• Одобрени ПУП

Одобрен Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица

  1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас отменя свое Решение, прието по т.10 от дневния ред на проведеното заседание на 28.032.2017г, отразено в Протокол №24.
  2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.136, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.2 и чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица с о.т.12 – о.т.115 – о.т.116 – о.т.117 - о.т.118 - о.т.119 - о.т.120 - о.т.121 – о.т.122-о.т.123 - о.т.124 - о.т.125 - о.т.126 - о.т.127 - о.т.128 - о.т.129 - о.т.130 - о.т.131 - о.т.132 - о.т.133 - о.т.134 от северната регулационна граница на кв.“Ветрен“ до ПИ ид. 07079.12.15 по КК на гр.Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Смф по ОУП на гр.Бургас, съгласно черните, кафяви, зелени, червени и сини линии и надписи в приложения проект и баланс на територията, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
720
ОБНОВЕНО:
31.05.2017 - 09:03
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.