Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1955
Публикувано на 7 Юни, 2019 - 14:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на финансиращия орган и статута на Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ - гр. Бургас в съответствие с чл. 311. ал.З от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/ и чл.9 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Последна промяна на: 11 Юни, 2019 - 15:43
Публикувано на 7 Юни, 2019 - 14:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне на трансфер на Министерство на младежта и спорта, във връзка с изпълнение на проектно предложение за Спортно училище „Юрий Гагарин“ - Бургас в рамките на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура BG16RFOPOO 1-3.001 „Култура и спорт в училище“. Компонент 2 „Спортни училища“
Последна промяна на: 7 Юни, 2019 - 14:03
Публикувано на 7 Юни, 2019 - 13:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Финансово подпомагане на Професионална гимназия по механотехника и електротехника гр. Бургас за реализиране на проект за изработване на електромобил и участие в състезания за енергийно ефективни автомобили
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Юни, 2019 - 13:57
Публикувано на 7 Юни, 2019 - 13:50
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Увеличаване на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие, финансиран като държавно делегирана дейност
Последна промяна на: 10 Юни, 2019 - 13:49
Публикувано на 7 Юни, 2019 - 13:37
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия и участие на изявени спортисти в Европейски и Световни първенства
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Юли, 2019 - 12:14
Публикувано на 7 Юни, 2019 - 12:05
от Кирил Петков - общински съветник от БСП, относно: Промяна в абонаментните карти за пътуване с градски транспорт на "Бургасбус" ЕООД - групи с преференции, цена на карта и лимит - времеви пътувания
Последна промяна на: 16 Юли, 2019 - 09:56
Публикувано на 6 Юни, 2019 - 11:40
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Отпускане на финансови средства за облекчаване и оптимизация на административните услуги в КАТ- Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 6 Юни, 2019 - 11:40
Публикувано на 5 Юни, 2019 - 13:25
от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м., управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на рентгенова тръба за апарат Gulmey 3100 за нуждите на Отделение по лъчелечение при „КОЦ – Бургас” ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Юни, 2019 - 11:46
Публикувано на 27 Май, 2019 - 17:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно прехвърляне идеални части общинска собственост на Националния осигурителен институт
Последна промяна на: 27 Май, 2019 - 17:00
Публикувано на 27 Май, 2019 - 14:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства  за извършване на ремонт на покрив на административна сграда, находяща се в имот с идентификатор 07079.607.67 по КККР на гр. Бургас, административен адрес гр. Бургас, ул. Перущица 67
Последна промяна на: 27 Май, 2019 - 14:34
Публикувано на 27 Май, 2019 - 14:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Споразумение между Столична община (водещ партньор), Община Бургас и общините Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана, партньори в проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по Програма Лайф 2017 - Life Action Grant 2017
Последна промяна на: 27 Май, 2019 - 14:33
Публикувано на 27 Май, 2019 - 14:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Спиране действието на договор за наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение (бар-кафе) в сградата на „Дом на нефтохимика“, гр. Бургас до приключване на строително-ремонтните дейности по Проект “Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“
Последна промяна на: 27 Май, 2019 - 14:01
Публикувано на 22 Май, 2019 - 09:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решение за определяне отреждането на имот с идентификатор 07079.616.270 по КККР на гр. Бургас, представляващ УПИ II-19.20. кв. 96. по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас в условията на защита на доказан обществен интерес и стартиране на процедура по изменение на действащ ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ I и УПИ II в нов УПИ I, отреден „За училище“ в кв.9б по плана на ж.к. „Възраждане“ по плана на гр. Бургас
Последна промяна на: 22 Май, 2019 - 09:27
Публикувано на 22 Май, 2019 - 09:14
от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед 1291/20.05.2019 г., относно: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД, определяне на представител на Община Бургас и начина на гласуване по предложения дневен ред.
Последна промяна на: 22 Май, 2019 - 09:14
Публикувано на 20 Май, 2019 - 12:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект № BG16M1OP002-5.003-003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, финансиран по процедура за директно предоставяне на средства № BG16M1OP002-5.003 “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, ОП „Околна среда“ 2014-2020.
Последна промяна на: 21 Май, 2019 - 14:04
Публикувано на 17 Май, 2019 - 14:28
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 17 Май, 2019 - 14:28
Публикувано на 16 Май, 2019 - 15:31
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Отпускане на финансови средства за облекчаване и оптимизация на административните услуги в КАТ- Бургас - докладната записка е оттеглена от вносителя
Последна промяна на: 13 Юни, 2019 - 10:32
Публикувано на 15 Май, 2019 - 14:33
от Костантин Йорданов Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия  за провеждане на процедурата по избор
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Май, 2019 - 14:33
Публикувано на 14 Май, 2019 - 15:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, на обособена част от имот, с позиция Е34 по актуална план - схема на преместваемите обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията към действащия ПУП-ПРЗ на ..Приморски парк“, град Бургас, за поставяне на преместваем обект с площ 15 кв. м, за извършване на търговска дейност
Последна промяна на: 15 Май, 2019 - 11:30
Публикувано на 14 Май, 2019 - 15:14
от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Разширение на съществуващ временен паркинг, в имот общинска собственост, в кв.30 по ПУП на местност Ъгъла кв. Сарафово
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Май, 2019 - 10:12
Публикувано на 14 Май, 2019 - 11:09
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ I-220, кв. 15А по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 14 Май, 2019 - 11:09
Публикувано на 14 Май, 2019 - 11:08
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ-9 в кв.121 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.611.9 по одобрените КККР на гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Последна промяна на: 14 Май, 2019 - 11:08
Публикувано на 14 Май, 2019 - 11:06
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №74 (474), вход А(1), етаж 1, апартамент № 1 - ляв, на наемател, настанен по административен ред.
Последна промяна на: 14 Май, 2019 - 11:06
Публикувано на 14 Май, 2019 - 10:19
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XVI-32 в кв. 18 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Равнец, Община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Последна промяна на: 14 Май, 2019 - 11:39
Публикувано на 14 Май, 2019 - 10:10
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в. з. „Боровете“ и в. з. „До стопанския двор“, землище кв. Банево, гр. Бургас.
Последна промяна на: 14 Май, 2019 - 11:41
Публикувано на 13 Май, 2019 - 17:22
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия и участие на изявени спортисти в Европейски и Световни първенства
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Май, 2019 - 11:46
Публикувано на 13 Май, 2019 - 17:19
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Определяне на управители на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, "Медицински център I - Бургас" ЕООД и "Медицински център II - Бургас" ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Май, 2019 - 11:50
Публикувано на 13 Май, 2019 - 17:07
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж. р. Меден рудник  - етап II“ по процедура BG16RFOP001-1.004 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.
Последна промяна на: 14 Май, 2019 - 11:43
Публикувано на 13 Май, 2019 - 17:05
от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 1186/13.05.2019 г., относно: Осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект: „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“.
Последна промяна на: 14 Май, 2019 - 11:45
Публикувано на 13 Май, 2019 - 10:57
от Георги Дракалиев, Димитър Людиев и Калояна Живкова - общински съветници, относно: Популяризиране на историческо събитие от средновековното минало на Бургас
Последна промяна на: 13 Май, 2019 - 12:11
Публикувано на 10 Май, 2019 - 16:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП / за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере - хидромелиоративни съоръжения, изградени за предпазване от вредните въздействия на водите, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.551, 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 16:38
Публикувано на 10 Май, 2019 - 16:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извършване на дарение на апарат за лимфодренаж „Лимфомед“ DE 30P № 305017 на СДРУЖЕНИЕ „ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ“ – гр. Бургас.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 16:20
Публикувано на 10 Май, 2019 - 16:12
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 16:12
Публикувано на 10 Май, 2019 - 15:50
от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ, относно: Подмяна на осветителните тела, разположени от двете страни на крайбрежната алея в Морската градина на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 15:50
Публикувано на 10 Май, 2019 - 15:43
от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ,относно: Създаване на временна комисия за изработване Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на община Бургас
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 15:43
Публикувано на 10 Май, 2019 - 12:28
от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отдаване под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, на части от имоти - публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово хранене
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 12:28
Публикувано на 10 Май, 2019 - 12:07
от Йорданка Ананиева - за зам.-кмет на Община Бургас "Здравеопазване, социални дейности и спорт", съгласно заповед №1134/07.05.2019 г., относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 16:06
Публикувано на 10 Май, 2019 - 11:59
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас, относно: Определяне на цени на билети за изложба с работно заглавие "Риби и рибарство в Южното Черноморие"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Май, 2019 - 11:59
Публикувано на 9 Май, 2019 - 09:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Май, 2019 - 09:48
Публикувано на 8 Май, 2019 - 12:04
от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Май, 2019 - 12:04
Публикувано на 7 Май, 2019 - 09:40
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез на бул. "Захари Стоянов"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Май, 2019 - 12:11
Публикувано на 3 Май, 2019 - 12:03
от д-р Надя Кирова Желязкова - управител на  "Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД, относно: Решение на Общински съвет – Бургас по т.18 от дневния ред на Заседание №53, проведено на 29.01.2019г. /Протокол №53/
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:45
Публикувано на 25 Април, 2019 - 12:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за извършване на финансова инспекция от АДФИ в "ПСФК Черноморец - Бургас" АД
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:45
Публикувано на 25 Април, 2019 - 11:59
от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Заявление ОбС 08-00-8584 от Мирослав Йорданов Йорданов
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:46
Публикувано на 24 Април, 2019 - 16:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на спиркозаслони, на масовия градски транспорт на гр. Бургас, разположени върху части на имоти - публична общинска собственост на Община Бургас, представляващи елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от пет години
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:47
Публикувано на 23 Април, 2019 - 15:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана ж.к. “Меден Рудник“, гр.
Бургас до Републикански път 1-9 „ГКПП Дуранкулак - Бургас - ГКПП Малко Търново“ в съответствие с ОУП на гр. Бургас
2. Одобряване на задание за изготвяне на Прединвестиционни проучвания /ПИП/ за проучване за избор на трасе и ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана ж.к. “Меден Рудник“,гр. Бургас до Републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак -...
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:48
Публикувано на 16 Април, 2019 - 11:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.12.935 по КК на гр.Бургас, с НТП за селскостопански път – общинска собственост, и ПИ с идентификатори 07079.12.940 и 07079.12.942 по КК на гр.Бургас, с НТП за пасище - общинска собственост, съгласно проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за обособяване на УПИ за ПИ с идентификатори 07079.12.941 и 07079.12.942 по КК на гр.Бургас и провеждане на обслужваща улица, попадащи в устройствена зона 1/Жм, в разширението на...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 09:49
Публикувано на 15 Април, 2019 - 16:08
от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Приемане на общинска стратегия  за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Бургас /2019-2021/ и План за изпълнение на дейностите за подкрепа на личностно развитие в Община Бургас за 2019 г.
Последна промяна на: 8 Май, 2019 - 14:37

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.