПУРОИВ
Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:17
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:30
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелен обект - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:15
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:28
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №50 (450), вход 3(В), етаж 5, апартамент №59 (среден), на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 16:28
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:19
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, преставляващ обособена част в сграда с административен адрес: гр. Бургас, кв. Банево, ул. "Хаджи Димитър" №13, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза - Сдружение "Съюз на пенсионерите - 2004 - Бургас"
Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 16:19
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 16:15
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Откриване на процедури за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири - публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем
Последна промяна на: 12 Декември, 2016 - 10:18
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 14:16
от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица, предмет на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ от о.т.28, при кръстовището на ул.“Северна“ и ул.“Черна гора“ от съществуващата улична мрежа на кв.Долно Езерово до път BGS-1030 за обслужване на ПИ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр.Бургас, през ПИ с идентификатори 07079.6.1269, 07079.6.1294 и 07079.6.1308 по КК на гр.Бургас, общинска собственост. 2. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Декември, 2016 - 15:09
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 10:26
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на Община Бургас в Европейска мрежа за културен туризъм (ECTN)
Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 10:26
Публикувано на 5 Декември, 2016 - 10:21
от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Декември, 2016 - 10:21

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.