• Заседание
 • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №36 ОТ ДАТА 19.12.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-6849 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“ при Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2018 г. и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

 

 1. ОбС 08-00-6792 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона  

 

 1. ОбС 08-00-6834 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6825 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

 

 1. ОбС 08-00-6848 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Изменение и допълнение на концесионни договори с № 91-00-696/02.09.2010 г. и № 91-00-685/4/02.09.2010 г.

 

 1. ОбС 08-00-6862 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на концесионер в процедура за предоставяне на концесия с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане (проектиране и строителство) на „Спортен и развлекателно-атракционен комплекс“ на територията на имот, публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.618.109 по ККР на град Бургас – ЦГЧ, неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, включително експлоатация на обекта на концесията и/или извършването на други стопански дейности срещу получаването на приходи“ 

 

 1. ОбС 08-00-6846 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Откриване на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации от учебната 2018/2019 година

 

 1. ОбС 08-00-6799 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложения за дейността на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас през 2018 година, съгласно чл. 26а от Закона за Народните читалища, обнародван в бр.42 от ДВ от 05.06.2009 г. 

 

 1. ОбС 08-00-6838 Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Реорганизацията на работата в Център за обществена подкрепа, промяна на щатното разписание и кода на икономическа дейност

 

 1. ОбС 08-00-6837 Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комплексен oнкологичен център – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-6855 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ обект „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“, изграден в УПИ I-429, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен оповестен конкурс 

 

 1. ОбС 08-00-6853 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване в полза на физически лица за изграждане на едноетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-280,281 в кв.20 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.702.812 по КККР на кв. Ветрен, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6851 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически и юридически лица, чрез продажба на общинските 243,54/1101 кв. м идеални части от УПИ V в кв.164, целият с площ 1101 кв. м, по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.613.378, целият с площ 1 102 кв. м по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6852 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 178/1192 кв. м идеални части от УПИ ІІ-487, кв. 37, целият с площ 1192 кв. м, по плана на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас – частна общинска собственост
 2. ОбС 08-00-6850 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.705.2835 по КК на гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

 

 1. ОбС 08-00-6854 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ОП „Общински имоти“ на язовири – публична общинска собственост за стопанисване, поддръжка и експлоатация

 

 1.  ОбС 08-00-6840 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване на едноканална електрохирургична система за фузия на съдове и тъкани с комплект инструменти за Отделение по онкологична хирургия при „КОЦ – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-6833 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Комисията по чл.7, ал.1 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6832 Докладна записка от Ангел Божидаров – общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6835 Докладна записка от Пеньо Мечков – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на паркинг пред бл.111 и ремонт на тротоар в зона „В“, ж.р. „Меден Рудник“ 

 

 1. ОбС 08-00-6548  Искане от Жельо Иванов Михайлов за опрощаване на дължими държавни вземания

 

 1. ОбС 08-00-6865 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за изработване на подробен устройствен план за обект: „Разширение на съществуваща п/ст „Бургас 400/110кV“, с което ще се засегне част от ПИ с идентификатор 07332.119.283 по КК на гр. Българово, Община Бургас, публична общинска собственост, с площ 1 415м2, която да се предвиди за разширение на територията на ПИ с идентификатор 07332.119.282 по КК на гр. Българово, Община Бургас, обект на техническата инфраструктура. 2. Даване на предварително съгласие по реда на чл.25, ал.3 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 07332.119.283 по КК на гр. Българово, Община Бургас, публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, с площ 1 415м2, която да се предвиди за разширение на територията на ПИ с идентификатор 07332.119.282 по КК на гр. Българово, Община Бургас, обект на техническата инфраструктура

 

 1. ОбС 08-00-6894 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на дейност „кариерно ориентиране и консултиране“ и увеличаване на щата на Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6895 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр. Пловдив, за изграждане на нов трафопост в общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-333, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона – гр. Българово“

 

 1. ОбС 08-00-6900 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на  Община Бургас, относно: Приемане на поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи 2018 г. 

 

 1. ОбС 08-00-6901 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Рефинансиране на съществуващ кредит на „Хляб и Хлебни изделия“ ЕООД в Търговска банка „Виктория“

 

 1. ОбС 08-00-6907 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Избор на прокурист на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III – БУРГАС“ ЕООД до завръщането на управителя след ползване на отпуск за временна неработоспособност

 

 1. ОбС 08-00-6908 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в комисията за изработване на здравна карта на Област Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6860 Питане от Кирил Петков – общински съветник, относно: Увеличение на цените в училищните столове

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
818
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:26
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.