Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.

Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

Общ брой докладни записки: 1955
Публикувано на 9 Април, 2019 - 09:44
от Костантин Йорданов Луков-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 8 Май, 2019 - 14:41
Публикувано на 8 Април, 2019 - 12:00
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт",относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Д. Т. А. за О.О.А.
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 11:04
Публикувано на 4 Април, 2019 - 14:12
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 11:04
Публикувано на 4 Април, 2019 - 09:45
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Ремонт на тротоара пред училище "Св. Св. Кирил и Методий" и оградата на същото в село Равнец, Община Бургас.
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 11:05
Публикувано на 1 Април, 2019 - 16:49
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.01.2019 - 31.03.2019 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Май, 2019 - 11:06
Публикувано на 29 Март, 2019 - 09:47
от Чанко Мирчев - общински съветник от ПП БСП, относно: Мерки за справяне с хаоса по улиците пред училищата в ЦГЧ
Последна промяна на: 29 Март, 2019 - 09:47
Публикувано на 29 Март, 2019 - 09:37
от Чанко Мирчев - общински съветник от ПП БСП, относно: Недопускане на таксиметрови автомобили до автогарите
Последна промяна на: 10 Април, 2019 - 10:28
Публикувано на 29 Март, 2019 - 09:30
от Чанко Мирчев - общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на светофарна уредба на улиците "Гурко" и "Цар Симеон I-ви"
Последна промяна на: 29 Март, 2019 - 09:30
Публикувано на 29 Март, 2019 - 09:25
от Чанко Мирчев - общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на ул. "9-ти септември" в с. Равнец, Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 29 Март, 2019 - 09:25
Публикувано на 25 Март, 2019 - 16:40
от Красимир Стойчев - За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед 691/21.03.2019 г., относно: Прекратяване на договор за предоставяне на концесия с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане и експлоатация на парк "Океанариум" воден развлекателно - релаксационен комплекс на територията на парк "Езеро" - гр. Бургас“
Последна промяна на: 25 Март, 2019 - 16:40
Публикувано на 19 Март, 2019 - 10:49
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на председател на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 19 Март, 2019 - 10:49
Публикувано на 13 Март, 2019 - 13:07
от Живко Табаков - общински съветник, относно: Изграждане на амфитеатър в комплекс "Меден рудник", Зона А
Последна промяна на: 26 Март, 2019 - 14:08
Публикувано на 13 Март, 2019 - 13:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, кв.38 по плана на ж.к. “Възраждане“, ПИ с идентификатори 07079.614.167 и 07079.614.162 по КК на гр.Бургас и частично изменение на уличната регулация на ул. „Фердинандова“, в обхват на кв.38 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр.Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Март, 2019 - 13:03
Публикувано на 12 Март, 2019 - 11:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв.18 по плана на зона "А", ж.р. "Меден Рудник", ПИ с идентификатор 07079.651.310 по КК на гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 11:21
Публикувано на 12 Март, 2019 - 11:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.8.274, 07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.471.579, 07079.671.580 и 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж. р. „Меден рудник“, м. „Кара баир“, в който са включени ПИ с идентификатори 07079.8.276, 07079.8.279...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Март, 2019 - 15:19
Публикувано на 12 Март, 2019 - 10:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова обслужваща улица от с о.т. 203 – о.т. 204 – о.т. 205 – о.т. 206 – о.т. 207 – о.т. 208  - о.т. 209 – о.т. 210 - о.т. 211 - о.т. 212 – о.т. 213 – о.т. 1а, в устройствена зона 1/Жм, в предвиденото разширение на населеното място, кв. Ветрен, гр. Бургас, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.12.137, 07079.12.140 и 07079.12.655 по КК на гр. Бургас, общинска собственост. 2. Одобряване на подробен...
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 10:54
Публикувано на 12 Март, 2019 - 10:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол №29/17 и 18.12.2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас по т. 7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г., по т. 16 и 17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г., по  т. 13, Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г., по т. 47, Протокол №25/25.06.2013 г. и Протокол  № №7/26.01.2016 г., по т. 1...
Последна промяна на: 14 Март, 2019 - 15:21
Публикувано на 12 Март, 2019 - 09:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно- социални услуги за деца и семейства“, Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020
Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 09:05
Публикувано на 12 Март, 2019 - 09:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42 изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017г. по т.17 /Протокол №7/ и Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017г. по т.1 /Протокол №24/ и по т.3, Протокол №45/31.07.2018
Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 09:01
Публикувано на 12 Март, 2019 - 08:45
от Тодор Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, Стефан Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, Калояна Петкова - общински съветник от ПП ГЕРБ, Георги Митев - председател на постоянна Комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни, относно: Изграждане на метални конструкции (гнездови платформи) за бели щъркели
Последна промяна на: 14 Март, 2019 - 15:26
Публикувано на 12 Март, 2019 - 08:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ партерно помещение в жилищен блок с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Странджа планина“ № 15-19, за реализиране на дейности по проект, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ от Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна...
Последна промяна на: 12 Март, 2019 - 08:38
Публикувано на 11 Март, 2019 - 10:02
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Увеличаване на финансовия ресурс за Международния турнир по художествена гимнастика „Жулиета Шишманова“ за жени, включен в Спортния календар на Община Бургас за 2019 г. чрез частична промяна  в  Приложение № 13.4
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 26 Март, 2019 - 08:57
Публикувано на 11 Март, 2019 - 09:57
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на „Дезинфекционна станция - Бургас“ ЕООД
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Март, 2019 - 09:57
Публикувано на 11 Март, 2019 - 09:43
от Радослав Петков - общински съветник от БСП при Общински съвет - Бургас, относно: Изграждане върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства служещи за ограничаване на скоростта на МПС - тата, преминаващи пред блок 91 в комплекс "Меден рудник"
Последна промяна на: 11 Април, 2019 - 11:25
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:29
от Живко Табаков - общински съветник, относно: Прекъснато електрозахранване на част от лампите в парк "Велека" на бургаския квартал "Изгрев"
Последна промяна на: 26 Март, 2019 - 09:00
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:24
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Ремонт на ул. "Марица" и ул."Гагарин" в село Равнец, Община Бургас
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 14:24
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с временен устройствен статут, находяща се в ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Тракийско дружество „Екзарх Антим І“–гр.Бургас
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 14:22
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:14
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 22 Март, 2019 - 11:03
Публикувано на 8 Март, 2019 - 14:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Ал. Велики“ № 37, гр. Бургас за нуждите на Сдружение “Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 14:02
Публикувано на 8 Март, 2019 - 13:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 13:57
Публикувано на 8 Март, 2019 - 13:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 13:46
Публикувано на 8 Март, 2019 - 13:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 13:31
Публикувано на 8 Март, 2019 - 12:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 12:42
Публикувано на 8 Март, 2019 - 12:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 12:33
Публикувано на 8 Март, 2019 - 12:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находяща се в с.о. “Лозницата“, землище гр. Българово, община Бургас на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007г.)
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 12:23
Публикувано на 8 Март, 2019 - 12:12
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 12:12
Публикувано на 8 Март, 2019 - 11:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище,  на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 11:54
Публикувано на 8 Март, 2019 - 11:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 11:44
Публикувано на 8 Март, 2019 - 11:34
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ-105, в квартал 5 по ПУП-ПРЗ на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 11:34
Публикувано на 8 Март, 2019 - 11:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 11:22
Публикувано на 8 Март, 2019 - 11:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен ред
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 11:11
Публикувано на 8 Март, 2019 - 11:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 11:02
Публикувано на 8 Март, 2019 - 10:49
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" при Община Бургас, относно: Промяна в наименованието на Професионална търговска гимназия в Търговска гимназия - Бургас
 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Март, 2019 - 10:49
Публикувано на 7 Март, 2019 - 14:57
от д-р Малина Янакиева - управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, относно: Приемане на решение за отдаване на наем на помещения собственост на "Дентален център I- Бургас" ЕООД на Регионална здравна инспекция - Бургас за нуждите на Регионална картотека за медицински експертизи, за съхраняване на медицинска документация
Последна промяна на: 21 Март, 2019 - 16:28
Публикувано на 7 Март, 2019 - 11:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Март, 2019 - 11:38
Публикувано на 7 Март, 2019 - 11:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 14 Март, 2019 - 13:53
Публикувано на 1 Март, 2019 - 10:24
от Милен Ненчев - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 1 Март, 2019 - 10:24
Публикувано на 25 Февруари, 2019 - 17:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за подписване на споразумение за партньорство между Община Бургас и Национална Агенция по приходите, във връзка с подготовка на проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП /ул. Цар Петър 5Б/“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020...
Последна промяна на: 25 Февруари, 2019 - 17:03

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.