• Решения

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №3 от дата 26.11.2015 година

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 3

от проведеното на 26.11.2015 година заседание 

ДНЕВЕН РЕД

1.ОбС 08-00-4085 Предложение от общински съветници от групата на "Реформаторски блок", относно: Приемане на декларация

2.ОбС 08-00-4068 Докладна записка от Константин Бачийски - общински съветник, относно: Образуване и избор на състав на временна комисия за проучване и оценка на текущото състояние на ПФК "Черноморец"

3.ОбС 08-00-4058 Доклад от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г.

4.ОбС 08-00-4017 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по проект „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник", Договор за безвъзмездна финансова помощ №:BG04-02-03-022-007/18.08.2015 г., който се изпълнява от Община Бургас

5.ОбС 08-00-4043 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Кандидатстване  на Община Бургас с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-3.001 „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ - Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2015-2019 г.

6.ОбС 08-00-4053 Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001

7.ОбС 08-00-4066  Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Участие на Община Бургас като партньор за създаване на публично-частно партньорство и подаване на Заявление за подпомагане по 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

8.ОбС 08-00-4004 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от бедствията от 30 януари - 4 февруари 2015 г.

9.ОбС 08-00-4050 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Побратимяване на гр. Бургас и гр. Ла Сейба, Хондурас

10.ОбС 08-00-4048 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас

11.ОбС 08-00-4049 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Заявления за продължаване срока на действие на разрешителни за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас

12.ОбС 08-00-4052 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ на Гробищен парк - Бургас, ПИ с идентификатор 07079.622.1 по КК на гр.Бургас, на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за обособяване на нови два УПИ – УПИ, отреден – „за православен храм и озеленяване“ и УПИ, отреден – „за ел.подстанция „Изгрев – Север“

13.ОбС 08-00-4019 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица с о.т.1344 – о.т.1357 – о.т.1356 и нови бордюрни криви, в границите на кв.40 и кв.53А и изменение на ПР на УПИ IІ и ІІІ в кв.40,  по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас и промяна на предназначението на част от УПИ II, отреден – „за озеленяване“ (ПИ с идентификатор 07079.602.542 по КК на гр.Бургас), на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за изграждане на eлементи на техническата инфраструктура

14.ОбС 08-00-4020 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.1.1147 по КК на гр.Бургас, за обособяване на УПИ XXVI-1147, кв.7, местност Ъгъла (бивша м. Кюшето), землище кв.Сарафово, землище гр.Бургас

15.ОбС 08-00-4021 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-967, кв.121, по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.611.9 по КК на гр.Бургас

16.ОбС 08-00-4064 Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас поземлен имот с идентификатор 07079.605.246 по одобрени КККР на гр. Бургас, находящ се на територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас, в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПУР

17.ОбС 08-00-4061 Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Придобиване от Община Бургас на право на собственост върху на 142/3499 кв.м идеални части от ПИ с идентификатор 07079.4.812 по КККР на гр.Бургас, собственост на физически лица, във връзка с прилагане на ПУП-ПП за трасета на открит и покрит канал в частта извън границите на урбанизираната територия, за отводняване територията южно от кв.Лозово, главен път Бургас – Долно Езерово и ПЗ „Север“ – кв.28, 29, 30 и 40 от повърхностни води

18.ОбС 08-00-4026 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул.„Сливница“ №5, вх.1, ет.1, ап.2, на наемател, настанен по административен ред

19.ОбС 08-00-4027 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. “Братя Миладинови“, ул. „Шар планина“ № 25, вход 1, етаж 1, апартамент № 3, на наемател, настанен по административен ред

20.ОбС 08-00-4063 Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас, физически и юридически лица в УПИ ІІІ-323, в квартал 42 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

21.ОбС 08-00-4022 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти, разположени в подлез РУМ „Младост” на бул.„Стефан Стамболов” в гр.Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

22.ОбС 08-00-4023 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти, разположени в подлез МБАЛ на бул.„Стефан Стамболов” в гр.Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

23.ОбС 08-00-4024 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

24.ОбС 08-00-4025 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

25.ОбС 08-00-4028 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2016 г.

26.ОбС 08-00-4062 Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Избор на форма на управление на горските територии, собственост на Община Бургас

27.ОбС 08-00-4059 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управитeл на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД

28.ОбС 08-00-4060 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Избор на временно изпълняващ длъжността управител на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС“ ЕООД  и определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управител на лечебното заведение

29.ОбС 08-00-4034 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на двама  представители от Общински съвет – Бургас в състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

30.ОбС 08-00-4040 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

31.ОбС 08-00-4041 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Избор на член на Областния съвет за развитие

32.ОбС 08-00-4072 Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на председател на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ)

33.ОбС 08-00-4073 Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на членове и председател на Постоянната комисия за управление на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас

34.ОбС 08-00-4051 Докладна записка от Иван Апостолов – Управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Увеличаване на капитала на „Благоустройствени строежи“ ЕООД

35.ОбС 08-00-4039 Докладна записка от инж. Петко Драгнев – управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Даване на съгласие за теглене на инвестиционен кредит за финансиране на проект за придобиване на 7 нови съчленени автобуси за масов градски транспорт с оглед изпълнение на Договора за извършване на обществена услуга за превоз на пътници от 10.06.2014 г., сключен между Общински съвет - Бургас, Община Бургас и  „Бургасбус“ ЕООД

36.ОбС 08-00-4014  Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на "КОЦ - Бургас" ЕООД, относно: Разрешение за закупуване на резервни части за компютър томограф  Siemens Somatom 16 за нуждите на  „Комплексен онкологичен център – Бургас ЕООД”

37.ОбС 08-00-4045 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

38.ОбС 08-00-4046 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Лина Спасова Пенчева

39.ОбС 08-00-4038 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Изменение на Решение на Общински съвет – Бургас по т. 89 от дневния ред на петдесет и петото заседание, проведено на 08.09.2015 г.(Протокол № 55) и поправяне на техническа грешка в докладна записка № 08-00-3533/ 03.07.2015 г. по описа на Общински съвет – Бургас, относно предоставянето на финансови средства на Виктория Пламенова Чобанова за участието й на Европейско първенство по спортна акробатика в гр. Риза, Германия

40.ОбС 08-00-4005 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева заместник-кмет „Култура и Образование“, относно: Отпускане на финансови средства на ученическия футболен отбор на ГПАЕ „Гео Милев“ - град Бургас

41.ОбС 08-00-4006 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

42.ОбС 08-00-4083 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП „Транспорт“ и ОП „Туризъм” на обект: „Преустройство и реконструкция на терминал Автогара „Юг” и прилежаща територия” в УПИ I, кв. 2 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.1016 и 07079.618.1017 по КККР на гр. Бургас.

43.ОбС 08-00-4086 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с нови резервни обекти по проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”

44.ОбС 08-00-4087 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерския съвет на Република България чрез Областния управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на сграда с идентификатор 07079.659.556.1 и сграда с идентификатор 07079.659.556.2.

45.ОбС 08-00-4097 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по В и К и определяне позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред. 

---------------------------------------------------------------------------------

1.ОбС 08-00-4085 Предложение от общински съветници от групата на "Реформаторски блок", относно: Приемане на декларация

ДЕКЛАРАЦИЯ

От общинските съветници в Общински съвет – Бургас

До посланика на Република Франция в България

Негово Превъзходителство Ксавие Лапер дьо Кабан

 

Ваше Превъзходителство,

Във връзка с терористичните атаки в Париж на 13 ноември 2015 г., бихме искали да изкажем нашата съпричастност и съболезнования към Вас, френския народ, семействата на жертвите и ранените в този ужасяващ акт, в самото сърце на столицата на Република Франция. В този труден момент ние, като европейци, проявяваме солидарност и стоим един до друг, изправени срещу страха, терора и тиранията.

Бог да прости жертвите!

---------------------------------------------------------------------------------

2.ОбС 08-00-4068 Докладна записка от Константин Бачийски - общински съветник, относно: Образуване и избор на състав на временна комисия за проучване и оценка на текущото състояние на ПФК "Черноморец"

РЕШЕНИЕ:

            1. ОБРАЗУВА се временна комисия в състав от седем души, от които пет общински съветници (по един представител на всяка група съветници и един независим съветник), един представител на общинската администрация – по възможност с правно или финансово-счетоводно образование, определен от кмета на общината и един представител със съвещателен глас, посочен от сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Бъдеще за Черноморец Бургас“ с председател на УС – Тома Василев Томов, като избира следните съветници за членове на комисията: Константин Живков Бачийски, Калояна Живкова Петкова, Антон Боянов Коджабашев, Николай Асенов Тишев и Тошко Добрев Иванов.

            ИЗБИРА за председател на комисията общинския съветник Константин Живков Бачийски, за заместник председател: Николай Асенов Тишев

            Упълномощава комисията и отделни нейни членове, като представители на Община Бургас да искат и получават достъп до търговска и счетоводна документация на дружеството, с цел проучване цялостното актуално финансово състояние на дружеството и за преценка начина на упражняване правата и задълженията на Община Бургас, като акционер и осигуряване на текущата дейност на дружеството. Провеждане на преговори с акционери и кредитори на дружеството, включително заложени държатели на акциите.

            ОПРЕДЕЛЯ задача за дейността на комисията – проучване на състоянието на дружеството и провеждане на преговори с упълномощени представители на акционери и кредитори на дружеството, включително заложени държатели на акциите, за установяване на намеренията им по участие и финансиране дейността на дружеството, възстановяване на собствеността на Община Бургас върху имотите – терен и сгради и съоръженията, с които е извършена апортна вноска и евентуално придобиване на контрол и собственост върху капитала на дружеството.

            ОПРЕДЕЛЯ срок за работа на комисията – три месеца от приемане на решението. Комисията да изготвя и да представя месечни отчети за дейността си.

            Необходимите финансови средства да бъдат за работа на комисията, да се  осигурят от средствата предвидени за общинския съвет в бюджета на Община Бургас.

            2. Общински съвет – Бургас, в качеството си на съакционер в дружеството, да изиска от ПСФК "Черноморец" АД:

2.1. Подробен списък на всички кредитори и длъжници на дружеството, съдържащ следната информация:

 • наименование на кредитор/длъжник;
 • размер на задължението;
 • дата на възникване на задължението и дата на падеж;
 • основание за възникване, включително и копие от договорното основание за възникване на задължението;
 • изискуемост и ликвидност на задължението.

2.2. Копия от всички протоколи от заседания на Съвета на директорите от 2005 год. до сега.
2.3. Копия от всички договори за цесии, наеми и заеми и в двете посоки.

2.4. Списък на делата, справка за техния развой като ищец, каква е претенцията и на какво основание.

 

---------------------------------------------------------------------------------

3.ОбС 08-00-4058 Доклад от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

I. Променя приходната част на Бюджет 2015 година за общински дейности, съгласно Приложение №1, както следва:

1.Увеличава §6201 „Получени трансфери /+/ между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз“  с  1 757 842 лева

II. Променя разходната част на Бюджет 2015 г. държавно-делегирани дейности съгласно Приложение № 2, както следва:

2.1. Намалява:

 • Собствен бюджет дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“,  §1000-издръжка с 41 700 лева

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

 • Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“,  §1000 – издръжка с  8 000 лева
 • Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“, §1000- издръжка с 3 000 лева
 • Дейност 551 “Дневни центрове за лица с увреждания“ – Дневен център за възрастни хора с увреждания , §1000-издръжка с 2 000 лева
 • Дейност 551 “Дневни центрове за лица с увреждания“  – Дневен център за деца с увреждания  „Св.Н.Чудотворец“, §1000- издръжка с 25 000 лева
 • Дейност 554 “Защитени жилища“ – Защитено жилище за лица с умствена изостаналост-2, §1000-издръжка с 4 000 лева

2.2. Увеличава:

 • Детска кухня дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“, §0100; §0500 – с   41 700 лева
 • Център за временно настаняване-2, дейност 547 “Център за временно настаняване“, §0100; §0500 с 14 000 лева
 • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания-2, дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“, §1000 –издръжка с  9 000 лева
 • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания-1, дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“,  §1000-издръжка с  1 000 лева
 •  Дом за стари хора, дейност 540 „Домове за стари хора“, §1000-издръжка с 18 000 лева

III. Утвърждава 100% субсидиране на бюджетите на второстепенните разпоредители в сферата на образованието общинска отговорност, както следва: ОДЗ №1 “Морска звезда“, ОДЗ №4 “Калина Малина“, ОДЗ №6 “Ран Босилек“, ОДЗ №7 “Райна Княгиня“, ОДЗ №10 “Славейче“, ЦДГ №4 “Калинка“, ОДК,  ЦДГ №10 “Слънце“, ЦДГ №11 “Чайка“, ЦДГ „Ракета“ – Твърдица, ЦДГ №6 “Вълшебство“, ЦДГ №14 “Здравец“

IV. Променя разходната част на Бюджет 2015 г. общинска отговорност съгласно Приложение № 3 и Приложение № 4, както следва:

4.1. Увеличава бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:

 • ЦДГ № 4 „Калинка“, §1000-издръжка с 1 232 лева
 • ЦДГ № 6 „Вълшебство“, §1000-издръжка с 2 368 лева
 • ЦДГ № 14 „Здравец“, §1000-издръжка с 1 056 лева
 • ЦДГ №10 „Слънце“, §1000-издръжка с 1 392 лева
 • ЦДГ №11 „Чайка“, §1000-издръжка с 2 192 лева
 • ЦДГ „Ракета“ Твърдица, §1000-издръжка с 384 лева
 • ОДЗ №1 „Морска звезда“, §1000-издръжка с 2 640 лева
 • ОДЗ №4 „Калина Малина“ кв. Ветрен, §1000-издръжка с 656 лева
 • ОДЗ №6 „Ран Босилек“, §1000-издръжка с 2 016 лева
 • ОДЗ №7 „Райна Княгиня“, §1000-издръжка с 1 280 лева
 • ОДЗ №10 „Славейче“, §1000-издръжка с 2 528 лева
 • ОУ „Христо Ботев“, квартал Долно Езерово, §1000-издръжка с 10 000 лева
 • ОУ „Антон Страшимиров“, §1000-издръжка с 10 000 лева
 • ПУ „Отец Паисий“, §1000-издръжка с 6 000 лева
 • ОУ „Христо Ботев“, кв. Сарафово,§1000-издръжка с 10 000 лева
 • СОУ „Иван Вазов“, §1000-издръжка с 192 лева
 • СОУ „Петко Росен“, §1000-издръжка с 800 лева
 • СОУ „Константин Петканов“, §1000-издръжка с 560 лева
 • ОУ „Св.Княз Борис I“, §1000-издръжка с 688 лева
 • ОУ „Петко Рачев Славейков“, §1000-издръжка с 864 лева
 • ОУ „Васил Априлов“, §1000-издръжка с 800 лева
 • ОУ „Братя Миладинови“, §1000-издръжка с 480 лева
 • ОУ „Георги Бенковски“, §1000-издръжка с 336 лева
 • НБУ „Михаил Лъкатник“, §1000-издръжка с 736 лева
 • ОУ „Христо Ботев“, кв. Победа, §1000-издръжка с 1 184 лева
 • ОУ „Васил Левски“, кв. Г. Езерово, §1000-издръжка с 1 552 лева
 • НУ „Д-р Петър Берон“, кв. Рудник, §1000-издръжка с 944 лева
 • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания-1, §0100, §0500,§1000-издръжка с 5 000 лева
 • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания-1,§1000-издръжка с 4 228 лева
 •  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания-2, §1000-издръжка с 4 228 лева
 • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания-3, §1000-издръжка с 7 461 лева
 • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания-4,§1000-издръжка с 3 713 лева
 • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания-5, §1000-издръжка с 3 712 лева
 • Домашен социален патронаж, §1000-издръжка с 300 000 лева
 • ОП „Туризъм“, §1000-издръжка с 25 000 лева
 • ОП „Транспорт“, §1000-издръжка с 150 000 лева
 • ОП „Общински имоти“, §1000-издръжка с 25 000 лева
 • ОП „Летен театър, концерти и фестивали“, §1000-издръжка с 50 000 лева
 • Кметство Българово , §1000-издръжка с 1 800 лева
 • Кметство Равнец, §1000-издръжка с 15 000 лева

4.2. Увеличава собствен бюджет:

 • Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, §4214“Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет“  –   6 500 лева за финансово подпомагане на процедури „Ин Витро“ за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми
 • Дейност 604 “Осветление“, §1030 „Текущ ремонт“ – 530 000 лева
 • Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ – 945 000 лева
 • Дейност 622 „Озеленяване“, §1020 „Разходи за външни услуги“– 600 000 лева
 • Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §1000- издръжка с 2 000 лева за подпомагане на спортисти - Мария Матева; §1000-издръжка  Черноморска колоездачна обиколка на България – 6 000 лева; §4500 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ – 120 000 лева, както следва: ХК „Албатрос Бургас“ – 5 000лева; ДЮШ „Черноморец“ – 30 000 лева; БК „Черноморец“ – 30 000 лева; ОУСК “Бургас 2017“ – 20 000 лева; Сдружение „Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ – 30 000 лева, Тенис клуб „Черноморец“ – 5 000 лева;
 • Дейност 741“Радиотранслационни възли“ - §1000-издръжка с 10 000 лева
 • Дейност 759 „Други дейности по културата“, §1000-издръжка с  4 636 лева
 • Дейност 898 „Други дейности по икономиката“, §4500 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ – 11 000 лева  в т.ч.: НП Съюз на пенсионерите – 2004 – 9 000 лева; „Българска Асоциация на пенсионерите-Бургас“ – 2 000 лева

4.3. Намалява:

Собствен бюджет

 • Дейност 128 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“,  §1020 „Разходи за външни услуги“ – 1 500 000 лева
 • Дейност 898 “Други дейности по икономиката“,§4500 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ – 22 500 лева както следва: Сдружение „Ранна интервенция деца в риск“ – 15 000 лева, сдружение „Асоциация по водно спасяване“ – 2 500, сдружение „Жени с онкологични заболявания и техните сподвижници“ – 5 000 лева
 • Дейност 322 „Общообразователни училища“ – дофинансиране,  §1098 „Други разходи, некласифицирани в други параграфи“ –  67 516 лева
 • Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §1020 „Разходи за външни услуги“ с 11 000 лева, както следва: Балкански параолимпийски шампионат за хора с увреждания – 5 000 лева; състезание по водно плуване и гмуркане – 2 000 лева; N-JOY Футбол Тур 2015 – 1 000 лева; Национална кампания „Спортувай в нашия град“ – 2 000 лева; Летен Cosmo спринт – 1 000 лева;

V. Утвърждава поименния актуализиран списък на капиталовата програма съгласно Приложение № 5 в т.ч.: увеличение с 465 700 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

VI. Утвърждава поименен актуализиран списък на обектите  чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси, които се финансират чрез §4000 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ в размер на  4 250 000 лева.(Приложение № 6).

VII. На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

---------------------------------------------------------------------------------

4.ОбС 08-00-4017 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по проект „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник", Договор за безвъзмездна финансова помощ №:BG04-02-03-022-007/18.08.2015 г., който се изпълнява от Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да издаде Запис на заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Министерство на енергетиката- Програмен оператор на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г., платим на предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по Проект „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник", Договор за безвъзмездна финансова помощ BG04-02-03-022-007/18.08.2015г., на стойност 247 355, 78 лева (двеста четиридесет и седем хиляди триста петдесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки), което представлява 30% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ. Общински съвет Бургас одобрява поемането на гореописаното задължение.

---------------------------------------------------------------------------------

5.ОбС 08-00-4043 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Кандидатстване  на Община Бургас с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-3.001 „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ - Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2015-2019 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие на Община Бургас да кандидатства с проектно предложение с работно заглавие „Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от детски заведения в община Бургас“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-3.001 „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и да поеме ангажимент за изпълнение на проекта.

2. Дава съгласие на Община Бургас да кандидатства с проектно предложение с работно заглавие „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в училища от община Бургас“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи международна закрила“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

3. Приема и одобрява Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2015-2019 г.

---------------------------------------------------------------------------------

6.ОбС 08-00-4053 Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001

РЕШЕНИЕ:

 1. Дава съгласие Община Бургас да подаде проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001.
 2. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс, необходим за изпълнението на планираните по проекта дейности и резултати.

---------------------------------------------------------------------------------

7.ОбС 08-00-4066  Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Участие на Община Бургас като партньор за създаване на публично-частно партньорство и подаване на Заявление за подпомагане по 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

 1. Одобрява участието на общината в създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., участие на община Бургас в СНЦ „МИГ-Камено“ и подготовка на стратегия за Водено от общностите местно развитие на цялата територия на община Камено и част от територията на община Бургас, без строителните граници на гр. Бургас, която включва землищата на следните населени места: гр.Българово, с.Братово, с.Брястовец, с.Димчево, с.Драганово, с.Извор, с.Изворище, с.Маринка, с.Миролюбово, с.Равнец и с.Твърдица.

     2. Одобрява проект на споразумение като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението.

---------------------------------------------------------------------------------

8.ОбС 08-00-4004 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от бедствията от 30 януари - 4 февруари 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства по схема за Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление  2015BG16SPO001 за щетите от бедствията от 30 януари 2015 г. – 4 февруари 2015 г. и поема ангажимент за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна помощ, в случай че се установи, че средствата не се използвани по предназначение или че декларираните щети са значителни по – високи от действително претърпените в резултат на бедствието от 30 януари 2015 г. – 4 февруари 2015 г.

Общински съвет – Бургас декларира, че разходите за съответните операции са за щети, настъпили като пряка последица от бедствието от периода 30 януари 2015 г. – 4 февруари 2015 г., и не надвишават необходимото за възстановяване на състоянието на инфраструктурата от преди бедствието.

---------------------------------------------------------------------------------

9.ОбС 08-00-4050 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Побратимяване на гр. Бургас и гр. Ла Сейба, Хондурас

РЕШЕНИЕ:

 1. Дава съгласие за побратимяване на гр. Бургас с град Ла Сейба, Хондурас;
 2. Възлага на Кмета на Общината в срок от един месец да изготви проект на договор за сътрудничество между двата града;
 3. Възлага на Кмета на Общината да информира писмено Кмета на Ла Сейба за взетото решение и да му отправи покана за гостуване в удобно за него време.

---------------------------------------------------------------------------------

10.ОбС 08-00-4048 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 1. Искането за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода  от находище „Бургаски минерални бани“ е в съответствие с политиката, приета с Плана за развитие на Община Бургас, както и с Програмата за опазване на околната среда на Община Бургас.
 2. Да бъде издадено разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж          Б-191, находище „Бургаски минерални бани“, на „Диагностично – консултативен център I“ ЕООД гр. Бургас, ЕИК 102272815, със седалище и адрес на управление гр. Бургас,  ул. „Стефан Стамболов“ № 73, представлявано от Калина Димитрова Ишкиева-Гуджева, за срок от десет години от датата на влизане в сила на разрешителното (януари 2017 г.), при следните експлоатационни параметри – за лечение и рехабилитация и за отопление в обект: „Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания на територията на община Бургас“, находящ се в УПИ III-735, кв.7 по плана на в.з. „Бургаски Минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас:

Проектни параметри на използване:

 • средноденонощен дебит - до 0,27 л/сек;

- годишен воден обем: до 5148 м3/год., от които:

3363 м3 – за лечение и рехабилитация;

1785 м3 – за отопление;

- разрешен сезонен воден обем 1785 м3 /за отопление/, в т.ч. период на черпене: 25.10 -19.04

- максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение – Sмакс.доп.= 1,6 м;

 1. За разрешеното ползване на минерална вода да бъде заплащана такса, съгласно Приложение 7 „Тарифа на местните такси и цени на услуги и права за ползването на минерална вода, предоставяни от Община Бургас“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

11.ОбС 08-00-4049 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Заявления за продължаване срока на действие на разрешителни за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 1. За обект: База 1 на „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани“ ЕАД гр. Бургас:

1.1 Искането за продължаване на срока на действие на Разрешително № Е-2/ 15.01.2013 г. за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“ е в съответствие с политиката, приета с Плана за развитие на Община Бургас, както и с Програмата за опазване на околната среда на Община Бургас.

1.2. Продължава срока на действие на Разрешително № Е-2/15.01.2013 г. за водовземане на минерална вода от съществуващо водовземно съоръжение, с титуляр „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани“ ЕАД гр. Бургас,  ЕИК 102659833, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №19, представлявано от Кирил Младенов Младенов, за лечение и рехабилитация в обект: База 1, находяща се в УПИ ІІ, кв.6 по плана на в.з. “Бургаски Минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас до 15.01.2020 г.

            2. За обект: База 2 на „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани“ ЕАД гр. Бургас:

2.1. Искането за продължаване на срока на действие на Разрешително № Е-3/ 15.01.2013 г. за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“ е в съответствие с политиката, приета с Плана за развитие на Община Бургас, както и с Програмата за опазване на околната среда на Община Бургас.

2.2. Продължава срока на действие на Разрешително № Е-3/15.01.2013 г. за водовземане на минерална вода от съществуващо водовземно съоръжение, с титуляр „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани“ ЕАД гр. Бургас,  ЕИК 102659833 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул.“Иван Богоров“ №19, представлявано от Кирил Младенов Младенов, за лечение и рехабилитация в обект: База 2, находяща се в УПИ І, кв.6 по плана на в.з. “Бургаски Минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас до 15.01.2020 г.

---------------------------------------------------------------------------------

12.ОбС 08-00-4052 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ на Гробищен парк - Бургас, ПИ с идентификатор 07079.622.1 по КК на гр.Бургас, на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за обособяване на нови два УПИ – УПИ, отреден – „за православен храм и озеленяване“ и УПИ, отреден – „за ел.подстанция „Изгрев – Север“

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изменение на ПУП-ПРЗ на Гробищен парк – Бургас - ПИ с идентификатор 07079.622.1 по КК на гр.Бургас, с цел обособяване в границите на Гробищен парк – Бургас, в зоната за обслужване на парка на нови две УПИ – УПИ, отреден – „за православен храм“ и УПИ, отреден – „за ел.подстанция „Изгрев – Север“, с предвидено ново застрояване в тях.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се изготви в необходимия обхват и съдържание, съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №8 за ОСУП и Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ и да се съгласува с експлотационните дружества и контролни органи.

---------------------------------------------------------------------------------

13.ОбС 08-00-4019 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица с о.т.1344 – о.т.1357 – о.т.1356 и нови бордюрни криви, в границите на кв.40 и кв.53А и изменение на ПР на УПИ IІ и ІІІ в кв.40,  по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас и промяна на предназначението на част от УПИ II, отреден – „за озеленяване“ (ПИ с идентификатор 07079.602.542 по КК на гр.Бургас), на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за изграждане на eлементи на техническата инфраструктура

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, във връзка с чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица с о.т.1344 – о.т.1357 – о.т.1356 и нови бордюрни криви, в границите на кв.40 и кв.53А и изменение на ПР на УПИ IІ и ІІІ в кв.40,  по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, както и промяна на предназначението на част от УПИ II, отреден – „за озеленяване“ /ПИ с идентификатор 07079.602.542 по КК на гр.Бургас/, за изграждане на eлементи на техническата инфраструктура.

--------------------------------------------------------------------------------

14.ОбС 08-00-4020 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.1.1147 по КК на гр.Бургас, за обособяване на УПИ XXVI-1147, кв.7, местност Ъгъла (бивша м. Кюшето), землище кв.Сарафово, землище гр.Бургас

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, във връзка с чл.16 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.1.1147 по КК на гр.Бургас, местност Ъгъла (бивша Кюшето), землище кв.Сарафово, землище гр.Бургас, с който се обособява нов УПИ XXVI-1147, кв.7, отреден – „за рекреационни дейности“, с устройствени показатели за застрояване, както следва: Пл.застр. до 30%, Кинт до 1, Нк.к. до 7.5 м /2ет=Т/, с предвидено застрояване, посочено с ограничителни линии застрояване на нормативни отстояния от регулационите граници, в съответствие с предвижданията за устройствена зона 2/Ок, по одобрения ОУП на гр.Бургас, с процент на редукция – 25%, съгласно приложения проект.

---------------------------------------------------------------------------------

15.ОбС 08-00-4021 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-967, кв.121, по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.611.9 по КК на гр.Бургас

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ Общински съвет Бургас дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-967, кв.121, по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.611.9 по КК на гр.Бургас, с който от ПИ с идентификатор 07079.611.9 по КК да се обособи нов УПИ в западната част, отреден – за „смесена сграда“, а в източната част да се предвиди алея за осигуряване на възможност за провеждане на елементите на техническата инфраструктура, като част от уличната регулация, при запазване на свързаното застрояване с реализираните сгради в УПИ ІІ и УПИ ІV, с устройствени показатели за застрояване – Пл. застр. 50-100%, Кинт 2.0-5.0, Позел. 20-30%, Височина до 14.5 м /2 до 5 ет/, които са в съответствие с одобрения ОУП на гр. Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

16.ОбС 08-00-4064 Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас поземлен имот с идентификатор 07079.605.246 по одобрени КККР на гр. Бургас, находящ се на територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас, в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПУР

РЕШЕНИЕ:

 1. Да се поиска от Министерски съвет на Република България, чрез Областен управител на Област Бургас, да бъде предоставен безвъзмездно в собственост на Община Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.605.246, целият с площ 5933 (пет хиляди деветстотин деветдесет и три) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-9/30.01.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-02-1024/01.07.2010 г. на Началника на СГКК – гр. Бургас, за който е съставен Акт №6335/18.09.2012 г. за частна държавна собственост, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен терен за производствен, складов обект, съответстващ на УПИ L с площ 5994 (пет хиляди деветстотин деветдесет и три кв.м.), в квартал 27 (двадесет и седем) по ПУП - ПРЗ на Промишлена зона, гр. Бургас при граници: 07079.605.314, 07079.605.369, 07079.605.386, 07079.605.528 и 07079.605.532.
 2. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнение на решението по т. 1.

---------------------------------------------------------------------------------

17.ОбС 08-00-4061 Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Придобиване от Община Бургас на право на собственост върху на 142/3499 кв.м идеални части от ПИ с идентификатор 07079.4.812 по КККР на гр.Бургас, собственост на физически лица, във връзка с прилагане на ПУП-ПП за трасета на открит и покрит канал в частта извън границите на урбанизираната територия, за отводняване територията южно от кв.Лозово, главен път Бургас – Долно Езерово и ПЗ „Север“ – кв.28, 29, 30 и 40 от повърхностни води

РЕШЕНИЕ:

1. ВКЛЮЧВА в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година, приета с решение по т.2 от проведеното на 17.02.2015 г. заседание на Общински съвет Бургас (Протокол №48), в раздел ІV „Отчуждаване на имоти за общински нужди“ нова точка 4 „Придобиване чрез покупка на 142/3499 кв.м идеални части, при съседи на целия имот: ПИ 07079.605.309, ПИ 07079.4.813, ПИ 07079.4.811, ПИ 07079.605.3, ПИ 07079.4.808.

Допълнението на Програмата за разпореждане за 2015 г. да се публикува на интернет страницата на Община Бургас.

2. Във връзка с прилагане на влязъл в сила ПУП-ПП за трасета на открит и покрит канал в частта извън границите на урбанизираната територия, за отводняване територията южно от кв.Лозово, главен път Бургас – Долно Езерово и ПЗ „Север“ – кв.28, 29, 30 и 40 от повърхностни води, и необходимостта от изграждане на обект „Предотвратяване на наводнения в кварталите Долно Езерово и Лозово, чрез изграждане на дребномащабна инфраструктура“ - „Бетоново корито №1“, което започва от ПИ с идентификатор 07079.4.811, преминава през ПИ с идентификатор 07079.4.812 и ПИ с идентификатор 07079.4.808 по одобрените КККР на гр.Бургас, ОДОБРЯВА предварителното съгласие, постигнато с Траяна Димитрова Ташева, ЕГН: ***, с постоянен адрес: гр.София , ул.„Кръстю Сарафов №*, Елена Димитрова Ташева-Терзиева, ЕГН: *** с постоянен адрес: гр.София, ул.„Кръстю Сарафов“ №*, ет.*, Жанета Светославова Митова, ЕГН: ***, с постоянен адрес: гр.София, бул.„Вардар“, №*, Лидия Милкова Кърклисийска, ЕГН: ***, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул.„Георги Шагунов“ (Д.Карагьозов) №*, Диана Томова Кючукова, ЕГН: ***, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул.„Георги Шагунов“ (Д.Карагьозов) №*, Емилия Томова Кърклисийска-Стоянова, ЕГН: ***, гр.София, ж.к.„Стрелбище“ бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, Константин Томов Кърклисийски, ЕГН: ***, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул.„Георги Шагунов“ (Д.Карагьозов) №*, Здравка Костова Кърклисийска, ЕГН ***, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул.„Хан Аспарух“ №*, Адреана Данчева Чифлишка, ЕГН: ***, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул.„Хан Аспарух“ №*, Катя Данчева Кърклисийска, ЕГН: ***, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул.„Хан Аспарух“ №*, Петя Николова Кърклисийска, ЕГН: ***, с постоянен адрес: гр.Варна, ул. „Иван Вазов“ №*, ет.*, Томи Николов Кърклисийски, ЕГН ***, с постоянен адрес: гр.София, ж.к.„Бъкстон“, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, Анета Константинова Иванова, ЕГН: ***, с постоянен адрес: гр.София, бул.„Арсеналски“ №*, вх.*, ет.*, ап.*, Ефросина Цанкова Маркова, ЕГН: ***, с постоянен адрес: гр.София, ж.к.„Надежда ІІ“, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, Елена Димитрова Давидова, ЕГН: ***, с постоянен адрес: гр.София, ж.к.„Илинден“, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, Антоний Константинов Кърклисийски, ЕГН: ***, с постоянен адрес: гр.София, ж.к.„Дружба“, бл.*, вх.*, ет.*, ап.* и Николай Константинов Кърклисийски, ЕГН ***, с постоянен адрес: гр.София, ул.„Козлодуй“ №*, за придобиване правото на собственост от Община Бургас върху 142/3499 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 07079.4.812, попадащ в земеделска територия с начин на трайно ползване – пасище, при съседи на целия имот: ПИ 07079.605.309, ПИ 07079.4.813, ПИ 07079.4.811, ПИ 07079.605.3, ПИ 07079.4.808, находящ се в местност „ТЕЦ Лозово“, землище на кв.Лозово, гр.Бургас, за сумата 6943,09 (шест хиляди деветстотин четиридесет и три цяло нула девет) лева.

3. ДОПУСКА предварително изпълнение на решенията по т.1 и т.2.

---------------------------------------------------------------------------------

18.ОбС 08-00-4026 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул.„Сливница“ №5, вх.1, ет.1, ап.2, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 1. Да се промени предназначението на общинско жилище, актувано с Акт № 8159/28.07.2015 г. за частна общинска собственост, находящо в гр. Бургас, ул. „Сливница“ №5, вх.1, ет.1, ап.2, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени нужди“ в „жилище за продажба“.
 2. Допълва програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г., приета с Решение по т.2 от дневния ред на заседанието, проведено на 17.02.2015 г. /Протокол №48/ на Общински съвет Бургас, с посочения в т.1 обект.
 3. Да се продаде на Пенка Николова Карапчанска с ЕГН: *** и постоянен адрес: гр.Бургас, ул.Сливница №5, вх.1, ет.1, ап.2 – наемател, настанен по административен ред, общинско жилище, актувано с Акт №8159/28.07.2015 г. за частна общинска собственост, находящо се в гр.Бургас, ул.„Сливница“ №5, вх.1, ет.1 /жилищен/, ап.2, със застроена площ 83,00 кв.м., ведно с таванско помещение с площ 10,92 кв.м., избено помещение с площ 10,25 кв.м. и 4,58% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху държавна земя, с идентификатор 07079.612.221.1.2 по одобрената КК на гр.Бургас, при съседи: на същия етаж - няма; под обекта - 07079.612. 221.1.36; над обекта – 07079.612.221.1.30 и 07079.612. 221.1.4, за сумата от 83 635 (осемдесет и три хиляди шестстотин тридесет и пет) лева.

---------------------------------------------------------------------------------

19.ОбС 08-00-4027 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. “Братя Миладинови“, ул. „Шар планина“ № 25, вход 1, етаж 1, апартамент № 3, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

1. Да се промени предназначението на общинско жилище, актувано с Акт № 8153/ 13.07.2015 г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – гр.Бургас на 27.07.2015 г., том 27, № 59, дв. вх. рег.№ 9379, представляващо апартамент в гр.Бургас, ж.к. “Братя Миладинови“, ул. “Шар планина“ № 25 (двадесет и пет), етаж 1 (едно), апартамент № 3 (три), от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се допълни програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г., приета с Решение по т.2 от дневния ред на заседанието, проведено на 17.02.2015г. (Протокол № 48) на Общински съвет – Бургас, с посочения в т.1 имот.

3. Да се продаде на Стефан Симеонов Добрев с ЕГН ***, общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Братя Миладинови“, ул. “Шар планина“ № 25 (двадесет и пет), етаж 1 (едно), апартамент № 3 (три), със застроена площ 65.45 (шестдесет и пет цяло четиридесет и пет) кв.м, с прилежащо избено помещение № 3 (три) с площ 5 (пет) кв.м., ведно с 5.852 (пет цяло осемстотин петдесет и два) % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху общинска земя, с идентификатор 07079.620.152.1.1 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка едно пет две точка едно точка едно) по одобрените КККР на гр.Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-07079.620.152.1.3, 07079.620.152.1.2; под обекта-07079.620.152.1.18; над обекта-07079.620.152.1.4, за сумата от 71 880 лв. (седемдесет и една хиляди осемстотин и осемдесет) лева.

--------------------------------------------------------------------------------

20.ОбС 08-00-4063 Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас, физически и юридически лица в УПИ ІІІ-323, в квартал 42 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

РЕШЕНИЕ:

            Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, Андон Николов Димитров с ЕГН: ***, Валентин Николов Димитров с ЕГН: *** и „Виктория-ДМ“ ООД, ЕИК: 202659414, със седалище и адрес на управление: с.Брястовец, ул. “21-а“, представлявано от управителя Дмитрий Сергеевич Ковалев, гражданин на Руска федерация, роден на 01.12.1975 г. в гр.Москва, СССР, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актувана с Акт №8167/17.08.2015 г. за частна общинска собственост, представляваща 35/1144 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот ІІІ-323 (трето римско за имот пл.№ триста двадесет и три),  целият  с  площ 1144 (хиляда сто четиридесет и четири ) кв.м., в квартал 42 (четиридесет и втори) по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, при граници на целия имот: север – улица, изток- УПИ ІV, юг – край на регулацията и запад – УПИ ІІ, за сумата 890 (осемстотин и деветдесет) лева, без ДДС, в съответствие с квотите по представените документи за собственост.

---------------------------------------------------------------------------------

21.ОбС 08-00-4022 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти, разположени в подлез РУМ „Младост” на бул.„Стефан Стамболов” в гр.Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, нежилищни обекти - общинска собственост, разположени в подлез РУМ „Младост”, находящ се на бул. „Стефан Стамболов” в гр. Бургас, актуван с Акт №765/26.02.1998г. за публична общинска собственост, както следва:

 1. Самостоятелен обект, представляващ павилион №2, с площ 22.36 кв.м., при граници: изток – стълбище, запад – обект №3, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 250 (двеста и петдесет) лева, без ДДС.
 2. Самостоятелен обект, представляващ павилион №3, с площ 13.80 кв.м., при граници: изток – обект №2, запад – обект №4, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 155 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС.
 3. Самостоятелен обект, представляващ павилион №5, с площ 13.80 кв.м., при граници: изток – обект №4, запад – обект №6, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 155 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС.
 4. Самостоятелен обект, представляващ павилион №6, с площ 13.80 кв.м., при граници: изток – обект №5, запад – обект №7, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 155 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС.
 5. Самостоятелен обект, представляващ павилион №7, с площ 27.60 кв.м., при граници: изток – обект №6, запад – обект №8, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 305 (триста и пет) лева, без ДДС.
 6. Самостоятелен обект, представляващ павилион №8, с площ 27.60 кв.м., при граници: изток – обект №7, запад – обект №9, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 305 (триста и пет) лева, без ДДС.
 7. Самостоятелен обект, представляващ павилион №9, с площ 14.06 кв.м., при граници: изток – обект №8, запад – обект №10, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 155 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС.
 8. Самостоятелен обект, представляващ павилион №10, с площ 4.03 кв.м., при граници: изток – обект №9, запад – пешеходен тънел, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 45 (четиридесет и пет) лева, без ДДС.
 9. Самостоятелен обект, представляващ павилион №11, с площ 7.83 кв.м., при граници: изток – външен зид, запад – стълбище, север – стълбище, юг – стълбище, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 90 (деветдесет) лева, без ДДС.
 10. Самостоятелен обект, представляващ павилион №13, с площ 11.49 кв.м., при граници: изток – стълбище и пешеходен тунел, запад – външен зид, север – обект №12, юг – външен зид и стълбище, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 130 (сто и тридесет) лева, без ДДС.
 11. Самостоятелен обект, представляващ павилион №14, с площ 8.44 кв.м., при граници: изток – външен зид, запад – пешеходен тунел и стълбище, север – стълбище, юг – стълбище, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 95 (деветдесет и пет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

22.ОбС 08-00-4023 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти, разположени в подлез МБАЛ на бул.„Стефан Стамболов” в гр.Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

       Да се отдадат под наем за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, нежилищни обекти, разположени в подлез МБАЛ, находящ се в гр. Бургас на бул. „Стефан Стамболов”, както следва:

 1. Самостоятелен обект, представляващ павилион №1, с площ 8.19 кв.м., при граници: изток – обект №2, запад – пешеходен тунел и обект №12, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 90 (деветдесет) лева, без ДДС;
 2. Самостоятелен обект, представляващ павилион №2, с площ 9.36 кв.м., при граници: изток – обект №3, запад – обект №1, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 105 (сто и пет) лева, без ДДС;
 3. Самостоятелен обект, представляващ павилион№3, с площ 9.36 кв.м., при граници: изток – обект №4, запад – обект №2, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 105 (сто и пет) лева, без ДДС;
 4. Самостоятелен обект, представляващ павилион №4, с площ 9.06 кв.м., при граници: изток – обект №5, запад – обект №3, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 100 (сто) лева, без ДДС;
 5. Самостоятелен обект, представляващ павилион №5, с площ 9.06 кв.м., при граници: изток – обект №6, запад – обект №4, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 100 (сто) лева, без ДДС;
 6. Самостоятелен обект, представляващ павилион №6, с площ 9.06 кв.м., при граници: изток – обект №7, запад – обект №5, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 100 (сто) лева, без ДДС;
 7. Самостоятелен обект, представляващ павилион №7, с площ 9.21 кв.м., при граници: изток – обект №8, запад – обект №6, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 105 (сто и пет) лева, без ДДС;
 8. Самостоятелен обект, представляващ павилион №8, с площ 9.36 кв.м., при граници: изток – обект №9, запад – обект №7, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 105 (сто и пет) лева, без ДДС;
 9. Самостоятелен обект, представляващ павилион №9, с площ 8.91 кв.м., при граници: изток – обект №10, запад – обект №8, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 100 (сто) лева, без ДДС;
 10. Самостоятелен обект, представляващ павилион №10, с площ 9.00 кв.м., при граници: изток - пешеходен тунел, запад – обект №9, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 100 (сто) лева, без ДДС;
 11. Самостоятелен обект, представляващ павилион №11, с площ 10.14 кв.м., при граници: изток – външен зид, запад – пешеходен тунел, север – стълбище, юг – стълбище, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 115 (сто и петнадесет) лева, без ДДС;
 12. Самостоятелен обект, представляващ павилион №12, с площ 5.91 кв.м., при граници: изток – пешеходен тунел, запад – външен зид, север – стълбище, юг – обект №13 и обект №14, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 65 (шестдесет и пет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

23.ОбС 08-00-4024 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

              Да се отдадат под наем за срок от 5(пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, нежилищни имоти – частна общинска собственост, както следва:

              1. Павилион № 3 от базар „Механотехникум“, находящ се върху тротоарното пространство на бул. “Стефан Стамболов“, гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с обща полезна площ на обекта - 16.08 кв.м., при граници: изток – оградата на ПГСАГ „Кольо Фичето“, запад – тротоарно пространство и бул.„Ст. Стамболов“, север – павилион № 2, юг – павилион № 4, предназначен за  търговска дейност, с начална тръжна цена 260 (двеста и шестдесет) лева, без ДДС.

              2. Павилион № 5 от базар „Механотехникум“, находящ се върху тротоарното пространство на бул. “Стефан Стамболов“, гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с  обща  площ  8.56 кв.м., при граници: изток – оградата на ПГСАГ „Кольо Фичето“, запад – тротоарно пространство и бул.“Ст. Стамболов“, север – павилион №4, юг – павилион №6, предназначен  за  търговска дейност, с начална тръжна цена 125 (сто двадесет и пет) лева, без ДДС.

            3. Павилион, находящ се в к-с „Славейков“, срещу блок 35, гр. Бургас, разположен в УПИ ІV, кв.22 по ПУП – ПРЗ на к-с „Славейков“, гр.Бургас, с обща площ 68.00 кв.м., при граници: североизток – трафопост, югоизток – УПИ ІV, югозапад – УПИ V и северозапад - УПИ ІV, предназначен  за  търговска дейност, с начална тръжна цена 290 (двеста и деветдесет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

24.ОбС 08-00-4025 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

              Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща – „Стоматологичен кабинет”, състоящ се от един кабинет, с полезна площ 12.38 кв.м., ведно с ½ ид.ч. от 5.86 кв.м., представляващи цялата площ на тоалетна и коридор, с обща полезна площ 15.31 кв.м., находящ се на I-ви етаж в административна сграда на Община Бургас, изградена в кв.32, УПИ XIII по плана на кв.„Сарафово”, гр. Бургас, при граници на кабинета: изток – стълбище, запад – външен зид, север –външен зид, юг – лекарски кабинети, с начална тръжна цена 23 (двадесет и три) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

25.ОбС 08-00-4028 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

 1. Разрешава за учебната 2015/2016 година съществуването на 40 самостоятелни паралелки с брой ученици под установения минимум в 14 училища, съгласно Приложение 1- Справка за маломерните паралелки за учебната 2015/2016 година на дирекция “Образование и демографски въпроси” при община Бургас, неразделна част от докладната записка.
 2. Финансовият ресурс в размер на 213 679 лв. да бъде осигурен като „дофинансиране“ и заложен в Бюджет 2016 г. (съгласно Приложение 1)

---------------------------------------------------------------------------------

26.ОбС 08-00-4062 Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Избор на форма на управление на горските територии, собственост на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 1. Определя управлението на горските територии, собственост на Община Бургас да се осъществява от „Бургаски пазари“ ЕООД, с ЕИК 102657921, седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Цариградска №57, представлявано от управителя – Живко Панайотов.
 2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да извършва всички правни и фактически действия, произтичащи от решението по т. 1.
 3. Задължава управителя на „Бургаски пазари“ ЕООД да извърши всички необходими действия по управление на горските територии, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

---------------------------------------------------------------------------------

27.ОбС 08-00-4059 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управитeл на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД

РЕШЕНИЕ:

І. Да бъде проведен конкурс за възлагане на управлението на  „Медицински център II - БУРГАС" ЕООД при следните етапи:

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания;

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, като лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, определен при обявяване на конкурса;

До третия етап от конкурса – събеседване, се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър (4,50);

3. Събеседване с кандидатите, изразяващо се в защита на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период по т. 2 и познаване на здравното законодателство.

ІІ. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за допускане до участие в конкурса:

1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

 2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина,  да имат придобита специалност.

 3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

IІІ. Кандидатите в срок до 30 дни от публикуването на обявата за конкурса след влизането в сила на настоящото решение, да представят в Център за административно обслужване (деловодството) на Община Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. Александровска № 26, следните документи: заявление за участие; свидетелство за съдимост; професионална автобиография; копие от документ за завършено образование; копия от документи за трудов стаж и професионален опит; копие от дипломи за придобита специалност; по отношение на кандидати с образователна-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление - документ за квалификация по „здравен мениджмънт”по смисъла на §3 от Наредба № 9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения. Обявата за конкурса ще се публикува в интернет страницата на Община Бургас – www.burgas.bg, местни печатни медии и се поставя на информационните табла на Община Бургас.

ІV. Конкурсът ще се проведе в първия присъствен ден след крайния срок за получаване на заявленията за участие, в централната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. Александровска № 26, ет. 3, ст. 308. Точният час за провеждане на конкурса ще бъде определен в обявата. При промяна в датата, часа и и място на провеждане на конкурса, кандидатите следва да бъдат своевременно

V. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението, част от документите за участие в конкурса по чл. 2, ал. 3 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения.

VІ.  Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия, в състав от 5 души и 2 резервни членове, от които един правоспособен юрист – общински съветник, един магистър по медицина – общински съветник, един представител на Регионална здравна инспекция - Бургас и двама представители на общинска администрация, определени със заповед на Kмета на общината.

VІІ. Избира двама представителя на общински съвет в комисията за провеждане на избора, както следва: 1. Антонио Христов Душепеев – магистър по медицина 2. Костантин Йорданов Луков – правоспособен юрист.

VІІІ. Дава съгласие да бъде удължен срока на договора за управление с д-р Емилия Драгомирова Драганова-Матева до избора на нов управител на лечебното заведение и вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ІХ. Делегира на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас да извърши необходимите действия за провеждане на конкурса.

---------------------------------------------------------------------------------

28.ОбС 08-00-4060 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Избор на временно изпълняващ длъжността управител на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС“ ЕООД  и определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управител на лечебното заведение

РЕШЕНИЕ:

 I. Избира д-р Малина Йовчева Янакиева, ЕГН: ***, притежаващ диплома за висше образование серия Пд №007670, издадена от Висш медицински институт Пловдив на 24.07.1984 г. и придобити права на специалист по Детска дентална медицина от 09.06.1997 г. издадена от Медицински университет – София, свидетелство серия АС №003737 да изпълнява функциите на Управител на „Дентален център 1 – Бургас“ ЕООД, ЕИК: 000053227, с всички произтичащи от това права и задължения до влизане в сила на решение на Общински съвет Бургас за избор на управител по реда на Закона за лечебните заведения и Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ІI. Да бъде проведен конкурс за възлагане на управлението на  „Дентален център 1 – Бургас“  ЕООД, ЕИК 000053227 при следните етапи:

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания;

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, като лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, определен при обявяване на конкурса;

До третия етап от конкурса – събеседване, се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър (4,50);

3. Събеседване с кандидатите, изразяващо се в защита на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период по т. 2 и познаване на здравното законодателство.

ІІI. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за допускане до участие в конкурса:

1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт  или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина,  да имат придобита специалност.

3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

ІV. Кандидатите в срок до 30 дни от публикуването на обявата за конкурса след влизането в сила на настоящото решение, да представят в Център за административно обслужване /деловодството/ на Община Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. Александровска № 26, следните документи: заявление за участие; свидетелство за съдимост; професионална автобиография; копие от документ за завършено образование; копия от документи за трудов стаж и професионален опит; копие от дипломи за придобита специалност; документ за квалификация по „здравен мениджмънт”по смисъла на §3 от Наредба № 9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения. Обявата за конкурса ще се публикува в интернет страницата на Община Бургас – www.burgas.bg, местни печатни медии и се поставя на информационните табла на Община Бургас.

V. Конкурсът ще се проведе в първия присъствен ден след крайния срок за получаване на заявленията за участие, в централната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. Александровска № 26, ет. 3, ст. 308. Точният час за провеждане на конкурса ще бъде определен в обявата. При промяна в датата, часа и и място на провеждане на конкурса, кандидатите следва да бъдат своевременно

VI. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението,  част от документите за участие в конкурса по чл. 2, ал. 3 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения.

IОценяването на кандидатите да се извърши от комисия, в състав от 5 души и 2 резервни членове, от които един правоспособен юрист – общински съветник, един магистър по медицина – общински съветник, един представител на Регионална здравна инспекция - гр. Бургас и двама представители на общинска администрация, определени със заповед на Kмета на общината.

VІІI. Избира двама представителя на общински съвет в комисията за провеждане на избора, както следва: 1. Антонио Христов Душепеев – магистър по медицина 2. Костантин Йорданов Луков – правоспособен юрист.

IХ. Делегира на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас да извърши необходимите действия за провеждане на конкурса.

X. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

---------------------------------------------------------------------------------

29.ОбС 08-00-4034 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на двама  представители от Общински съвет – Бургас в състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Избира двама общински съветници: Карамфилка Апостолова Апостолова и Живко Иванов Табаков в състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

30.ОбС 08-00-4040 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

РЕШЕНИЕ:

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Димитър Илиев Людиев – общински съветник.

--------------------------------------------------------------------------------

31.ОбС 08-00-4041 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Избор на член на Областния съвет за развитие

РЕШЕНИЕ:

 1. Избира общински съветник Диян Вълков Димов за член  на областния съвет за развитие.
 1. При невъзможност за участие на определения по т. 1 член на Областния съвет за развитие, той ще бъде заместван от Галя Стоянова Василева.

---------------------------------------------------------------------------------

32.ОбС 08-00-4072 Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на председател на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ)

РЕШЕНИЕ:

Избира Димитринка Иванова Буланова-Митрева за председател на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ.

---------------------------------------------------------------------------------

33.ОбС 08-00-4073 Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на членове и председател на Постоянната комисия за управление на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

1. Избира 5 общински съветници: Петко Добрев Георгиев, Антон Енчев Вечерников, Стефан Кънев Колев, Димитър Христов Христов и Стоян Иванов Колев за членове на Постоянната комисия за управление на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас.

2. От избраните петима общински съветника, избира Стефан Кънев Колев за председател на Постоянната комисия за управление на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

34.ОбС 08-00-4051 Докладна записка от Иван Апостолов – Управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Увеличаване на капитала на „Благоустройствени строежи“ ЕООД

РЕШЕНИЕ:

1.  Одобрява, представеното заключение на непарична вноска в капитала на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, ЕИК 812232530, по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон;

2. Увеличава записания капитала на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, ЕИК 812232530  от  58 400 /петдесет и осем хиляди и четиристотин/лева, разпределени в 5 840 дяла по 10 (десет) лева всеки от тях на 400 460 (четиристотин хиляди четиристотин и шестдесет) лева, разпределени в 40 046 (четиридесет хиляди и четиридесет и шест) дяла по 10 (десет) лева всеки от тях. Увеличението от 342 060 лв. представлява вземане на Община Бургас към дружеството в размер на 342 058,43 (триста четиридесет и две хиляди и петдесет и осем лева и четиридесет и три стотинки) и 1,57 (един лев и петдесет и седем стотинки) за уравняване на дяловете.

3. Приема актуализиран учредителен акт на Дружеството, с отразените промени по т.2

4. Задължава управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, да предприеме всички необходими действия във връзка с реализирането на решението по т.2 и т.3

---------------------------------------------------------------------------------

35.ОбС 08-00-4039 Докладна записка от инж. Петко Драгнев – управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Даване на съгласие за теглене на инвестиционен кредит за финансиране на проект за придобиване на 7 нови съчленени автобуси за масов градски транспорт с оглед изпълнение на Договора за извършване на обществена услуга за превоз на пътници от 10.06.2014 г., сключен между Общински съвет - Бургас, Община Бургас и  „Бургасбус“ ЕООД

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие “Бургасбус” ЕООД да ползва инвестиционен кредит по програма JESSICA, предоставен от Регионален Фонд за градско развитие АД в размер до 1 300 000 лв. (един милион и триста хиляди лева) при максимален годишен лихвен процент от 1% (един процент) за финансиране на разходите за придобиване на автобуси, които предстои да бъдат доставени по реда и условията на процедура на договаряне с обявление, съгласно Закона за обществените поръчки

2. Дава съгласие за обезпечаване на кредита да се учреди особен залог върху автобусите, обект на финансиране със средства от кредита, както и върху движими вещи – превозни средства, собственост на дружеството, които да осигурят общата стойност на обезпечението да покрива минимум 120 % от стойността на кредита.

3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

---------------------------------------------------------------------------------

36.ОбС 08-00-4014  Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на "КОЦ - Бургас" ЕООД, относно: Разрешение за закупуване на резервни части за компютър томограф  Siemens Somatom 16 за нуждите на  „Комплексен онкологичен център – Бургас ЕООД”

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие „Комплексен онкологичен център-Бургас” ЕООД  да закупи рентгенова тръба за компютър томограф на стойност до 100 000 лева (без  ДДС) със средства на лечебното заведение.

---------------------------------------------------------------------------------

37.ОбС 08-00-4045 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

РЕШЕНИЕ:

Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България,  за отпускане на персонална пенсия на детето Добромир Стоянов Илиев, ЕГН: ***.

---------------------------------------------------------------------------------

38.ОбС 08-00-4046 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Лина Спасова Пенчева

РЕШЕНИЕ:

Да се предостави на професионален приемен родител – Лина Спасова Пенчева, с постоянен адрес: гр. Бургас, кв. Акации, ул. „Ангеларий“ № *,  еднократно сума от 1 000 (хиляда) лева.

---------------------------------------------------------------------------------

39.ОбС 08-00-4038 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Изменение на Решение на Общински съвет – Бургас по т. 89 от дневния ред на петдесет и петото заседание, проведено на 08.09.2015 г.(Протокол № 55) и поправяне на техническа грешка в докладна записка № 08-00-3533/ 03.07.2015 г. по описа на Общински съвет – Бургас, относно предоставянето на финансови средства на Виктория Пламенова Чобанова за участието й на Европейско първенство по спортна акробатика в гр. Риза, Германия

РЕШЕНИЕ:

1. Изменя решението по т. 89 от дневния ред, Протокол № 55/08.09.2015 г., както следва: Дава съгласие еднократно да бъде предоставена сума в размер на 1000 (хиляда) лева на Стела Стоянова Пеева за участието й на Световни финали на CHAMPIONS BOWL в гр. Анталия, Турция ( м. октомври 2015 г.)

2. Дава съгласие еднократно да бъде предоставена чрез законния й представител сума в размер на 1 000 лв. (хиляда лева) на Виктория Пламенова Чобанова за участието й на Европейско първенство по спортна акробатика в гр. Риза, Германия, като законният представител на състезателя следва да представи отчет за разходването на предоставените финансови средства.

---------------------------------------------------------------------------------

40.ОбС 08-00-4005 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева заместник-кмет „Култура и Образование“, относно: Отпускане на финансови средства на ученическия футболен отбор на ГПАЕ „Гео Милев“ - град Бургас

РЕШЕНИЕ:

 1. Отпуска на футболния отбор на ГПАЕ „Гео Милев“ еднократно  финансови средства в размер на 10 000 лв. във връзка с участието му в Международен футболен турнир „Копа Коста Брава II“, град Тордера, Испания.

      Средствата се осигуряват от бюджета за 2016 година на дирекция „Образование“, §10-98, дейност 389, Програма за подпомагане на деца с изявени дарби.

---------------------------------------------------------------------------------

41.ОбС 08-00-4006 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

РЕШЕНИЕ:

Да се предоставят еднократни суми на:

 1. Величка Стоянова Алексиева, ЕГН: *** с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. *, вх. *, ет. *, еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 2. Кирил Тодоров Ялъмов, ЕГН: *** с постоянен адрес: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Кракра“ № *, вх. *, ет. *, ап. *, еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 3. Гергана Димитрова Маврова, ЕГН: *** за дъщеря си Симона Емилова Маврова, ЕГН: *** с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. *, ет. *, ап. *, еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.
 4. Георги Тодоров Въртелов, ЕГН: *** с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ бл. *, ет. *, ап. *,  еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 5. Маргарита Фиркова Атанасова, ЕГН: *** с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Странджа планина“ № *, ет. *, ап. *, еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни социални нужди.
 6. Яна Янкова Янкова, ЕГН: *** с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, бл. *, ет. *, ап. *, еднократно сума от 2 000.00 (две хиляди) лева, за неотложни здравни нужди.
 7. Албена Йорданова Тенева, ЕГН: *** с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ бл. *, ет. *, ап. *, еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 8. Златка Добрева Иванова, ЕГН: *** с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“ бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 9. Мария  Христова  Кралева, ЕГН: *** за Тодора Димитрова Димитрова, ЕГН: *** с постоянен адрес: гр. Бургас, с. Извор, еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни социални и здравни нужди.
 10. Галин Галев Александров, ЕГН: *** с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Мара гидик“ № *, ет. *, ап. *, еднократно сума от 700.00 (седемстотин) лева за неотложни социални нужди.
 11. Мира Георгиева Йорданова, ЕГН: *** с постоянен адрес: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „Латинка“ № *, еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.
 12. Александра Веселинова Милчева, ЕГН: *** с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Ивайло“ № *, ет. *, еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.
 13. Николай Димитров Димитров, ЕГН: *** с постоянен адрес гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. *, ет. *, ап. *, еднократно сума от 1 500.00 (хиляда и петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 14. Сийка Трендафилова Замфирова, ЕГН: *** с постоянен адрес: гр. Бургас, гр. Бургас, ул. "Г.С.Раковски" № *, еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 15. Тони Георгиева Михайлова, ЕГН: *** и Георги Щилиянов Михайлов, ЕГН: *** за дъщеря им Ани Георгиева Михайлова, ЕГН: *** с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл. *, ет. *, ап. *1, еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.

---------------------------------------------------------------------------------

42.ОбС 08-00-4083 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП „Транспорт“ и ОП „Туризъм” на обект: „Преустройство и реконструкция на терминал Автогара „Юг” и прилежаща територия” в УПИ I, кв. 2 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.1016 и 07079.618.1017 по КККР на гр. Бургас.

РЕШЕНИЕ:

І. Дава съгласие за предоставяне на обект „Преустройство и реконструкция на терминал Автогара „Юг” и прилежаща територия” в УПИ I, кв. 2 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, представляващ сграда на две нива с разгъната застроена площ 997м2, сектори за заминаващи автобуси, паркинг, прилежащо озеленяване и спирка със заслони за пътници с обща застроена площ 3465 м2 за управление и стопанисване на ОП „Транспорт” и ОП „Туризъм”, при община Бургас, както следва:

1. ОП „Транспорт”

 • Сграда на автогара „Юг” с разгъната застроена площ 997м2, включително следните помещения: чакалня (107,7м2), зона за обществено обслужване (119,4м2), офис – диспечер (14,5м2), багажно (26м2), информация (16,3м2), павилион за вестници (5,5м2), офис (16,7м2), санитарни помещения (26,8м2), каси за продажба на билети (27,6м2), служебни офиси (50,2м2), включително санитарно помещение (2,5м2), офис – шофьори (23,6м2), офис – инспектори (22м2), коридор (18м2), общи санитарни помещения (26,8м2);
 • сектори за заминаващи автобуси, паркинг и озеленяване с обща застроена площ 3260м2.
 • спирка в обслужваща улица о.т. 286 – 195, състояща се от две платформи и заслони за пътници с общо РЗП от 205м2. (Приложение: Ситуация)

2. ОП „Туризъм”

 • Част от сграда на автогара „Юг”, а именно следните помещения: туристически информационен център (39,6м2) (Приложение: Разпределение ниво+0.00), помещение за майки с деца (32,1м2), включително санитарно помещение (3м2), кафе (9,4м2), склад към кафе (6,2м2), прилежаща площ към кафе (108,9м2) (Приложение: Разпределение ниво+4,50)

ІІ. Допълва списъка с имоти – общинска собственост, предоставени за управление и стопанисване на ОП „Транспорт“ и ОП „Туризъм”, като след приключване на строителството и въвеждане в експлоатация, сградата да бъде нанесена с отделен идентификационен номер в кадастралната карта.

---------------------------------------------------------------------------------

43.ОбС 08-00-4086 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с нови резервни обекти по проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”

РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда” със следните резервни обекти:

Резервен обект  1: “Улици по плана на РЦ, ж.к. М. Рудник, гр. Бургас, както следва: От о.т.113А до о.т.874А; От о.т.874Б (края на предвидения тупик с крайуличен паркинг) през о.т. 874А- о.т.874 към о.т. 820; От о.т. 80 през о.т.113а – о.т. 113 към о.т. 652 Ул. „Петрова нива“ от о.т. 80 – 824 към о.т. 129”;

Резервен обект 2: „Улици по плана на РЦ, ж.к. М. Рудник, гр. Бургас, както следва: от о.т.384-830-до о.т.831,  от о.т.830-833-834- към о.т.835, ПИ 07079.653.429 по КК”;

Резервен обект 3: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас – междублоково пространство в УПИ I, кв. 23, зона Б и обслужваща улица“;

Резервен обект 4: „Реконструкция и изграждане на детска площадка бл.407, УПИ І, кв.5, к-с „Меден рудник“ град Бургас“;

Резервен обект 5: „Улица с довеждаща техническа инфраструктура от о.т. 139 през 139а, 139б, 139в, 139е, 139ж, 139и, 139к, 139н, 139п, 139р, 139с до о.т. 139т, между кв. 63 и кв. 63а до рибарско пристанище „Сарафово“, община Бургас“;

Резервен обект 6: „Реконструкция, благоустрояване и паркоустрояване на детска площадка, между ул. „Ан. Димитров“ и ул. „Р. Николов“, п-л І, кв. 33, кв. Сарафово, Община Бургас, град Бургас“;

Резервен обект 7: „Реконструкция на бул. “Стефан Стамболов“ от ул. „Сан Стефано“ до ул. „Струга“ и прилежащи пространства;

Резервен обект 8: Рехабилитация на ул. „Ал. Батенберг“ етап ІІ;

Резервен обект 9:„Реконструкция на междублоково пространство в к/с „Възраждане“ кв. 15“;

Резервен обект 10: Реконструкция на ул. „Победа“ от о.т.422 до о.т. 423 и облагородяване на междублоково пространство –част от УПИ І, кв.7 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас“;

Резервен обект 11: „Реконструкция и изграждане на детска площадка, бл.50-бл.51, УПИ І, кв. 26 по плана на комплекс „Изгрев“, град Бургас“;

Резервен обект 12: „Реконструкция и обновяване на детска площадка, разположена северозападно пред бл.77, к-с „Лазур“ към бул. „Демокрация“, УПИ І, кв. 44, град Бургас“;

Резервен обект 13: „Реконструкция и обновяване на детска площадка, разположена западно пред бл.77, к-с „Лазур“ към бул. „Демокрация“, УПИ І, кв. 44, град Бургас“;

Резервен обект 14: „Спортна площадка на изкуствена трева в УПИ ІІ, кв. 65, кв. Долно Езерово, гр. Бургас“;

Резервен обект 15 : „Спортна площадка в УПИ І, кв. 42, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас“. 

2. Общински съвет – Бургас дава съгласие предназначението на обектите на интервенция по проекта да не бъдат променяни за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

3. Общински съвет – Бургас декларира, че елементите на подземната техническа инфраструктура за обектите на интервенция по проекта са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване.

---------------------------------------------------------------------------------

44.ОбС 08-00-4087 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерския съвет на Република България чрез Областния управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на сграда с идентификатор 07079.659.556.1 и сграда с идентификатор 07079.659.556.2.

РЕШЕНИЕ:

Да се поиска, чрез Областен управител на Област Бургас, от Министерския съвет на Република България да приеме решение за безвъзмездно предоставяне на Община Бургас на сграда с идентификатор 07079.659.556.1 (нула седем нула седем девет точка шест пет девет точка пет пет шест точка едно) с площ от 10 (десет) кв. м, на един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване и  сграда с идентификатор 07079.659.556.2 (нула седем нула седем девет точка шест пет девет точка пет пет шест точка две) с площ от 255 (двеста петдесет и пет) кв. м, на един етаж, с  предназначение: друг вид сграда за обитаване,  построени в ПИ с идентификатор 07079.659.556  по КК на гр.Бургас,  целият с площ 13 756 кв. м., с начин на трайно ползване – за други видове спорт, при граници: ПИ 07079.659.35, 07079.659.30, 07079.659.26, 07079.659.489, 07079.659.25 и 07079.659.555, за който е отреден УПИ ХІІ-29,491,532 - „За спорт, озеленяване, благоустрояване и инфраструктура“ в кв.33 по одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед №3501/14.12.2013 г. на Заместник Кмет на Община Бургас.

Данъчната оценка на сградите е 45 434 (четиридесет и пет хиляди четиристотин тридесет и четири) лева.

---------------------------------------------------------------------------------

45.ОбС 08-00-4097 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по В и К и определяне позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

РЕШЕНИЕ:

І. Упълномощава Кмета на Община Бургас представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К – Бургас на 18.12.2015 г., както следва:

1. Съгласуване на Допълнителен Бизнес – план на „ВиК“ ЕАД Бургас за 2016 г. - ЗА

2. Приемане на решение за препоръчителен размен на вноската на държавната в бюджета на Асоциацията по ВиК-Бургас за 2016 г. в рамките на 20 000 /двадесет хиляди/ лева на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на о.асоциациите по водоснабдяване и канализация - ЗА

3. Изпращане на уведомление до „ВиК“ ЕИК Бургас за предаването на новоизградени обекти по Проект „Изграждане на канализация на кв. Долно Езерово и КПС с тласкател до ПСОВ – Бургас“ и по Проект „Инвестиционни проекти за водоснабдителни и канализационни мрежи на Бургас – Меден рудник“ за стопанисване, поддържане експлоатация до подписване на договора между асоциацията по ВиК и ВиК оператора - ЗА

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ г-жа Атанаска Николова – Заместник-кмет „Европейски политики, околна среда“ за представител на Община Бургас в Общото събрание на Асоциацията по ВиК, при невъзможност на Кмета на Община Бургас да участва лично в общото събрание на Асоциацията по В и К за приемане на посочените решения.

---------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Бургас: 

                                                                                                            Костантин  Луков

 

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
3992
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.