• Одобрени ПУП

ОДОБРЕН Подробен устройствен план – План за улична регулация на нови обслужващи улици

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за улична регулация за провеждане на обслужващи улици за обслужване на имоти в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото с ОУП на гр. Бургас разширение на населеното място, с о.т.1 до о.т.11, с  които се образува нов кв. 69 по номерацията на ПЗ „Север“ и изменение на ПУП-ПР за УПИ І, ІІ и ІІІ, ПИ с идентификатори 07079.3.927, 07079.3.929 и 07079.3.928 по КК на гр. Бургас (в бивш масив  123) и УПИ І, ІІ, V и VIII, ПИ с идентификатори 07079.3.1925, 07079.3.1965, 07079.3.1922 и 07079.3.1303 по КК на гр. Бургас (в бивш масив 125), съгласно проект с таблица на засегнатите имоти.

Отчитайки обществената значимост на плана и с цел ускоряване сроковете за реализирането на дейностите по изграждане на елементите на пътната и техническа инфраструктура и реализирането на инвестиционни намерения в територията в обществена полза, Общински съвет-Бургас допуска предварително изпълнение на решението, съгласно чл. 60 ал. 1 от АПК. 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
832
ОБНОВЕНО:
28.06.2017 - 13:48
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.