• Дневен ред
  • Заседание

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №13 ОТ ДАТА 28.06.2016 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-4937 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

 

2. ОбС 08-00-4936 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Бургас

 

3. ОбС 08-00-4912 Докладна записка от д-р Бойко Миразчийски – председател на Група общински съветници на НФСБ и СЕК, относно: Приемане на Правилник за реда на предоставяне на целеви финансови средства от общински здравен фонд

 

4. ОбС 08-00-4921 Докладна записка от Георги Василев Манев – общински съветник, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община 

 

5. ОбС 08-00-4944 Докладна записка от Георги Дракалиев, Галя Василева, Калояна Живкова – общински съветници, относно: Награждаване с отличие на Община Бургас

 

6. ОбС 08-00-4947 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – Председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност,  относно: Предложение за именуване на улици и преименуване на парк на територията на Община Бургас, във връзка с новата общинска транспортна схема за района на жилищни комплекси: к-с „Меден рудник“, к-с „Изгрев“, к-с „Зорница“, к-с „Славейков" 

 

7. ОбС 08-00-4938 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в Общото събрание на „Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962” АД, ЕИК 203123031, насрочено за 05.07.2016г. от 11.00 часа, и определяне на мандат 

 

8. ОбС 08-00-4939 Докладна записка от група общински съветници, относно: Задължаване представителите на Община Бургас в Съвета на директорите на „Професионален спортен клуб „Черноморец Бургас” АД 

 

9. ОбС 08-00-4928 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда", относно: Подписване на партньорско споразумение към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Роля на културата и културното наследство в развитието на отговорен, новаторски и устойчив туризъм“ (CHRISTA), референтен №PGI00057, финансиран по програма Интеррег Европа 2014-2020 

 

10. ОбС 08-00-4945 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование”, относно: Одобряване на Споразумения за общинско сътрудничество по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-3.001 „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" и процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

 

11. ОбС 08-00-4889 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за Учредяване на безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на Община Бургас върху част от поземлен имот с идентификатор № 07079.820.883 по кадастрална карта на гр. Бургас, Община Бургас, Област Бургас, представляващ морски плаж  „Сарафово” – изключителна държавна собственост съгласно Акт №575 от 04.01.2000г. за изключителна държавна собственост

 

12. ОбС 08-00-4809 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за промяна предназначението на 290 кв.м. от ПИ с идентификатор 07079.3.609 по КК на гр. Бургас, целият с площ от 10787 кв.м. и 1168кв.м. от ПИ с идентификатор 07079.3.610 по КК на гр. Бургас, целият с площ от 3014 кв.м. за утвърждаване на трасе за изграждане на обслужваща улица, съгласно Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в границите на с.о. „Бизнес парк-1“, гр. Бургас, в устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас

 

13. ОбС 08-00-4965 Заповед № РД-09-31/13.06.2016 г., от Вълчо Чолаков – областен управител на област Бургас,  във връзка с Решение по т.11 от Протокол №12/ 01.06.2016 – Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-95  и УПИ XI-80, кв. 2 и УПИ ХLI-95, кв.16, по плана на кв. Крайморие 

 

14. ОбС 08-00-4950 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас безвъзмездно право на собственост върху идеална част от УПИ XIII, кв.32, отреден „За детска градина“, по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, собственост на ЗКПУ „Тракия“, кв. Горно Езерово

 

15. ОбС 08-00-4934  Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Искане с вх. № 58-00-98/04.04.2016 г. в Община Бургас от Общинска служба по земеделие (ОЗС) – Бургас за предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение, за възстановяване собствеността върху земеделски земи на наследници на Темелко Христов Падъков

 

16. ОбС 08-00-4935 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Искане с вх. № 58-00-6/07.01.2016 г. в Община Бургас от Общинската служба земеделие – Бургас за предоставяне на общинска земеделска земя на основание §27, ал. 2, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение за обезщетяване на наследниците на Васил Желязков Чикъкчиев 

 

17. ОбС 08-00-4823 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ХІV-2362 в кв.21 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.618.119 по КККР на гр.Бургас

 

18. ОбС 08-00-4824 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-9 в кв.3 по плана на с.Изворище, Община Бургас

 

19. ОбС 08-00-4827 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 225/725 кв.м. ид.части от УПИ V-733,734 в кв.49, по плана кв.Банево, гр.Бургас - частна общинска собственост

 

20. ОбС 08-00-4828 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот – частна общинска собственост,  находящ се в гр.Бургас, ул.„Христо Фотев“ №21, за временно и възмездно ползване на сдружение „Спортен клуб на глухите „Спорт – туризъм – здраве“

 

21. ОбС 08-00-4829 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на обособени обекти – общинска собственост в бл.47, ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, за временно и възмездно ползване на Регионална съюзна организация на слепите – Бургас към Съюза на слепите в България

 

22. ОбС 08-00-4812 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Областен ромски съюз“ – гр. Бургас 

 

23. ОбС 08-00-4822 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ офис № 1 в бл. 143, находящ се в ж.к. „Лазур“, гр. Бургас на сдружение с нестопанска цел - „Равен старт 2009“

 

24. ОбС 08-00-4825 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – „Съюз на пенсионерите – 2004 –  Бургас“

 

25. ОбС 08-00-4831 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Асоциация Деметра“ – гр. Бургас

 

26. ОбС 08-00-4933 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – „Дружество на инвалидите“ 

 

27. ОбС 08-00-4946 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров и Калояна Живкова Петкова – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Спиране действието на договор за ползване на общински нежилищен имот – частна общинска собственост между НЧ „Хамалогика 2014“  и Община Бургас за срок от два месеца

 

28. ОбС 08-00-4907 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, бул. „Демокрация“ № 166, вх. 1, ет. 3, ап. 8 (среден), на наемател, настанен по административен ред

 

29. ОбС 08-00-4951 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот –  частна общинска собственост, представляващ УПИ XXIII-307 в кв. 175 по действащия ПУП–ПРЗ на ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас

 

30. ОбС 08-00-4941 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Необходимост от ремонт на НЧ „Фар 1946“ – Бургас 

 

31. ОбС 08-00-4830 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поправка на явна фактическа грешка в докладна записка №4516/14.03.2016г. на Общински съвет – Бургас 

 

32. ОбС 08-00-4942 Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Приемане на Общинска програма за „Ранна превенция на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества и агресивно поведение“

 

33. ОбС 08-00-4952 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване и социални дейности", относно: Сключване на договор за съвместна дейност между Община Бургас и „Дентален център 1 – Бургас“ ЕООД за предоставяне на дентални медицински услуги в кв. Крайморие

 

34. ОбС 08-00-4905 Докладна записка от д-р Надя Кирова Желязкова, управител на „Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД, относно: Решение на Общински съвет – Бургас по т.4 от дневния ред на Заседание №7, проведено на 26.01.2016 г.(Протокол №7)

 

35. ОбС 08-00-4943 Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

 

36.ОбС 08-00-4752 Опрощаване на дължими държавни вземания на Атанаска Христова Атанасова

 

37. ОбС 08-00-4959 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на явна техническа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.32 от дневния ред на проведеното на 01.06.2016г. заседание (Протокол №12)

 

38. ОбС 08-00-4966 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас като партньор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас в проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Административна сграда находяща се в имот с идентификатор 07079.607.67 по КККР на гр. Бургас, ул. Перущица №67“ към Националния Доверителен Екофонд и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Бургас 

 

39. ОбС 08-00-4993 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизградените обекти по проект „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр.Бургас“, собственост на Община Бургас, на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора, подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас

 

40. ОбС 08-00-4995 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подпомагане обучението на 60 студенти в IT сектора от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Бургаски Свободен Университет 

 

41. ОбС 08-00-4940 Питане от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Командировки на общински съветници за периода 2011 – 2015 г. 

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ

Председател на Общински съвет – Бургас

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1541
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:02
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.