МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №28

1. ДЕКЛАРАЦИЯ № 08 - 00 6306 / 27.06.2017 Г.

от общинските съветници в Общинския съвет - Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Юни, 2017 - 15:05
2. ДОКЛАД № 08 - 00 6185 / 22.05.2017 Г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2016 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Юни, 2017 - 10:41
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6269 / 13.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Юни, 2017 - 10:31
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6268 / 13.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за платено паркиране

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Юни, 2017 - 12:00
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6270 / 13.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Юни, 2017 - 12:05
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6263 / 12.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Одобрение на Годишен доклад за наблюдение  на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Бургас за 2016 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Юни, 2017 - 10:33
7. ДОКЛАД № 08 - 00 6239 / 09.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Юни, 2017 - 13:53
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6261 / 12.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.1616, 07079.2.1617, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.1622 и 07079.2.1626 по КК на гр.Бургас – общинска

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Юни, 2017 - 16:15
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6260 / 12.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на бул.„Тодор Александров“, в участъка от о.т.300 – о.т.297 – о.т.296 до о.т.293, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас за осигуряване на необходимия габарит за изграждане на 3 ленти за движение в посока от север към юг.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Юни, 2017 - 09:26
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6262 / 12.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нови обслужващи улици (преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.3.938, 07079.3.939, 07079.3.917, 07079.3.2032, 07079.3.921, 07079.3.923 и 07079.3.924 /след промяна на КК от тях са обособени вече нови ПИ с идентификатори 07079.3.2154 и 07079.3.2155/, 07079.3.1998, 07079.3.922, 070793.3.910, 07079.3.930, 07079.3.1972, 07079.3.937, 07079.3.936, 07079.3.1287, 07079.3.945, 07079.3.955, 07079.3.965, 07

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Юни, 2017 - 09:01
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6258 / 12.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура – трасе на кабел за външно електрозахранване на базова станция BGS0163 на „Мобилтел“ ЕАД разположена в ПИ 096025 в местност „Карашки път“ по КВС на землището на с.Изворище, община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Юни, 2017 - 16:37
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6247 / 09.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на общинските идеални части от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1941 по КККР на гр. Бургас, находящ се в местност „Мочура“, землище кв. Банево, гр. Бургас, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Юни, 2017 - 15:28
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6248 / 09.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VI и УПИ VII в квартал 60 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Юли, 2017 - 10:58
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6256 / 09.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІV-454, кв. 72 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Юни, 2017 - 10:45
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6257 / 12.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I, кв. 11 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Юни, 2017 - 16:49
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6246 / 09.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане  на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Юни, 2017 - 09:23
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6232 / 08.06.2017 Г.

от инж. Петко Димитров Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Отдаване под наем на имот, собственост на "Бургасбус" ЕООД, чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 10 години

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Юни, 2017 - 10:19
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6245 / 09.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Юни, 2017 - 17:12
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6272 / 13.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Предоставяне безвъзмездно за стопанисване и управление на Вечерно средно училище „Захари Стоянов“ – гр. Бургас обособени части от недвижим имот - публична общинска собственост, находящи се в сградата на Средно училище „Димчо Дебелянов“ – гр. Бургас 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Юни, 2017 - 10:24
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6251 / 12.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Юни, 2017 - 10:38
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6252 / 12.06.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Юли, 2017 - 10:54
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6244 / 09.06.2017 Г.

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Изграждане и поставяне на паметен знак на Княз Александър I Батенберг в гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Юни, 2017 - 10:44
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6255 / 12.06.2017 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Поименно определяне на членовете на Общинския съвет по наркотични вещества
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Юни, 2017 - 16:56
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6233 / 08.06.2017 Г.

от Калояна Живкова Петкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Представяне на фотоизложбата "25-та антрактическа експедиция" на Българския антрактически институт и прожекция на документалния филм "Антрактида - 25 стъпки в  бъдещето" на Цветелина Атанасова и Борислава Димова в град Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Юни, 2017 - 16:08
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6223 / 06.06.2017 Г.

от д-р Надя Кирова Желязкова - управител на "Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД, относно: Решение на Общински съвет – Бургас по т.37 от дневния ред на Заседание №23, проведено на 31.01.2017г. /Протокол №23/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Юни, 2017 - 14:37
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6241 / 09.06.2017 Г.

от д-р Христо Дечев Дечев -управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно:Закупуване  със собствени средства на дружеството  дълготраен материал актив - ехограф  за нуждите на Отделение по образна диагностика към „КОЦ – Бургас” ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Юни, 2017 - 15:48
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6243 / 09.06.2017 Г.

от д-р Калина Димитрова Ишкиева - управител на ДКЦ-I- Бургас" ЕООД, относно: Приемане на решение за подновяване на договор с РЗИ-Бургас за отдаване на помещение под наем за съхраняване на медицинска документация, собственост на РЗИ - Бургас (Регионална картотека на медицинските експертизи)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Юни, 2017 - 09:36
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6238 / 09.06.2017 Г.

от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Юни, 2017 - 11:48
29. Питане № 08 - 00 6279 / 16.06.2017 Г.

от Евгений Мосинов - общински съветник от групата съветници на ПП "Българска социалистическа партия", относно: Наличие на проектна готовност и изпълнение в пълен обем на връзката между ул. "Янко Комитов" и ул. "Струга" в к/с "Славейков"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Юли, 2017 - 10:18
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.