• Проект на дневен ред
 • Заседание
 • Новини

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ ДАТА 26.11.2015 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.11.2015 година  (четвъртък) от 9:00 часа, с продължение на 27.11.2015 година (петък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ  НА  ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-4058 Доклад от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г.
 1. ОбС 08-00-4017 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по проект „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник", Договор за безвъзмездна финансова помощ №:BG04-02-03-022-007/18.08.2015 г., който се изпълнява от Община Бургас 
 1. ОбС 08-00-4043 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Кандидатстване  на Община Бургас с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-3.001 „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ - Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2015-2019 г. 
 1. ОбС 08-00-4053 Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001
 1. ОбС 08-00-4066  Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Участие на Община Бургас като партньор за създаване на публично-частно партньорство и подаване на Заявление за подпомагане по 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 
 1. ОбС 08-00-4004 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от бедствията от 30 януари - 4 февруари 2015 г. 
 1. ОбС 08-00-4050 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Побратимяване на гр. Бургас и гр. Ла Сейба, Хондурас
 1. ОбС 08-00-4048 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас 
 1. ОбС 08-00-4049 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Заявления за продължаване срока на действие на разрешителни за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-4052 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ на Гробищен парк - Бургас, ПИ с идентификатор 07079.622.1 по КК на гр.Бургас, на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за обособяване на нови два УПИ – УПИ, отреден – „за православен храм и озеленяване“ и УПИ, отреден – „за ел.подстанция „Изгрев – Север“ 
 1. ОбС 08-00-4019 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица с о.т.1344 – о.т.1357 – о.т.1356 и нови бордюрни криви, в границите на кв.40 и кв.53А и изменение на ПР на УПИ IІ и ІІІ в кв.40,  по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас и промяна на предназначението на част от УПИ II, отреден – „за озеленяване“ (ПИ с идентификатор 07079.602.542 по КК на гр.Бургас), на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за изграждане на eлементи на техническата инфраструктура
 1.  ОбС 08-00-4020 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.1.1147 по КК на гр.Бургас, за обособяване на УПИ XXVI-1147, кв.7, местност Ъгъла (бивша м. Кюшето), землище кв.Сарафово, землище гр.Бургас
 1. ОбС 08-00-4021 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-967, кв.121, по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.611.9 по КК на гр.Бургас
 1. ОбС 08-00-4064 Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас поземлен имот с идентификатор 07079.605.246 по одобрени КККР на гр. Бургас, находящ се на територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас, в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПУР
 1. ОбС 08-00-4061 Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Придобиване от Община Бургас на право на собственост върху на 142/3499 кв.м идеални части от ПИ с идентификатор 07079.4.812 по КККР на гр.Бургас, собственост на физически лица, във връзка с прилагане на ПУП-ПП за трасета на открит и покрит канал в частта извън границите на урбанизираната територия, за отводняване територията южно от кв.Лозово, главен път Бургас – Долно Езерово и ПЗ „Север“ – кв.28, 29, 30 и 40 от повърхностни води 
 1. ОбС 08-00-4026 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул.„Сливница“ №5, вх.1, ет.1, ап.2, на наемател, настанен по административен ред 
 1. ОбС 08-00-4027 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. “Братя Миладинови“, ул. „Шар планина“ № 25, вход 1, етаж 1, апартамент № 3, на наемател, настанен по административен ред 
 1. ОбС 08-00-4063 Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас, физически и юридически лица в УПИ ІІІ-323, в квартал 42 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината 
 1. ОбС 08-00-4022 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти, разположени в подлез РУМ „Младост” на бул.„Стефан Стамболов” в гр.Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване 
 1. ОбС 08-00-4023 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти, разположени в подлез МБАЛ на бул.„Стефан Стамболов” в гр.Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване 
 1. ОбС 08-00-4024 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
 1. ОбС 08-00-4025 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
 1. ОбС 08-00-4028 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2016 г. 
 1. ОбС 08-00-4062 Докладна записка от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Избор на форма на управление на горските територии, собственост на Община Бургас 
 1. ОбС 08-00-4059 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управитeл на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД 
 1. ОбС 08-00-4060 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Избор на временно изпълняващ длъжността управител на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС“ ЕООД  и определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управител на лечебното заведение
 1. ОбС 08-00-4034 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на двама  представители от Общински съвет – Бургас в състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас 
 1. ОбС 08-00-4040 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
 1. ОбС 08-00-4041 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Избор на член на Областния съвет за развитие
 1. ОбС 08-00-4072 Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на председател на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ) 
 1. ОбС 08-00-4073 Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на членове и председател на Постоянната комисия за управление на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас
 1. ОбС 08-00-4068 Докладна записка от Константин Бачийски - общински съветник, относно: Образуване и избор на състав на временна комисия за проучване и оценка на текущото състояние на ПФК "Черноморец" 
 1. ОбС 08-00-4051 Докладна записка от Иван Апостолов – Управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Увеличаване на капитала на „Благоустройствени строежи“ ЕООД
 1. ОбС 08-00-4039 Докладна записка от инж. Петко Драгнев – управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Даване на съгласие за теглене на инвестиционен кредит за финансиране на проект за придобиване на 7 нови съчленени автобуси за масов градски транспорт с оглед изпълнение на Договора за извършване на обществена услуга за превоз на пътници от 10.06.2014 г., сключен между Общински съвет - Бургас, Община Бургас и  „Бургасбус“ ЕООД 
 1. ОбС 08-00-3821 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на "КОЦ - Бургас" ЕООД, относно: Разрешение за закупуване на резервни части за компютър томограф в "КОЦ – Бургас" ЕООД
 1. ОбС 08-00-4014  Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на "КОЦ - Бургас" ЕООД, относно: Разрешение за закупуване на резервни части за компютър томограф  Siemens Somatom 16 за нуждите на  „Комплексен онкологичен център – Бургас ЕООД” 
 1. ОбС 08-00-4045 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци 
 1. ОбС 08-00-4046 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на доброволен приемен родител – Лина Спасова Пенчева 
 1. ОбС 08-00-4047 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на доброволен приемен родител – Павлинка Вълкова Георгиева
 1. ОбС 08-00-4038 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Частична отмяна и изменение на т. 1.2 от Решение на Общински съвет – Бургас по т. 33 от дневния ред на петдесет и второто заседание, проведено на 26.05.2015 г.(Протокол № 52) и поправяне на техническа грешка в докладна записка № 08-00-3533/ 03.07.2015 г. по описа на Общински съвет – Бургас относно предоставянето на финансови средства на Виктория Пламенова Чобанова за участието й на Европейско първенство по спортна акробатика в гр. Риза, Германия 
 1. ОбС 08-00-4005 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева заместник-кмет „Култура и Образование“, относно: Отпускане на финансови средства на ученическия футболен отбор на ГПАЕ „Гео Милев“ - град Бургас 
 1. ОбС 08-00-4006 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

Костантин  Луков

Председател  на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1361
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.