• Заседание
 • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №39 ОТ ДАТА 27.03.2018 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-7178 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7158 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти”, приет с Решение на Общински съвет Бургас по т.65, Протокол №11/24.07.2008 г., изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас по т.8, Протокол №16/18 и 20.12.2008г., по т.16, Протокол №7/26.01.2016г., Протокол № 26/25.04.2017г., по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г.

 

 1. ОбС 08-00-7173 Докладна записка от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане  на процедури  „ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7161 Докладна записка от Живко Табаков – общински съветник от Реформаторски блок, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т. 2, Протокол № 21/20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

 

 1. ОбС 08-00-7155 Докладна записка от Димитринка Буланова – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7174 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Система за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7180 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Включване на спортни мероприятия в Спортния календар на Община Бургас за 2018 г. и частична промяна  в  Приложение № 13.3

 

 1. ОбС 08-00-7162 Докладна записка от Евгений Мосинов – председател на комисия, определена с решение на Общински съвет – Бургас по т.5 (Протокол №36) и Заповед №198/22.01.2018 г. на кмета на Община Бургас, относно: Комисия за изменение и допълнение на концесионни договори за спирките от масовия градски транспорт

 

 1. ОбС 08-00-7170 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Бургас по оперативни програми, проекти съфинансирани от Национален Доверителен Еко Фонд, ПУДООС и проекти съфинансирани чрез финансов инструмент JESSICA 

 

 1. ОбС 08-00-7176 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинският план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Бургас за 2017 г.

 

 1. ОбС 08-00-7171 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бургас за периода 2018-2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-7168 Докладна записка Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас съгл. Заповед №556/08.03.2018 г., относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2019 година

 

 1. ОбС 08-00-7166 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Приемане на общински план за младежта на Община Бургас за 2018 година 

 

 1. ОбС 08-00-7163 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас”, ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0026-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“ 

 

 1. ОбС 08-00-7181 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-51 в кв.6 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.51 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-7183 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот, представляващ ½ ид. част от самостоятелен обект в сграда  (СОС) с идентификатор 07079.651.181.2.2 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7184 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между юридическо лице и Община Бургас, чрез извършване на доброволна делба на УПИ ІІ-353, 360 и УПИ V-360 в кв. 186, ЦГЧ-гр. Бургас, във връзка с влязъл в сила Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)

 

 1. ОбС 08-00-7182 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Сдружение „Самотна майка“ 

 

 1. ОбС 08-00-7179 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-7147 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Възлагане на дейностите по ученическо столово хранене на ОП „Туризъм“ към Община Бургас в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации 

 

 1. ОбС 08-00-7172 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Стартиране на нова процедура за изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията

 

 1. ОбС 08-00-7177 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Провеждане на концерт на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров, посветен на филмовата поредица за Агент 007 – Джеймс Бонд и финансовото му обезпечаване

 

 1. ОбС 08-00-7156 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2017 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7185 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

 

 1. ОбС 08-00-7164 Докладна записка от Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-6939 Искане от Кадир Юсеин Кадир за опрощаване на дължими държавни вземания

 

 1. ОбС 08-00-6987 Искане от Роза Рашкова Рашкова за опрощаване на дължими държавни вземания

 

 1. ОбС 08-00-7199 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по Процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ 

 

 1. ОбС 08-00-7200 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК – Бургас и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

 

 1. ОбС 08-00-7219 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Основно училище „Любен Каравелов“ – гр. Бургас, Основно училище „Васил Левски“ – кв. Горно Езерово, гр. Бургас и Детска градина „Вълшебство“ – гр. Бургас с проектни предложения по Втора покана на Програмата „Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.2. „Подобряване капацитета за опазване на природата, устойчивото използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“ 

 

 1. ОбС 08-00-7220 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за надграждане на станции за мониторинг на водните басейни, част от системата за управление на водите 

 

 1. ОбС 08-00-7222 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Даване на съгласие за извършване на строително – монтажни дейности по реконструкция на първи етаж и изграждане на надстройка на сграда – Творческа база „Тодор Атанасов“ от „Бургаска художествена галерия Петко Задгорски“  

 

 1. ОбС 08-00-7223 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти (временни обекти) – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-7224 Докладна записка от Костантин Луков, Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Калояна Живкова – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на извънреден приоритетен график за работа на общинската мобилна лаборатория за качество на атмосферния въздух (КАВ)

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
761
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:28
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.