Съобщение за грешка

 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$layout is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$layout_settings is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$panel_settings is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$cache is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$title is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$hide_title is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$title_pane is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$uuid is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$storage_type is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$storage_id is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$cache_key is deprecated in panels_panel_context_render() (line 292 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/panels/plugins/task_handlers/panel_context.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$renderer_handler is deprecated in panels_renderer_standard->render() (line 386 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php).
 • Одобрени ПУП

Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец, Община Бургас и ПУП - Парцелни планове за утвърждаване на трасета за елементи на техническата инфраструктура

 1. На основание чл. чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за провеждане на обслужващи улици  с о.т.1 – 2 – 3 – 4 и о.т.100 - 101, през ПИ с идентификатори 61145.8.15, 61145.8.69, 61145.8.70 и 61145.23.27 по КК на с. Равнец, с НТП за селскостопански път – общинска собственост, ПИ с идентификатор 61145.8.68 по КК на с. Равнец, с НТП за друг вид водно течение - общинска собственост и ПИ с идентификатор 61145.8.271 по КК на с. Равнец, с НТП за пасище, предвидена с Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на с.о. „Индустриален парк Равнец“ (ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КК на с. Равнец), Община Бургас.

Съгласието е валидно за срок от 5 години.

 1. На основание чл. чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2, чл.109, ал.1, т.1 и чл.110, ал.1, т.1 и т.5 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява:
  1. ПУП-ПРЗ за с.о. „Индустриален парк Равнец“ (ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец), Община Бургас, с който се обособяват нови обслужващи улици, нови 11бр. квартали и УПИ, отредени за производствени, складови и обслужващи дейности, за обекти на техническата инфраструктура и за озеленяване, с предвидено ново застрояване с градоустройствени показатели, описани в матрица и таблица, съгласно червените сини и черни линии и надписи и условните цветове върху плана и схемите към него, които са неразделна част от настоящето решение.
  2. ПУП-ПП за трасе и сервитут на кабелна мрежа от източник в/с „Равнец“ в ПИ 61145.8.27 до с.о. „Индустриален парк Равнец“ (ПИ 61145.80.9 по КК на с. Равнец).
  3. ПУП – ПП за трасе и сервитут на главен водопровод от ПИ 61145.17.9 по КК на с. Равнец до с.о. „Индустриален парк Равнец“ (ПИ 61145.80.9 по КК на с. Равнец).
  4. ПУП-ПП за трасе и сервитут на дъждовен колектор от с.о. „Индустриален парк Равнец“ (ПИ 61145.80.9 по КК на с. Равнец) до определена точка на заустване в съществуващо дере в ПИ 06152.1.87 по КК на с. Братово.
  5. ПУП-ПП за трасе и сервитут на канализационен тласкател от с.о. „Индустриален парк Равнец“ (ПИ 61145.80.9 по КК на с. Равнец) до ПСОВ Равнец в ПИ 61145.9.79 по КК на с. Равнец.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
265
ОБНОВЕНО:
25.09.2019 - 16:10
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.