• Дневен ред
  • Заседание

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №14 ОТ ДАТА 26.07.2016 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-4894 Доклад от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бургас към 31.12.2015 г. 

2. ОбС 08-00-5074 Доклад от Красимир Иванов Стойчев – за кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 30.06.2016 г.

3. ОбС 08-00-5075 Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – за кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2016 година

4. ОбС 08-00-5054 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас 

5. ОбС 08-00-5044 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: "Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Бургас", ДБФП № BG16RFOP001-8.001  0017-C01, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., процедура BG16RFOP001-8.001 "Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 2020"

6. ОбС 08-00-5006 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас, като партньор на Аугсбург, Германия и Витербо, Италия, в подготовката на проектно предложение „Виа Аква“ („Via Aqua“) по програма „Творческа Европа“, Категория 1 – Проекти за сътрудничество от по-малък мащаб, на Европейската комисия (“Creative Europe”, Category 1 – Smaller scale cooperation projects) и осигуряване на съфинансиране по проекта от страна на Община Бургас

7. ОбС 08-00-5030 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас като партньор на град Валядолид, Испания по европейски проект КреАрт. Мрежа от градове за артистично творчество по програма "Творческа Европа" 2014-2020 и осигуряване на съфинансиране по проекта от страна на Община Бургас 

8. ОбС 08-00-5080 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за дарение на УПИ II, кв. 15б по актуализирания план на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.429 по КККР – Бургас на Държавата чрез Министерство на младежта и спорта с тежест - в полза на "Академика 2011" ЕАД

9. ОбС 08-00-4963 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от 3033, във връзка с чл.30, ал.З от ППЗОЗЗ, за промяна предназначението на:-10 кв.м, от ПИ с пл.№ 000032 по КВС. земл. кв. Банево, общинска собственост, целият с площ от 1563 кв.м.; -2235 кв.м, от ПИ с пл.№000088 по КВС. земл. кв.Банево,общинска собственост, целият с площ от 3551 кв.м.,  -302 кв.м, от ПИ с пл.№000098 по КВС. земл. кв.Банево,общинска собственост, целият с площ от 20970 кв.м.;  -2542 кв.м, от ПИ с пл.№062007 по КВС. земл. кв.Банево,общинска собственост, целият с площ от 3445 кв.м.;  -211 кв.м, от ПИ с пл.№062009 по КВС. земл. кв.Банево,общинска собственост, целият с площ от 2978 кв.м., с цел изграждане на обслужваща улица, съгласно изработен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за обслужваща улица с о.т. 222-289-288-287-286-285-284-283-224 до о.т.221 и с о.т.290-291-292-293-294 до о.т.295, за осигуряване на достъп до ПИ и обособяване на нов кв.96, в устройствена зона 1/Жм, в предвидено разширение на населеното място, съгласно действащ ОУП, (бивша местност „До село“), земл. кв. Банево, гр. Бургас.  2.Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация за обслужваща улица на обслужващи улици с о.т. 222-289-288-287-286-285-284-283-224 до о.т.221 и с о.т.290-291-292-293-294 до о.т.295, за осигуряване на достъп до ПИ и обособяване на нов кв.96, в устройствена зона 1/Жм, в предвидено разширение на населеното място, съгласно действащ ОУП, (бивша местност „До село“), земл. кв. Банево, гр. Бургас.

10.ОбС 08-00-5076 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасета на техническата инфраструктура – трасе на захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП ф315 за кв.Ветрен, гр.Бургас до Бизнес индустриална зона - гр.Българово, Община Бургас, преминаващо през ПИ с пл.№№000341 и 000350 по КВС, землище на гр.Българово и трасе на дъждовен колектор от Бизнес индустриална зона - гр.Българово, Община Бургас до съществуващ водосток на автомагистрала „Тракия“, преминаващо през ПИ с пл.№000338 по КВС, землище на гр.Българово. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ на трасета на техническата инфраструктура – трасе на захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП ф315 за кв.Ветрен, гр.Бургас до Бизнес индустриална зона - гр.Българово, Община Бургас, преминаващо през ПИ с пл.№№000341 и 000350 по КВС, землище на гр.Българово и трасе на дъждовен колектор от Бизнес индустриална зона - гр.Българово, Община Бургас до съществуващ водосток на автомагистрала „Тракия“, преминаващо през ПИ с пл.№000338 по КВС, землище на гр.Българово – общинска собственост. 3. Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, за изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасета на техническата инфраструктура – трасе на захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП ф315 за кв.Ветрен, гр.Бургас до Бизнес индустриална зона - гр.Българово, Община Бургас, с което със сервитута на водопровода се засяга ПИ 000350 по КВС, землище на гр.Българово – общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера

11. ОбС 08-00-5055 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Министерството на образованието и науката на нежилищни помещения – публична общинска собственост, представляващи обособена част от сградния фонд на „Общински детски комплекс“ с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня“ №11

12. ОбС 08-00-5071 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху държавен недвижим имот, представляващ масивна двуетажна сграда с административен адрес: гр.Бургас, бул.„Демокрация” № 6, функционираща като галерия-музей „Георги Баев”, ведно с прилежащото ѝ дворно място, урегулирано в УПИ VІІ-2084 в кв.24 по действащия ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас 

13. ОбС 08-00-5056 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир – публична общинска собственост, изграден в поземлен  имот №000090 по КВС на землище с. Братово и поземлен имот №000197 по КВС на землище с. Равнец, Община Бургас 

14. ОбС 08-00-5057 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир – публична общинска собственост, изграден в поземлен имот с идентификатор 47202.14.513 по КККР на с. Маринка, община Бургас, съответстващ на имот №000112 в местност „Горни плочи“ по КВС на землище с. Маринка по Картата на възстановената собственост на землище с. Маринка

15. ОбС 08-00-5058 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир – публична общинска собственост, изграден в поземлен имот №000033 по КВС на землище с. Изворище, община Бургас

16. ОбС 08-00-5061 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир – публична общинска собственост, изграден в поземлен имот с идентификатор 32367.20.138 по КККР на с. Извор, община Бургас 

17. ОбС 08-00-5062 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир – публична общинска собственост, изграден в поземлен имот с идентификатор 32367.26.91 по КККР на с. Извор, община Бургас 

18. ОбС 08-00-5065 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир – публична общинска собственост, изграден в имот №000368, находящ се в местността „Мармара“ по Картата на възстановената собственост на землище гр. Българово, община Бургас

19. ОбС 08-00-4949 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г. и отдаване под наем на паркинг, разположен до бл. 39, ж.к. „Изгрев“ в гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

20. ОбС 08-00-5041 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ I и УПИ VI в кв.50 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

21. ОбС 08-00-5068 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас

22. ОбС 08-00-5053 Докладна записка от Чанка Коралска – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №128, вход Д, етаж 1, апартамент №64(ляв), на наемател, настанен по административен ред

23. ОбС 08-00-5063 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ І-592 в кв. 17a по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

24. ОбС 08-00-5042 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-109 в кв.5, по плана с. Извор, Община Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 32367.501.109 по Кадастрална карта (КК) на с. Извор, Община Бургас

25. ОбС 08-00-5064 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на поземлени имоти с кадастрални идентификатори 07079.9.367 и 07079.9.451 по КККР на гр. Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

26. ОбС 08-00-5029 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Константин Фотинов“ №18, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Тракийско дружество „Екзарх Антим I“ – гр. Бургас

27. ОбС 08-00-5059 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – „Съюз на пенсионерите-2004 – Бургас“

28. ОбС 08-00-5039 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Пенсионерски клуб „Свети Николай Чудотворец", гр. Бургас 

29. ОбС 08-00-5066 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ обособен обект №18 в сградата на Спортна зала „Младост“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

30. ОбС 08-00-5040 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособени части от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, (бивш Кърджалийски лагер) на сдружения с нестопанска цел

31. ОбС 08-00-5012 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

32. ОбС 08-00-5050 Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет "Образование и култура", съгл. Заповед № 1730/30.06.2016г. на Кмета на Община Бургас, относно: Преобразуване  Общински детски комплекс – Бургас  в Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас

33. ОбС 08-00-5077 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет – Бургас за участие в Комитет за наблюдение по изпълнението на Общински план за развитие на Община Бургас 2014 – 2020 г. и Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас за период 2014-2020 г.

34. ОбС 08-00-5052 Докладна записка от Стамен Димитров Стамов – изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията

35. ОбС 08-00-5036 Докладна записка от Димитринка Буланова – общински съветник, относно: Актуализация на утвърдените таксиметрови стоянки на територията на град Бургас 

36. ОбС 08-00-5043 Докладна записка от Калояна Живкова Петкова – общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Обследване и проектиране на осветление  на  монумента „Кръст” на Руси Стоянов на връх Шилото

37. ОбС 08-00-5045 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Изграждане паметник на големия български писател Николай Хайтов 

38. ОбС 08-00-5046 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Отпускане на финансови средства на училище по роботика „НУР България“

39. ОбС 08-00-4801 Докладна записка от Георги Дражев - общински съветник, относно: Обезпечаване на достъп до търговки обект и паркоместа на „Тандем 1991“ ЕООД 

40. ОбС 08-00-5031 Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

41. ОбС 08-00-5097 Докладна записка от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Прехвърляне на задължения към партньор ОДЗ №2 „Звездица Зорница“ и одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньори по проект №BG05M9OP001-1.002-0041 „Активиране на младежи от уязвими групи към обучение и заетост на територията на Община Бургас“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „Активни“, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места 

42. ОбС 08-00-5099 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВИК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

43. ОбС 08-00-5112 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Конкурс за избор на управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД

44. ОбС 08-00-5127 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектни предложения за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по:  МЯРКА М01-01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ” и осигуряване на съфинансиране на проектите от страна на Община Бургас

45. ОбС 08-00-5017 Питане от Николай Асенов Тишев и Кирил Йорданов Петков – общински съветници от Българска социалистическа партия, относно: Информация относно ползването на спортни съоръжения в двора на СОУ „Иван Вазов“ – гр. Бургас 

46. ОбС 08-00-5047 Питане от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Изграждане на християнски монумент – триптих по пътя София – Бургас

47. ОбС 08-00-5048 Питане от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: 1. Поставяне на ограничители на скоростта на улицата пред бл. 56 в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас 2. Подновяване плочките на тротоара на ул. „Шар планина“ от №27 до ул. „Вардар“ в ж.к. „Братя Миладинови“ 3. Ремонт на детска площадка до кафене „Тандем“ в ж.к. „Братя Миладинови“   

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ

Председател на Общински съвет - Бургас

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1330
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:03
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.