МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД ЗАСЕДАНИЕ №14

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4894 / 02.06.2016 Г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бургас към 3.12.2015 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Юни, 2016 - 10:40
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5074 / 11.07.2016 Г.

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 30.06.2016 г.
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 16:44
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5075 / 11.07.2016 Г.

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2016 година

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 16:28
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5054 / 08.07.2016 Г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юли, 2016 - 16:42
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5044 / 08.07.2016 Г.

от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: "Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Бургас", ДБФП № BG16RFOP001-8.001  0017-C01, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., процедура BG16RFOP001-8.001 "Бюджетна линия за 39 общини - бенефиц

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 09:51
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5006 / 01.07.2016 Г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас, като партньор на Аугсбург, Германия и Витербо, Италия, в подготовката на проектно предложение „Виа Аква“ („Via Aqua“) по програма „Творческа Европа“, Категория 1 – Проекти за сътрудничество от по-малък мащаб, на Европейската комисия (“Creative Europe”, Category 1 – Smaller scale cooperation projects) и осигуряване на съфинансиране по проекта от страна на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Юли, 2016 - 14:26
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5030 / 06.07.2016 Г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас като партньор на град Валядолид, Испания по европейски проект КреАрт. Мрежа от градове за артистично творчество по програма "Творческа Европа" 2014-2020 и осигуряване на съфинансиране по проекта от страна на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:30
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5080 / 11.07.2016 Г.

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за дарение на УПИ II, кв. 15б по актуализирания план на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.429 по КККР - Бургас на Държавата чрез Министерство на младежта и спорта с тежест - в полза на "Академика 2011" ЕАД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Юли, 2016 - 09:06
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4963 / 15.06.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от 3033, във връзка с чл.30, ал.З от ППЗОЗЗ, за промяна предназначението на:-10 кв.м, от ПИ с пл.№ 000032 по КВС. земл. кв. Банево, общинска собственост, целият с площ от 1563 кв.м.; -2235 кв.м, от ПИ с пл.№000088 по КВС. земл. кв.Банево,общинска собственост, целият с площ от 3551 кв.м.,  -302 кв.м, от ПИ с пл.№000098 по КВС. земл. кв.Банево,общинска собственост, целият с площ от 20970 кв.м.;  -2542 кв.м, от ПИ с пл.№062007 по КВС.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Юли, 2016 - 13:52
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5076 / 11.07.2016 Г.

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: 1.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 16:40
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5055 / 08.07.2016 Г.

от Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Министерството на образованието и науката на нежилищни помещения - публична общинска собственост, представляващи обособена част от сградния фонд на "Общински детски комплекс" с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Райна Княгиня" №11

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:10
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5071 / 11.07.2016 Г.

от Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно:  Приемане на решение за отправяне на искане до Министерския съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху държавен недвижим имот, представляващ масивна двуетажна сграда с административен адрес: гр. Бургас, бул.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:09
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5056 / 08.07.2016 Г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир- публична общинска собственост, изграден в поземлен  имот №000090 по КВС на землище с. Братово и поземлен имот №000197 по КВС на землище с. Равнец, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 09:03
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5057 / 08.07.2016 Г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир- публична общинска собственост, изграден в поземлен имот с идентификатор 47202.14.513 по КККР на с. Маринка, община Бургас, съответстващ на имот №000112 в местност „Горни плочи“ по КВС на землище с. Маринка по Картата на възстановената собственост на землище с. Маринка.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:12
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5058 / 08.07.2016 Г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир- публична общинска собственост, изграден в поземлен имот №000033 по КВС на землище с. Изворище, община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:14
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5061 / 08.07.2016 Г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир- публична общинска собственост, изграден в поземлен имот с идентификатор 32367.20.138 по КККР на с. Извор, община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:21
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5062 / 08.07.2016 Г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир- публична общинска собственост, изграден в поземлен имот с идентификатор 32367.26.91 по КККР на с. Извор, община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:19
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5065 / 08.07.2016 Г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир- публична общинска собственост, изграден в имот №000368, находящ се в местността „Мармара“ по Картата на възстановената собственост на землище гр. Българово, община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:15
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4949 / 10.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г. и отдаване под наем на паркинг, разположен до бл. 39, ж.к. "Изгрев" в гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Юли, 2016 - 10:19
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5041 / 08 .07.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ I и УПИ VI в кв.50 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:29
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5068 / 08.07.2016 Г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:07
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5053 / 08.07.2016 Г.

от Чанка Коралска -зам.-кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №128, вход Д, етаж 1, апартамент №64(ляв), на наемател, настанен по административен ред 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 10:33
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5063 / 08.07.2016 Г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ І-592 в кв. 17a по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Юли, 2016 - 14:04
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5042 / 08 .07.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-109 в кв.5, по плана с. Извор, Община Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 32367.501.109 по Кадастрална карта (КК) на с. Извор, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Юли, 2016 - 14:18
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5064 / 08.07.2016 Г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на поземлени имоти с кадастрални идентификатори 07079.9.367 и 07079.9.451 по КККР на гр. Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:18
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5029 / 06.07.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Константин Фотинов" №18, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза - Тракийско дружество "Екзарх Антим I" - гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:32
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5059 / 08.07.2016 Г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност-“СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ-2004-БУРГАС“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:22
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5039 / 08 .07.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект - частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - "ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ "СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ", гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:26
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5066 / 08.07.2016 Г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ обособен обект №18 в сградата на Спортна зала „Младост“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юли, 2016 - 17:05
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5040 / 08 .07.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособени части от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, (бивш Кърджалийски лагер) на сдружения с нестопанска цел

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:27
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5012 / 04.07.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2019 - 19:45
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5050 / 08.07.2016 Г.

от Лорис Мануелян - зам.-кмет "Образование и култура", съгл. Заповед № 1730/30.06.2016г. на Кмета на Община Бургас, относно: Преобразуване  Общински детски комплекс - Бургас  в Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 10:19
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5077 / 11.07.2016 Г.

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас за участие в Комитет за наблюдение по изпълнението на Общински план за развитие на Община Бургас 2014 - 2020г. и Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас за период 2014-2020 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 16:51
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5052 / 08.07.2016 Г.

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 12:22
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5036 / 07 .07.2016 Г.

от Димитринка Буланова - общински съветник, относно: Актуализация на утвърдените таксиметрови стоянки на територията на град Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Юли, 2016 - 12:02
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5043 / 08 .07.2016 Г.

от Калояна Живкова Петкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Обследване и проектиране на осветление  на  монумента „Кръст” на Руси Стоянов на връх Шилото

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юли, 2016 - 11:15
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5045 / 08.07.2016 Г.

от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Изграждане паметник на големия български писател Николай Хайтов

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 09:59
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5046 / 08.07.2016 Г.

от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Отпускане на финансови средства на училище по роботика "НУР България"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Юли, 2016 - 11:57
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4801 / 16.05.2016 Г.

от Георги Дражев - общински съветник, относно: Обезпечаване на достъп до търговки обект и паркоместа на "Тандем 1991" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Май, 2016 - 10:28
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5031 / 06 .07.2016 Г.

от Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Юли, 2016 - 09:47
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5097 / 14.07.2016 Г.

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Прехвърляне на задължения към партньор ОДЗ №2 „Звездица Зорница“ и одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньори по проект №BG05M9OP001-1.002-0041 „Активиране на младежи от уязвими групи към обучение и заетост на територията на Община Бургас“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „Активни“, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Юли, 2016 - 11:46
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5099 / 15.07.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВИК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Юли, 2016 - 16:23
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5112 / 20.07.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Конкурс за избор на управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Юли, 2016 - 14:03
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5127 / 25.07.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектни предложения за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по:  МЯРКА М01-01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ” и осигуряване на съфинансиране на проектите от страна на Община Бургас

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Юли, 2016 - 17:05
45. Питане № 08 - 00 5017 / 05.07.2016 Г.

от Николай Асенов Тишев и Кирил Йорданов Петков - общински съветници от Българска социалистическа партия, относно: Информация относно ползването на спортни съоръжения в двора на СОУ "Иван Вазов" - гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Юли, 2016 - 14:08
46. Питане № 08 - 00 5047 / 08.07.2016 Г.

от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Изграждане на християнски монумент - триптих по пътя София - Бургас 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 10:45
47. Питане № 08 - 00 5048 / 08.07.2016 Г.

от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: 1.. Поставяне на ограничители на скоростта на улицата пред бл. 56 в ж.к. "Славейков", гр. Бургас. 2.Подновяване плочките на тротоара на ул. "Шар планина" от №27 до ул. "Вардар" в ж.к. "Братя Миладинови". 3.Ремонт на детска площадка до кафене "Тандем" в ж.к. "Братя Миладинови"   

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 14:01
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.