• Заседание
 • Проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №26 ОТ ДАТА 25.04.2017 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.04.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.04.2017 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-5982 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, прието от Общински съвет - Бургас по т.2, Протокол №21/20.12.2016 г. 

 

 1. ОбС 08-00-5981 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с решение на Общински съвет - Бургас, с Протокол №27/ 24.09.2013 г., последно изменена с Протокол №16/30.08.2016 г.

 

 1. ОбС 08-00-6010 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски ясли, детски градини и полудневни, подготвителни групи към училищата на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-5983 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.- кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет – Бургас по т.24, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т.28, Протокол № 27/24.09.2013 г.; по т.13, Протокол №7/26.01.2016 г., по т.3, Протокол №24/28.02.2017 г.

  

 1. ОбС 08-00-6000 Докладна записка от Руска Бояджиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти”, приет с Решение на Общински съвет Бургас по т.65, Протокол №11/24.07.2008 г., изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас по т.8, Протокол №16/18 и 20.12.2008 г., по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г. 

 

 1. ОбС 08-00-6029 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – Председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-5971 Докладна записка от Димчо Грудев Грудев – Председател на Комисията по чл.9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6012 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на промени в транспортната схема на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-5964 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно:  Приемане на Общински годишен план за действие за 2017 г. за реализация на Областната стратегия за интеграция на ромите и Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

 

 1. ОбС 08-00-5984 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2018 година

 

 1.   ОбС 08-00-5968 Докладна записка от Димчо Грудев Грудев, Станислав Райков Андреев, Веселин Матеев Пренеров - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изработване на Общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи, като умели и активни предприемачи или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно извънкласно обучение и практики, с цел подобряване социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и среден бизнес, както и в превръщане на Общината в привлекателна дестинация за големи инвеститори

 

 1. ОбС 08-00-6011 Докладна записка от Група общински съветници от ПП "ГЕРБ", относно: Разширяване и обогатяване и подпомагане обучението на студенти в IT сектора – от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Бургаски вободен университет

 

 1. ОбС 08-00-5988 Докладна записка от Руска Бояджиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени, в съответствие с Решение по т. 10 от дневния ред на проведеното на 31.01.2017 г. заседание

 

 1. ОбС 08-00-6013 Докладна записка от Руска Бояджиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Предоставяне на новоизградени обекти по проект: „Улична водопроводна и канализационна мрежа обслужваща имоти, попадащи на територията на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД – Първи етап,  на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-5956 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ за обект: „Нова ВЛ 400кV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, относно засегнатия от трасето земеделски фонд - общинска собственост, в землището на гр.Българово и с.Миролюбово, Община Бургас. 2. Даване на предварително съгласие по реда на чл.25, ал.3 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ за обект: „Нова ВЛ 400кV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, относно засегнатия от трасето земеделски фонд - общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, в землището на гр.Българово и с.Миролюбово, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-5978 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) на обслужваща улица между кв.49 и кв.50, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас, от о.т.666 до о.т.742, с което се изменя трасето на улицата, заличава се о.т.666, обособява се нова улица с о.т.666а - о.т.742в – о.т.742б - о.т.742а и се предвижда паркинг за успоредно паркиране пред УПИ II-101, в кв.49, по действащ ПУП-ПУР на ПЗ„Север“, гр.Бургас, в границите на устройствена зона 2/Смф1 по ОУП на гр.Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-5979 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до о.т.87 при път II-79 “Бургас – Средец“, за осигуряване на транспортен достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“) и „Техникума“, землище ж.р.Меден Рудник, гр.Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6015 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на обслужваща улица с о.т.57 – о.т.58 – о.т.94 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ VIII, кв.23, с.Драганово, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-5998 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Изменение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г., приета с Решение №23-2/31.01.2017 г. на Общински съвет – Бургас

  

 1. ОбС 08-00-5999 Докладна записка от Руска Бояджиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Дарение на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XІ, в кв. 12 по ПУП-ПРЗ на с.Димчево, Община Бургас, ведно с построената в имота сграда 

 

 1. ОбС 08-00-5992 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот – УПИ VІІ-112, кв. 4 по плана на с. Равнец, общ. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-5993 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот – УПИ ІХ-19, кв. 1 по плана на с. Братово, общ. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-5994 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот – УПИ VІІ-683, кв. 72 по плана на с. Равнец, общ. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-5997 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-5, кв. 1 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, чрез продажба на общинската идеална част от имота  

 

 1. ОбС 08-00-6001 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ І-215 в кв. 25 по плана на с. Димчево, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-6002 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VІІ-195 в кв. 22 по плана на с. Димчево, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-6006 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №742/27.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и наследниците на Иван Атанасов Ташев, чрез извършване на доброволна делба в поземлени имоти с идентификатори 07079.705.2788, 07079.705.2787, 07079.705.2749 по одобрените КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6007 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №742/27.03.2017 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 159/1359 кв.м. идеални части от УПИ І-807 в кв.66, по плана кв.Банево, гр.Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-6004 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-6009 Докладна записка от Руска Бояджиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Предоставяне под наем на нежилищни помещения, общинска собственост, находящи се на втори етаж в сградата на ул.„Цар Асен І“ №81, гр. Бургас, за нуждите на сдружение „Асоциация Доза обич“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6005 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №742/27.03.2017 г., относно: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение №13, находящо се на втори етаж в административна сграда с адрес: гр.Бургас, ул.“Шейново“ №24, за нуждите на Национално сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ – гр.Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-5995 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №61(461), вход В(три), етаж 2, апартамент №50-среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-5996 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №66(466), вход Г(четири), етаж 1, апартамент №64-десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-6003 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №742/27.03.2017 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница”, бл.18, ет.1, ап.№6, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-6023 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 31.01.2017 г. заседание /Протокол №23/ 

 

 1. ОбС 08-00-6036 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за изграждане на тераса към жилище на първи етаж в блок №421 в УПИ I, кв.9, зона "А" по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-5963 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Промяна в наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ – Бургас в Немска езикова гимназия „Гьоте“ – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-5974 Докладна записка от Йорданка Ананиева – За кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Доклад за осъществени читалищни дейности в читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас през 2016 година, съгласно чл. 26а от Закона за Народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г.

 

 1. ОбС 08-00-6020 Докладна записка от Веселин Пренеров – Председател на "Постоянната комисия по култура и читалищна дейност" към Общински съвет - Бургас, относно: Предложение за именуване на улица, находяща се в селищно образование „Черниците – Училището“ в землището на с.Маринка, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-5980 Докладна записка от групата общински съветници от ПП "Реформаторски блок" относно: Спешен и неотложен ремонт на имот - общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-5987 Докладна записка от Руска Бояджиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №769/31.03.2017 г., относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

 

 1. ОбС 08-00-5985 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.- кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

 

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1179
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:19
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.