• Заседание
 • Проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №29 ОТ ДАТА 25.07.2017 ГОДИНА

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.07.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.07.2017 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-6364 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол №29/17 и 18.12.2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас по т. 7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г., по т. 16 и 17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г., по  т. 13, Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г., по т. 47, Протокол №25/25.06.2013 г. и Протокол  № №7/26.01.2016 г.

 

 1. ОбС 08-00-6367 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас или упълномощено от него лице за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на образованието и науката – Управляващ орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по Проект BG05M2OP001-3.001-0040 „Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас”,  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 1. ОбС 08-00-6359 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05FMOP001-03.002-0154-C01, ведно с допълнително споразумение №1 към него за проект „Топъл обяд за хората в нужда от Община Бургас” 

 

 1. ОбС 08-00-6292 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,  относно: Програма на Община Бургас за намаляване на риска от бедствия за периода 2017-2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-6366 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси  

 

 1. ОбС 08-00-6330 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества 

 

 1. ОбС 08-00-6372 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ ІV, отреден – „за озеленяване и благоустрояване“, кв.8 по плана на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас, за изграждане на елементи на техническата и пътна инфраструктура, чрез изменение на ПУП - ПР на УПИ ІV и УПИ VI в кв.8 по плана на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас, с цел придаване на части от горните към уличната регулация на обслужваща улица с о.т. 44- о.т.45 по действащ ПУП-ПРЗ на кв. „Зорница“, гр.Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6371 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура от участъка между о.т.30 – о.т.34 по одобрен ПУР, с Решение №23-22/31.01.2017г. на Общински съвет Бургас до северозападната граница на ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр.Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.3.1106, 07079.3.1125, 07079.3.1147, 07079.3.1162 и 07079.3.1163 по КК на гр.Бургас – общинска собственост, всички с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“ за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на устройствени зони 07079/35 и 7/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас. 2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ зa изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура от участъка между о.т.30 – о.т.34 по одобрен ПУР, с Решение №23-22/31.01.2017г. на Общински съвет Бургас до северозападната граница на ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр.Бургас, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на устройствени зони 07079/35 и 7/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас. 3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура от участъка между о.т.30 – о.т.34 по одобрен ПУР, с Решение №23-22/31.01.2017 г. на Общински съвет Бургас до северозападната граница на ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр.Бургас, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на устройствени зони 07079/35 и 7/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас. 

 

 1. ОбС 08-00-6373 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII, кв.51, по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас, с което южната част от УПИ VIII, отреден – „за производствени дейности“, ПИ с проектен идентификатор 07079.605.571, с площ от 310м2, по скица – проект №15-315343-04.07.2017г. от СГКК-Бургас се отнема, с цел да се разшири габарита на уличната регулация на ул.„Крайезерна“ и за новия УПИ VIII се запази отреждане, характер, начин на застрояване и устройствени показатели за застрояване, в съответствие с тези по действащ ПУП. 2. Одобряване на постигнато съгласие за замяна на част от УПИ VIII, ПИ с проектен идентификатор 07079.605.571, с площ от 310м2, по скица – проект №15-315343-04.07.2017г. от СГКК-Бургас, собственост на физическо лице, подлежащ на отчуждаване, с имот – частна общинска собственост, по реда на чл.21, ал.4, предложение второ и ал.5 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-6342 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП – ПУР на обслужваща улица от о.т.936а - о.т.936 - о.т.872а - о.т.872 и изменение на ПУП-ПР за УПИ II-180,181, отреден – „за училище“, УПИ III-181, отреден – „за озеленяване“, УПИ IV-181, отреден – „за паркинг“, УПИ V-181, отреден – „за озеленяване“, в кв.18, УПИ X-179,62,303, отреден – „за жилищни нужди“ и УПИ VII-179,303, отреден – „за паркинг“, в кв.19, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с което регулационните граници на УПИ се провеждат по имотните граници на ПИ по КК на гр.Бургас и се променят елементите на обслужващи улици с о.т.870а-о.т.871-о.т.872-о.т.872а-о.т.936-о.т.936а-о.т.936б и о.т.872а-о.т.872б-о.т.872в, при съобразяване с реализираните обслужващи улици и ограда

 

 1. ОбС 08-00-6374 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.2, кв.3 и кв.4, по плана на в.з.   Минерални бани“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.701.25, 07079.701.27, 07079.701.28, 07079.701.30, 07079.701.32, 07079.701.33, 07079.701.34, 07079.701.45, 07079.701.46, 07079.701.47, 07079.701.48, 07079.701.49, 07079.701.50, 07079.701.51, 07079.701.52, 07079.701.53, 07079.701.54 по КК на гр.Бургас /бивши ПИ с пл.№335, 336, 337, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 714 и 718 по недействащ КП на в.з.Минерални бани, гр.Бургас/

 

 1. ОбС 08-00-6343 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на част от кв.37, по плана на с.Маринка, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6336 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна в числеността на персонала за осигуряване медицинско обслужване на децата в новооткрито учебно заведение 

 

 1. ОбС 08-00-6344 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6345 Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Култура и образование, относно: Промяна в тематиката на „Парк на миниатюрите” – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6335 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.04.2017 г. – 30.06.2017 г. 

 

 1. ОбС 08-00-6334 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6337 Докладна записка от Радостин Апостолов Панайотов - управител на „Бургасинвест“ ООД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-6331 Докладна записка от Калояна Живкова – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Определяне на представители от Общински съвет – Бургас, които да участват в работата на комисиите, определящи критериите за класиране на кандидатите по програмата за разширяване и обогатяване и подпомагане обучението на студенти в IT сектора

 

 1. ОбС 08-00-6332 Докладна записка от д-р Антонио Душепеев и Калояна Живкова – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Определяне на терени за осигуряване възможност за внасяне на растителност по инициатива на физически и юридически лица, граждански и обществени сдружения, инициативни групи и други 

 

 1. ОбС 08-00-6360 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І-1594,2089 в квартал 141 по ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-6362 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VІ – 5010247, кв. 27 по ПУП – ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-6379 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ VІ – 2224 в кв.13 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.610.319 по КККР на гр.Бургас, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.319.1.3 по КККР на гр.Бургас и тавански етаж в сграда с идентификатор 07079.610.319.1 по КККР на гр.Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6369 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ІV-121, кв. 8 по плана на кв. Победа, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6348 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №11(411), вход 10(К), етаж 2, апартамент №26 – ляв, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-6349 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к. Изгрев”, бл.№49, вх.№2, ет.№3, ап.№4, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-6350 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №71, вход 3, етаж 4, апартамент №54-десен, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-6351 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №104, вход 2, етаж 4, апартамент №35-среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-6352 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№30, вх.№8, ет.№5, ап.№14, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-6353 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№12, вх.№1, ет.№4, ап.№3, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-6357 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, бл.3, вх.5, ет.1, ап. ляв, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-6368 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №91, вход 4, етаж 5, апартамент №86 – среден, на наемател, настанен по административен ред  

 

 1. ОбС 08-00-6355 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.613.378 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

 

 1. ОбС 08-00-6365 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.620.322  по КК на гр.Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-6361 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ ХХV и УПИ ХХVІ, двата в кв.3 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6370 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6377 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6378 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построени в същия сгради 

 

 1. ОбС 08-00-6356 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ V, кв.2 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-6363 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ХVІІ-95, кв. 7„Г“ по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-6354 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелно обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 07079.601.119.5 по КК на гр.Бургас (павилион №5), разположен на територията на ОДЗ „Звездица – Зорница“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-6376 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.16.1.107 по КККР на гр.Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ул. „Странджа планина” № 17, ет.0, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение за демократично образование „ФАР”

 

 1. ОбС 08-00-6358 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-6282 Докладна записка от д-р Бойко Миразчийски – зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6278 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас 

 

 1.  ОбС 08-00-6218 Писмо от Администрацията на Президента, относно: Опрощаване на дължими държавни вземания на ЕТ „Рейнбоу – Гергана Димова"

 

 1. ОбС 08-00-6408  Питане от Евгений Мосинов - общински съветник от групата съветници на ПП „Българска социалистическа партия“, относно:  Намеренията на общинска администрация за реализация на проект „Атракцион подземен град“

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
538
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:21
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.