• Дневен ред
  • Заседание

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №17 ОТ ДАТА 27.09.2016 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-5223 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас 

2. ОбС 08-00-5262 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет – Бургас, Протокол №5, т.30 от 24.01.2008 г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009 г., Протокол №44, т.6 от 20-25.01.2011 г., Протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г., Протокол №31, т.4 от 17.12.2013 г., Протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.

3. ОбС 08-00-5240 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас,  протокол № 44,т. 1 от 19.03.2003 год., последно изменена с протокол №10/26.04.2016 г. 

4. ОбС 08-00-5254 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на служебен проект за изменение на ОУП на гр.Бургас в обхвата на част от кв.16, 17, 18 и 19 по плана на кв.Крайморие, гр. Бургас

5. ОбС 08-00-5242 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП –ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за трасе на пътна връзка в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1313 по КК на гр.Бургас, образуван от ПИ 07079.10.623 по КК на гр.Бургас за  осигуряване на достъп до новопредвидена Защитена лодкостоянка, в акваторията северно от кв.54 по плана на кв. Крайморие  и североизточно от бивш ПИ 07079.10.623 по КК на гр.Бургас. 2. Одобряване на задание за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП –ПП) по чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ за трасе на пътна връзка в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1313 по КК на гр.Бургас, образуван от ПИ 07079.10.623 по КК на гр.Бургас за осигуряване на достъп до новопредвидена Защитена лодкостоянка, в акваторията северно от кв.54 по плана на кв. Крайморие  и североизточно от бивш ПИ 07079.10.623 по КК на гр.Бургас

6. ОбС 08-00-5243 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на трасета на техническата инфраструктура – трасе на захранващ водопровод ПЕВП ф315 за кв.Ветрен, гр.Бургас до Бизнес индустриална зона - гр.Българово, Община Бургас и трасе на дъждовен колектор от Бизнес индустриална зона – гр.Българово, Община Бургас до съществуващ водосток на автомагистрала „Тракия“, в обвръзка с елементите на техническата инфраструктура на Бизнес индустриална зона - гр.Българово, по улица с о.т.229 – о.т.230 – о.т.231 – о.т.232 – о.т.233 – о.т.234 – о.т.235 – о.т.236

7. ОбС 08-00-5250 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изготвяне на проект за изменение на подробен  устройствен план –  план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за кв.2, 3, 7, 8 и 21, по плана на с.Брястовец, по реда на чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, при условията на чл.16 и чл.19 от ЗУТ, с цел обособяване на урегулирани поземлени имоти за ПИ с пл.№№351, 353, 355, 356, 362, 363, 365, 378, 379, 382

8. ОбС 08-00-5244 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на подробен устройствен план – План за улична регулация за обслужваща улица с о.т.83 - о.т.121 - о.т.120 - о.т.119 - о.т.118 - о.т.117 - о.т.116 - о.т.115 - о.т.115А - о.т.114 - о.т.113 - о.т.112 - о.т.111 - о.т.110 - о.т.109 - о.т.108 - о.т.107 -о.т.86 за осигуряване на транспортен достъп и обособяване на нов кв.16 в с.о. „Острица 2“, земл. кв. Банево, гр. Бургас, в устройствена зона 1/Ов, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас 

9. ОбС 08-00-5253 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прехвърляне безвъзмездно в полза на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, за нуждите на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, правото на собственост върху обособен обект в партера на административна сграда, находяща се в ж.к.„Бр.Миладинови“, бул.„Стефан Стамболов“ №120, гр.Бургас

10. ОбС 08-00-5249 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-1136 в кв. 20 по ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

11. ОбС 08-00-5255 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ХІІІ в кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост  

12. ОбС 08-00-5257 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ VI , кв. 12а по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Лазур", гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

13. ОбС 08-00-5245 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №48, етаж 5 (жилищен), апартамент №35, на наемател, настанен по административен ред

14. ОбС 08-00-5246 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІІ-1322, кв. 37 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

15. ОбС 08-00-5247 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІІ-721, кв. 58 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

16. ОбС 08-00-5248 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІ, в квартал 2 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината

17. ОбС 08-00-5256 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V – 1736, в квартал 119 – по ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, Община Бургас, чрез продажба на общинска идеална част в имота

18. ОбС 08-00-5252 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща лекарски кабинет, разположен в многофункционална спортна сграда – разширение на ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ и ГРЕ „Г. С. Раковски“, отразена с идентификатор 07079.611.312.3 в одобрените КККР на гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

19. ОбС 08-00-5186 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк (бивш Кърджалийски лагер) на сдружение с нестопанска цел 

20. ОбС 08-00-5251 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ пенсионерски клуб с административен адрес: гр.Бургас, кв.Ветрен, ул.„Българка“ № 52, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004 – Бургас“

21. ОбС 08-00-5258 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2017 г.

22. ОбС 08-00-5239 Докладна записка от Йорданка Бенова Ананиева – за кмет на Община Бургас съгласно заповед №2383/08.09.2016 г., относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

23. ОбС 08-00-5222 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

24. ОбС 08-00-5265 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението

25. ОбС 08-00-5184 Докладна записка от Диян Вълков Димов – общински съветник от групата на ПП ГЕРБ и Председател на ПКТМД, Димитринка Буланова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ и член на ПКТМД, Антон Берданков - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ и член на ПКТМД, относно: Предложение за актуализиране на транспортна схема за междуселищен автобусен превоз във връзка с постъпило предложение на жителите на село Твърдица и становище на управителя на „Бургасбус“ ЕООД 

26. ОбС 08-00-5241 Докладна записка от Ивайло Вагенщайн – общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Отпускане на средства в полза на „Гребен клуб Бургас” гр. Бургас за участието им в Държавния клубен шампионат в гр. Пловдив 

27. ОбС 08-00-5271 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб "Нефтохимик Бургас 1962" АД, свикано на 06.10.2016 г. от 14 часа и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред 

28. ОбС 08-00-5280 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обособяване на нов обект в Капиталовата програма на Община Бургас за 2016 година по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: МЯРКА М01-01 "ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ"

29. ОбС 08-00-5289 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Георги Георгиев Мицикулев, чрез майка му Весела Събкова Куцарова

30. ОбС 08-00-5290 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за участие на Община Бургас в Учредителен Комитет /УК/, за създаване на Организация за управление на туристически район /ОУТР/ на територията на Бургаски черноморски туристически район /БЧТР/, последният определен съгласно Заповед на МТ № Т-РД-14-63/15.05.2015г., обн., ДВ, бр.56/2407.2015г., допълнена със Заповед № Т-РД-14-159/26.10.2015г., обн., ДВ, бр.94/14.12.2015г.

31. ОбС 08-00-5291 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на анекс към договор за кредит за финансиране на инвестиции за изграждане (проектиране и изпълнение) на строеж за обект „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“ в УПИ I-429, кв. 56, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, финансиран чрез дългосрочен кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД

32. ОбС 08-00-5201 Питане от Николай Асенов Тишев – общински съветник от БСП, относно: Информация за цената на новите автобусни спирки, изградени като част от новата транспортна схема на Община Бургас

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ

Председател на Общински съвет - Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1269
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.