• Одобрени ПУП

Одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.60, по плана на с.Маринка, Община Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.1 и ал.5 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.60, по плана на с.Маринка, Община Бургас, с който в границите на квартала, заключен между улици с о.т.198-о.т.192-о.т.191-о.т.13-о.т.202-о.т.201-о.т.200-о.т.199, се урегулират 19 бр. нови УПИ – УПИ I-1462 за социална инфраструктура, УПИ XV-1476 за озеленяване и ТП и УПИ II–1463, УПИ III–1464, УПИ IV–1465, УПИ V–1466, УПИ VI–1467, УПИ VII–1468, УПИ VIII–1469, УПИ IX–1470, УПИ X–1471, УПИ XI–1472, УПИ XII–1473, УПИ XIII–1474, УПИ XIV–1475, УПИ XVI-1477, УПИ XVII-1478, УПИ XVIII-1479, УПИ XIX-1480 отредени „за жилищно строителство“, с предвиждане в тях на ниско свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния до регулационни граници, при условията на чл.31, ал.5 от ЗУТ, с устройствени показатели: Пл.застр. до 30%, Кинт до 1, Височина до 8.5м и Позел. мин. 50%, в устройствена зона Жм1, в разширение на населеното място съгласно действащ ТУП на с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица, с приложен процент на редукция – 18%., съгласно приложен проект, с таблица на засегнатите имоти, баланс на територията и трасировъчен чертеж.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
837
ОБНОВЕНО:
31.05.2017 - 08:47
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.