• Дневен ред
  • Заседание

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №19 ОТ ДАТА 29.11.2016 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-5503 Предложение от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Приемане на Декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти на територията на Община Бургас

2. ОбС 08-00-5509 Докладна записка от Георги Дражев – общински съветник от групата на  ПП НФСБ и ПП СЕК, зам.-председател на Общински съвет – Бургас, относно: Освобождаване от длъжност на представителите на Общински съвет – Бургас в Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец Бургас" АД – търговско дружество с общинско участие в капитала и назначаване на нови представители

3. ОбС 08-00-5396 Отчет за дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода 01.05.2016 г. – 31.10.2016 г.

4. ОбС 08-00-5447 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г.

5. ОбС 08-00-5452 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разкриване на социална услуга в общността – „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и финансирането му като държавно делегирана дейност 

6. ОбС 08-00-5397 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас 

7. ОбС 08-00-5401 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасета на техническата инфраструктура – трасе на захранващ водопровод и трасе на оптичен кабел, преминаващи през ПИ с идентификатори  07079.827.8, 07079.827.11, 07079.827.57, 07079.827.73, 07079.827.78, 07079.6.1004, 07079.6.1005, 07079.6.1006 по КК на гр.Бургас за ПИ с идентификатори 07079.6.1004, 07079.6.1005, 07079.6.1006 по КК на гр.Бургас за 2. Разрешаване изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за ПИ с идентификатор 07079.827.71 по КК на гр.Бургас за изграждане на опознавателен център 3. Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за ПИ с идентификатор 07079.827.71 по КК на гр.Бургас за изграждане на опознавателен център 4. Разрешаване изработване на ПУП - ПП на трасета на техническата инфраструктура – трасе на захранващ водопровод и трасе на оптичен кабел, преминаващи през ПИ с идентификатори  07079.827.8, 07079.827.11, 07079.827.57, 07079.827.73, 07079.827.78, 07079.6.1004, 07079.6.1005, 07079.6.1006 по КК на гр.Бургас 5. Одобряване на задание за изработване на ПУП - ПП на трасета на техническата инфраструктура – трасе на захранващ водопровод и трасе на оптичен кабел, преминаващи през ПИ с идентификатори  07079.827.8, 07079.827.11, 07079.827.57, 07079.827.73, 07079.827.78, 07079.6.1004, 07079.6.1005, 07079.6.1006 по КК на гр.Бургас

8. ОбС 08-00-5454 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване  на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП – ПП за трасе на оптичен кабел от м.Капчето до кв.Горно Езерово, гр.Бургас, преминаващ през ПИ – общинска собственост.  2. Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, за изработване на ПУП – ПП за трасе на оптичен кабел от м. Капчето до кв.Горно Езерово, гр.Бургас, преминаващ ПИ ид.07079.8.22, ПИ ид.07079.8.130 по КК на гр.Бургас – пасища. 3. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) по чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ за трасе на оптичен кабел от м. Капчето до кв.Горно Езерово, гр.Бургас. 4. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) по чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ за трасе на оптичен кабел от м.Капчето до кв.Горно Езерово, гр.Бургас

9. ОбС 08-00-5453 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение  на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ III, отреден – „за озеленяване“, кв.24, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, за изграждане на елементи на техническата и пътна инфраструктура. 2. Разрешение на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ, кв.24, УПИ І, кв.23, УПИ І, кв.24а, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.21, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с цел промяна на трасето на обслужваща улица от  о.т.911 - о.т.912 - о.т.913 и провеждане на нова обслужваща улица между о.т.915-о.т.927, в съответствие с трасета на съществуващи улици между кв.22 и кв.23 и между кв.23 и кв.24А. 3. Одобряване на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ, кв.24, УПИ І, кв.23, УПИ І, кв.24а, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.21, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с цел промяна на трасето на обслужваща улица от о.т.911 - о.т.912 - о.т.913 и провеждане на нова обслужваща улица между о.т.915-о.т.927, в съответствие с трасета на съществуващи улици между кв.22 и кв.23 и между кв.23 и кв.24А

10. ОбС 08-00-5400 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) по чл.124а, ал.1 от ЗУТ за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец – кв.М.Рудник – (Бургас – Маринка)“, за осигуряване на транспортен  достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп  по действащ ОУП на гр. Бургас, м.„Черна гора” (бивша „Кара баир”) и „Техникума”, землище ж.р.Меден Рудник. 2. Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПУР по чл.124б, ал.1 от ЗУТ за обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец – кв.М.Рудник – (Бургас – Маринка)“, за осигуряване на транспортен достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп  по действащ ОУП на гр. Бургас, м.„Черна гора” (бивша „Кара баир”) и „Техникума”, землище ж.р.Меден Рудник. 3. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП – ПУР за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец – кв.М.Рудник – (Бургас – Маринка)“, за осигуряване на транспортен  достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас, м.„Черна гора” (бивша „Кара баир”) и „Техникума”, землище ж.р.Меден Рудник, преминаващи през ПИ ид.07079.8.286, ПИ ид.07079.7.105, ПИ ид.07079.8.287, ПИ ид.07079.8.288, ПИ ид.07079.8.414 по КК на гр.Бургас – общинска собственост. 4. Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, за изработване на ПУП – ПУР за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец – кв.М.Рудник – (Бургас – Маринка)“, за осигуряване на транспортен достъп до имоти, находящи се в  предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп  по действащ ОУП на гр.Бургас, м.„Черна гора” (бивша „Кара баир”) и „Техникума”, землище ж.р.Меден Рудник, преминаващ ПИ ид.07079.8.403 – пасище, мера, ПИ ид.07079.8.410, ПИ ид.07079.8.280, ПИ ид.07079.8.413, ПИ ид.07079.8.415 по КК на гр.Бургас – пасища 

11. ОбС 08-00-5402 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод от съществуваща водомерна шахта, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.11.264 по КК на гр.Бургас до проектна водопроводна мрежа в ПИ с идентификатор 07079.832.175 по КК на гр.Бургас, извън строителните граници на в.з.„Росенец“, гр.Бургас

12. ОбС 08-00-5403 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на кв.2, 3, 7, 8 и 21, по плана на с.Брястовец, в условията на чл.16 и чл.19 от ЗУТ, с цел обособяване на урегулирани поземлени имоти за ПИ с пл.№№351, 353, 355, 356, 362, 363, 365, 378, 379, 382, при съобразяване с уличната регулация по действащ план и предвиждане на нова обслужваща задънена улица за достъп до ограничен брой УПИ в кв.8

13. ОбС 08-00-5439 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ в кв.134 по плана на Районен център ж.р. Меден Рудник, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.651.278 по КККР на гр.Бургас

14. ОбС 08-00-5428 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Заявление за ползване правата по издадено разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас

15. ОбС 08-00-5455 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване за стопанската 2016/2017 г.

16. ОбС 08-00-5432 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на доброволна делба между Община Бургас и физически лица на нови УПИ І, УПИ ІХ и УПИ Х в кв.11 по ПУП-ПРЗ на кв. „Победа“, одобрен със Заповеди №№1538,1537/08.06.2016г. на Зам.-кмет „ Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас и даване съгласие за учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в УПИ ІХ в кв.11 по одобрения план 

17. ОбС 08-00-5434 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ ХІІІ-5010150 в кв. 12 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

18. ОбС 08-00-5446 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІV-1040 в кв. 77 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

19. ОбС 08-00-5435 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

20. ОбС 08-00-5433 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот №000634 по КВС на землище гр. Българово, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

21. ОбС 08-00-5440 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект – занималня, разположена на партерния етаж в жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 109, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Съюз на математиците в България“

22. ОбС 08-00-5436 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне и промяна на предназначението на общински жилища

23. ОбС 08-00-5430 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул.„Дунав“ № 5, ет.1, ап.2, на наематели, настанени по административен ред 

24. ОбС 08-00-5431 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден рудник, блок №127, вход 3(В), етаж 1, апартамент №26(ляв), на наемател, настанен по административен ред 

25. ОбС 08-00-5438 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, кв. „Победа“,  ул. „Московска“ №9а, на наемател, настанен по административен ред 

26. ОбС 08-00-5437 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 27.09.2016 г. заседание (Протокол №17)

27. ОбС 08-00-5456 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Учредително събрание на Местна инициативна група Камено – Бургас (МИГ Камено – Бургас) 

28. ОбС 08-00-5448 Докладна записка от Стамен Димитров Стамов – изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

29. ОбС 08-00-5441 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на община Бургас за 2016 г.

30. ОбС 08-00-5449 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Приемане на Общинска стратегия за борба с наркотиците 2016 – 2018 година и План за нейното изпълнение

31. ОбС 08-00-5450 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедури за доброволна акредитация на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД и „Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД, за цялостната медицинска дейност, отделните медицински дейности и за възможностите за обучение на студенти и специализанти

32. ОбС 08-00-5451 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Сключване на договор за съвместна дейност между „Център за кожно – венерически заболявания – Бургас“ ЕООД и „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД за обезпечаване на медицинското осигуряване по отношение на кожно-венерическите заболявания в Област Бургас

33. ОбС 08-00-5381 Докладна записка от Георги Дражев – Председател на Комисията по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации, относно: Стимулиране експорта на български стоки и продукти в държавите, където имаме побратимени градове и традиционно добри икономически връзки

34. ОбС 08-00-5399 Докладна записка от Димитринка Иванова Буланова – Митрева – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане сцена на открито в Парк Минерални бани 

35. ОбС 08-00-5418 Докладна записка от Красимира Семова Маркович – Председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно: Реконструкция на детска площадка в к-с „Зорница“

36. ОбС 08-00-5444 Докладна записка от Георги Дражев – общински съветник от НФСБ, относно: Възстановяване паркова растителност в урегулиран поземлен имот (УПИ) IX- 690 в кв.18 по плана на к/с „Лазур“  гр. Бургас, целия с площ 3550 кв.м. при граници: североизток – ул. „Калофер“, югозапад – ул. „Карлово“, северозапад – УПИ Х-690, югоизток – УПИ I 

37. ОбС 08-00-5426 Докладна записка от Георги Дракалиев и Антон Вечерников – общински съветници, относно: Награждаване с отличия на Община Бургас

38. ОбС 08-00-5335 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Промяна на седалище и адрес на управление на „Дезинфекционна станция Бургас“ ЕООД

39. ОбС 08-00-5429 Докладна записка от Димитър Георгиев – управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, относно: Допълване предмета на дейност на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД 

40. ОбС 08-00-5442 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на доброволен приемен родител – Елена Иванова Бахчеванова

41. ОбС 08-00-5443 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

42. ОбС 08-00-5405 Докладна записка от д-р Бойко Миразчийски – Зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

43. ОбС 08-00-5333 Искане от Стоян Стойнов Георгиев за опрощаване на дължими държавни вземания

44. ОбС 08-00-5371 Искане от Стефан Рашков Бобойчев за опрощаване на дължими държавни вземания

45. ОбС 08-00-5498 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Решения на Общински съвет – Бургас, приети по т.30/28.02.2008 г. /Протокол №6/ и по т.9/22.05.2008 г. /Протокол №9/ 

46. ОбС 08-00-5500 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на тринадесет лица 

47. ОбС 08-00-5504 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отсрочване погасяването на безлихвен заем 

48. ОбС 08-00-5505 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект "Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник - етап I", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG16RFOP001-1.004 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Бургас"

49. ОбС 08-00-5506 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

50. ОбС 08-00-5507 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на ОУ „П. Р. Славейков“ – гр.Бургас на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ масивна двуетажна сграда с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Филип Кутев“ № 11

51. ОбС 08-00-5508 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“, ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0026-C001, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България 

52. ОбС 08-00-5510 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот, собственост на "Бургасбус" ЕООД, чрез публично оповестен конкурс 

53. ОбС 08-00-5368 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Преместване на СУ „Йордан Йовков“

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1420
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:08
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.