• Заседание
 • Проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №42 ОТ ДАТА 29.05.2018 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.05.2018 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 30.05.2018 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-7439 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Приемане на Наредба за насърчаване на спорта в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7407 Отчет за дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2017 г. – 30.04.2018 г.

 

 1. ОбС 08-00-7455 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2017 година

 

 1. ОбС 08-00-7428 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2017 г.

 

 1. ОбС 08-00-7440 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Предоставяне на парична награда на Сдружение „Волейболен клуб „Нефтохимик – 2010“ за спечелване на Шампионската титла в националната Супер лига, Купата на България, Суперкупата на България и принос в развитието на спорта в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7445 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор по проект „Иновативни технологии и методи за редуциране на морските твърди отпадъци по Черноморското крайбрежие“/RedMarLitter, финансиран по съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ 

 

 1. ОбС 08-00-7444 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълнително споразумение към Партньорско споразумение от 11.04.2018г. във връзка с подадено проектно предложение по Процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“

 

 1. ОбС 08-00-7402 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нови обслужващи улици, за осигуряване на комуникационно-транспортно обслужване на поземлените имоти в границите на устройствени зони 3/Оз и 5/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно ОУП на гр. Бургас, землище на кв. „Долно Езерово“. 2. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нови обслужващи улици, за осигуряване на комуникационно-транспортно обслужване на поземлените имоти в границите на устройствени зони 3/Оз и 5/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно ОУП на гр. Бургас, землище на кв. „Долно Езерово“ 

 

 1. ОбС 08-00-7397 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на обслужващи улици с о.т.253 – о.т.338 – о.т.339 – о.т.340 – о.т.341 – о.т.342, о.т.338 – о.т.343 – о.т.344 – о.т.345 и изменение на ПУП-ПУР на обслужващи улици с о.т.165 – о.т.254Б – о.т.254А – о.т.253 и о.т.158 – о.т.345, в предвиденото разширение на кв. Банево, устройствена зона 1 /Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 41 в бивша местност „Лозята“)

 

 1. ОбС 08-00-7443 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица в устройствена зона 6/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Долно Езерово (бивш стопански двор на кв. Долно Езерово в бивша местност „Герен бунар“) 

 

 1. ОбС 08-00-7398 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 4 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6, по плана на ПЗ „Меден Рудник“, бивше минно селище „Върли бряг“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №348/01.04.2004г. на Заместник-кмет на Община Бургас 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6, по плана на ПЗ „Меден Рудник“, бивше минно селище „Върли бряг“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №348/01.04.2004г. на Заместник-кмет на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7457 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 135, ал. 5, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7435 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица за обслужване на имоти в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас, в устройствени зони 3/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, през ПИ с идентификатори  07079.5.762, 07079.6.66 и 07079.6.67  по КК на гр. Бургас, общинска собственост, съгласно ПУП-ПРЗ за териториятa 2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.6.38, 07079.6.40, 07079.6.41, 07079.6.42, 07079.6.43, 07079.6.54, 07079.6.55, 07079.6.56, 07079.6.57, 07079.6.58, 07079.6.59, 07079.6.1463, 07079.6.1464, 07079.6.1465, 07079.6.1466, 07079.6.1467, 07079.6.1468, 07079.6.1469, 07079.6.1470 и 07079.6.1471 по КК на гр. Бургас, в границите на устройствена зона 3/Пп,   ПИ с идентификатори 07079.5.735, 07079.5.736, 07079.5.742, 07079.5.753, 07079.5.754, 07079.5.755 и 07079.5.756 по КК на гр. Бургас,  в границите на устройствена зона 4/Пп  и обслужващи улици за обслужване на имоти в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас  землище „Долно Езерово“,  в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствени зони 3/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП  на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7418 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІІІ, кв. 24 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков”, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7426 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ VІ-753 в кв.146 А по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти

 

 1. ОбС 08-00-7449 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ І -5823,5824,5825,5826, в кв.28 по плана на к-с „Възраждане“ гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти

 

 1. ОбС 08-00-7339 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет и председател на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Допълване на План-програма за работата на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл.1, ал.2, т.6; чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)

 

 1. ОбС 08-00-7395 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Извършване на ремонтни, реставрационни и други дейности по Паметника за незнайния войн пред Военен клуб – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7417 Докладна записка от Антон Пенев Берданков – общински съветник от групата на ГЕРБ, относно: Провеждане на Фестивал на електронните спортове Game Evolution „Е-Арена Бургас“ и даване на съгласие за партньорство с Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7458 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища

 

 1. ОбС 08-00-7422 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 74/505 кв. м идеални части от УПИ ХV-98 в кв. 4, целият с площ 505 кв. м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-7427 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 37/819 кв. м идеални части от УПИ ІІІ-287, кв. 26, целият с площ 819 кв. м, по плана на с. Извор, Община Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-7431 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на общинските 1/3 идеални части от УПИ ІІІ-607 в кв.49, целият с площ 233 кв.м, по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.610.115 по КК на гр. Бургас и на 1/3 идеални части от сградите в имота

 

 1. ОбС 08-00-7433 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижими имоти, представляващи УПИ V-92 и УПИ Х-92 в кв.10 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, съответни на ПИ с идентификатори 07079.830.148 и 07079.830.149 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части от имотите 

 

 1. ОбС 08-00-7451 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ III-883 в кв. 36 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, чрез продажба на общинската идеална част от имота  

 

 1. ОбС 08-00-7429 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и ЗКПУ „Тракия“, кв. Горно Езерово, чрез извършване на доброволна делба на недвижими имоти, представляващи УПИ ХIII, УПИ ХIV, УПИ ХV, УПИ ХVI , УПИ ХVII, УПИ ХVIII, УПИ ХIХ , УПИ ХХ, УПИ ХХVI  и част от улична регулация от о.т. 49 до о.т.78 в кв.32 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7452 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от нежилищен имот – публична общинска собственост- „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“, изграден в УПИ I-429, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващ обект №12` рехабилитационен кабинет - масажни кабини

 

 1. ОбС 08-00-7453 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от нежилищен имот – публична общинска собственост „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“, изграден в УПИ I-429, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, чрез публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-7420 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане  на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-7424 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни помещения – частна общинска собственост, находящи се в здравна служба-кв. Черно море, гр. Бургас на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Съюз на инвалидите в България“-регионална организация Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7421 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 86, вх. 1, ет. 3, ап. 3а, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-7423 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вх. 8, ет. 1, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-7430 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Възраждане“, блок №32, вход 1, етаж 6, апартамент №17-среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-7432 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, блок №70, вход 6, етаж 3, апартамент – среден, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-7425 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-5010312, кв. 30 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-7450 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IІІ, кв. 40 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

 

 1. ОбС 08-00-7448 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ІІІ, кв.24б по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС 

 

 1. ОбС 08-00-7441 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, относно: Включване на спортно мероприятие – Европейска купа по фехтовка „Бургас“, в Спортния календар на Община Бургас за 2018 г. и частично допълнение  в  Приложение № 13.3 

 

 1. ОбС 08-00-7316 Докладна записка от Магдалена Карастоянова – управител на „Обреден комплекс“ ЕООД Бургас, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност „Обреден комплекс“ ЕООД Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7318 Докладна записка от Анета Димитрова Младенова – управител на „Чистота“ ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „Чистота“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-7319 Докладна записка от Нели Славова Бойчева – управител на „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност „Дезинфекционна станция – Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-7320 Докладна записка от Даниела Веселинова Иванова-Алексиева – управител на общинско дружество с ограничена отговорност „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-7321 Докладна записка от Петко Димитров Драгнев – управител на „БУРГАСБУС“ ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност „БУРГАСБУС“

 

 1. ОбС 08-00-7322 Докладна записка от Красимир Здравков Колев – управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-7324 Докладна записка от Живко Панайотов – управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност „Бургаски пазари“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-7326 Докладна записка от Иван Маринов Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност „Благоустройствени строежи“ ЕООД 

 

 

 1. ОбС 08-00-7388 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7416 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, относно: Избор на членове и зам.-председател на Комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти

 

 1. ОбС 08-00-7405 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет и председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Създаване на временна комисия за провеждане на преговори за покупко-продажба на имот, собственост на Спорт пропърти мениджмънт АД

 

 1. ОбС 08-00-7459 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения 

 

 1. ОбС 08-00-7461 Докладна записка от Радостин Апостолов Панайотов – управител на „Бургасинвест“ ООД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, определяне начина на гласуване на проекторешенията и избор на нов управител на дружеството

 

 1. ОбС 08-00-7403 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Мариана Йорданова Моллова

 

 1. ОбС 08-00-7404 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

 

 1. ОбС 08-00-7385 Докладна записка от Милен Ненчев – зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7442 Докладна записка от Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Промяна на датата за свикване на Общо събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД

 

 1. ОбС 08-00-7356 Питане от Тодор Димитров Ангелов – общински съветник, относно: Съвместно честване на „Ден на Тракия“

 

 

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1112
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:30
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.