КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Правилник за организацията и реда за приватизация в Община Бургас

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

     Чл. 1. Този Правилник урежда правилата за работа при заседанията на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти (КПТКПРМБП), свързани с дейността й по приватизация.
   Чл.2.(1) КПТКПРМБП е специализиран орган на Общински съвет Бургас по чл. 4, ал. 4 от ЗПСК за организация, подготовка и извършване на приватизация  и следприватизационен контрол на:
1. дялове и акции от търговски дружества, собственост на Общината;
2. обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала;
3. общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества.
(2) КПТКПРМБП осъществява следприватизационен контрол върху изпълнението на задълженията на купувачите, поети с приватизационния договор.
(3) Обектите по чл.2, ал.1 се приватизират чрез метод на приватизация „публичен търг с явно наддаване“, като тези търгове се провеждат в заседателната зала на Община Бургас.
Чл.3. При осъществяване на приватизационния процес и следприватизационния контрол КПТКПРМБП изпълнява следните функции:
1. организира и провежда търговете и конкурсите по реда на ЗПСК. Извършва всички по-нататъшни действия, свързани с цялостното приложение на ЗПСК и съответните законови и подзаконови нормативни актове;
2. изготвя списъци на общинското участие по чл.3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т.2 от годишни планове за работа по чл.6, ал.2 от ЗПСК;
3. мотивира своите решения и огласява основанията за промяна на практиката си;
4. в случаите на продажба на акции, провежда по решение на Общински съвет публични търгове или конкурси и извършва подготвителни действия по организацията на конкурсите по чл.5, ал.1 от ЗПСК;
5. по реда на чл.5, ал.2 от ЗПСК възлага на трети лица извършването на експертни дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално представителство;
6. възлага и приема анализите на правното състояние на обектите, подлежащи на приватизация по чл. 2, ал. 1 от настоящия правилник;
7. възлага и приема приватизационните оценки на обектите, подлежащи на приватизация по чл. 2, ал. 1 от настоящия правилник, както и информационни меморандуми;
8. при условията на чл.29,  ал.2 от ЗПСК създава и подържа публичен регистър за приватизация или следприватизационен контрол, включително и по интернет, като същия се публикува и на официалната интернет страница на Общински съвет - Бургас;
9. обнародва в ДВ и включва в публичния регистър по т.8 данни за извършените продажби (продадени обекти, купувачите, цената, срока и условията за плащане, договорения размер на инвестициите и брой на работните места);
10. събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентност, извършва маркетинг, подготвя сключването на сделки за приватизация;
11. не допуска до участие в приватизацията: физически и юридически лица, членове на управителни и контролни органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си;
12. осъществява следприватизационен контрол по сключените приватизационни сделки. Контролира плащанията по приватизационните договори в случаите на разсрочено плащане на покупната цена, изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори, извършва проверка относно изпълнението на поетите с приватизационните договори задължения в приватизираните обекти, предлага на кмета на общината осъществяването на действия по предявяване и събиране на предвидените в договора неустойки в случаите на неизпълнение.
Чл.4. (1) КПТКПРМБП се състои от петнадесет члена, от които единадесет общински съветници, определени с решение на общински съвет и четирима представители на общинска администрация, определени със заповед на Кмета на Общината. КПТКПРМБП се ръководи от председател, а при негово отсъствие от заместник-председател, които се избират с решение на общински съвет.
(2) Председателят свиква и ръководи заседанията на КПТКПРМБП.
Чл. 5. (1) Председателят на КПТКПРМБП обявява часа и мястото на провеждане на заседанието. Дневният ред се съобщава на членовете на КПТКПРМБП по електронен път до 48 часа преди началния час на заседанието;
(2) Заседанията на КПТКПРМБП са редовни, когато на тях присъстват най-малко половината плюс един от членовете на комисията.
(3) За всяко заседание на КПТКПРМБП се води протокол, който се подписва от присъствалите членове.
(4) По въпросите от своята компетентност КПТКПРМБП се произнася с решения, които се считат за приети, ако за тях са гласували най-малко половината плюс един от присъстващите членове.
(5) Решенията на КПТКПРМБП се съобщават писмено на заинтересуваните лица.
(6) Решенията на КПТКПРМБП се публикуват в 7- дневен срок от приемането им на официалната интернет страница на общински съвет Бургас.
Чл. 6. КПТКПРМБП има следните правомощия:
  1. приема и внася в общинския съвет проекта на списъци на общинското участие, което ще се обявява по реда на чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК и проектите на годишните планове за работа по чл.6, ал.2 от ЗПСК;
  2. отговаря за контрола по изпълнението на всички решения на общинския съвет, отнасящи се до приватизацията на обектите и следприватизационния контрол по чл.2, ал.1 и 2 от този правилник;
3. съобразно изискванията на чл.10, ал. 1 от ЗПСК, контролира паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на обекти по чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК постъпващи по бюджета на общината и разходването им по реда на чл.127 от Закона за публичните финанси;
        4. провежда търговете и конкурсите;
        5. определя участника, спечелил търга;
        6. определя допуснатите участници в публичния търг, определя спечелилия търга участник и този класирал се на второ място;
        7. КПТКПРМБП изготвя протокол от проведения търг в два екземпляра, който се подписва от членовете на комисията и от представителите на всички допуснати участници в търга;
        8. внася за разглеждане и приемане от общинския съвет оценките на обекти, включени в годишната приватизационна програма с цена над 500 хил. лв. (петстотин хиляди лв.);
        9. утвърждава тръжна и конкурсна документация на обектите за приватизация;
10. приема годишния отчет за дейността и изпълнението на приватизационната програма и го представя за сведение пред общинския съвет;
Чл.7. Приватизационните договори се подписват от Кмета на Община Бургас.
Чл.8. За всички въпроси, неуредени в този правилник, се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство и решенията на общински съвет – Бургас.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник е приет на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на публикуването му.
§ 3. Настоящият Правилник е приет с решение на Общински съвет – Бургас по т…., Протокол № … и отменя Правилника за дейността на комисия за приватизация и публично-частно партньорство, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т. 1, Протокол №34/25.03.2014 г., изм. и доп.  по т. 5, Протокол № 39/ 12.08.2014 г.

 

Председател на Общински съвет – Бургас:
                                         (Костантин Луков)

Секретар на Община  Бургас:
                           (Божидар Кънчев)
                              

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
889
ОБНОВЕНО:
07.06.2017 - 10:42
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.