МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД ЗАСЕДАНИЕ №3

1. Предложение № 08 - 00 4085 / 19.11.2015 г.

от общински съветници от групата на "Реформаторски блок", относно: Приемане на декларация

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Декември, 2015 - 20:23
2. Докладна записка № 08 - 00 4068 / 13.11.2015 г.

от Константин Бачийски - общински съветник, относно: Образуване и избор на състав на временна комисия за проучване и оценка на текущото състояние на ПФК "Черноморец"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 2 Декември, 2015 - 12:13
3. Доклад № 08 - 00 4058 / 13.11.2015 г.

от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в бюджета и Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 15:12
4. Докладна записка № 08 - 00 4017 / 09.11.2015 г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, съ-финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по проект „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 15:04
5. Докладна записка № 08 - 00 4043 / 12.11.2015 г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Кандидатстване  на Община Бургас с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-3.001 „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ - Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:41
6. Докладна записка № 08 - 00 4053 / 13.11.2015 г.

от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:40
7. Докладна записка № 08 - 00 4066 / 13.11.2015 г.

от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Участие на Община Бургас като партньор за създаване на публично-частно партньорство и подаване на Заявление за подпомагане по 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:33
8. Докладна записка № 08 - 00 4004 / 05.11.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ , чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от бедствията от 30 януари - 4 февруари 2015 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 15:06
9. Докладна записка № 08 - 00 4050 / 12.11.2015 г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Побратимяване на гр. Бургас и гр. Ла Сейба, Хондурас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 2 Декември, 2015 - 19:55
10. Докладна записка № 08 - 00 4048 / 12.11.2015 г.

от инж. Чанка Коралска - за Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:42
11. Докладна записка № 08 - 00 4049 / 12.11.2015 г.

от инж. Чанка Коралска - за Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Заявления за продължаване срока на действие на разрешителни за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:42
12. Докладна записка № 08 - 00 4052 / 13.11.2015 г.

от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ на Гробищен парк - Бургас, ПИ с идентификатор 07079.622.1 по КК на гр.Бургас, на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за обособяване на нови два УПИ – УПИ, отреден – „за православен храм и озеленяване“ и УПИ, отреден – „за ел.подстанция „Изгрев – Север““.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:35
13. Докладна записка № 08 - 00 4019 / 10.11.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица с о.т.1344 – о.т.1357 – о.т.1356 и нови бордюрни криви, в границите на кв.40 и кв.53А и изменение на ПР на УПИ IІ и ІІІ в кв.40,  по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас и промяна на предназначението на част от УПИ II, отреден – „за озеленяване“ /ПИ с идентификатор 07079.602.542 по КК на гр.Бургас/, на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за изграждане на eлементи на техническата инфраструктура.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 15:03
14. Докладна записка № 08 - 00 4020 / 10.11.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.1.1147 по КК на гр.Бургас, за обособяване на УПИ XXVI-1147, кв.7, местност„Ъгъла“ /бивша „Кюшето“/, землище кв.Сарафово, землище гр.Бургас.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 15:03
15. Докладна записка № 08 - 00 4021 / 10.11.2015 г.

oт Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-967, кв.121, по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.611.9 по КК на гр.Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 15:03
16. Докладна записка № 08 - 00 4064 / 13.11.2015 г.

от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас поземлен имот с идентификатор 07079.605.246 по одобрени КККР на гр. Бургас, находящ се на територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас, в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПУР

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:34
17. Докладна записка № 08 - 00 4061 / 13.11.2015 г.

от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Придобиване от Община Бургас на право на собственост върху на 142/3499 кв.м идеални части от ПИ с идентификатор 07079.4.812 по КККР на гр.Бургас, собственост на физически лица, във връзка с прилагане на ПУП-ПП за трасета на открит и покрит канал в частта извън границите на урбанизираната територия, за отводняване територията южно от кв.Лозово, главен път Бургас – Долно Езерово и ПЗ „Север“ – кв.28, 29, 30 и 40 от повърхностни води

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:39
18. Докладна записка № 08 - 00 4026 / 10.11.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул.„Сливница“ №5, вх.1, ет.1, ап.2, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Януари, 2016 - 09:57
19. Докладна записка № 08 - 00 4027 / 10.11.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. “Братя Миладинови“, ул. „Шар планина“ № 25, вход 1, етаж 1, апартамент № 3, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Януари, 2016 - 09:43
20. Докладна записка № 08 - 00 4063 / 13.11.2015 г.

от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас, физически и юридически лица в УПИ ІІІ-323, в квартал 42 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:34
21. Докладна записка № 08 - 00 4022 / 10.11.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти, разположени в подлез РУМ „Младост” на бул.„Стефан Стамболов” в гр.Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 15:02
22. Докладна записка № 08 - 00 4023/ 10.11.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти, разположени в подлез „МБАЛ“ на бул.„Стефан Стамболов” в гр.Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 15:02
23. Докладна записка № 08 - 00 4024 / 10.11.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 15:02
24. Докладна записка № 08 - 00 4025 / 10.11.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:59
25. Докладна записка № 08 - 00 4028 / 10.11.2015 г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2016 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:58
26. Докладна записка № 08 - 00 4062 / 13.11.2015 г.

от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Избор на форма на управление на горските територии, собственост на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:34
27. Докладна записка № 08 - 00 4059 / 13.11.2015 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управитeл на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:38
28. Докладна записка № 08 - 00 4060 / 13.11.2015 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Избор на временно изпълняващ длъжността управител на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС“ ЕООД  и определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управитeл на лечебното заведение

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:36
29. Докладна записка № 08 - 00 4034 / 11.11.2015 г.

от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на двама  представители от Общински съвет – Бургас в състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:58
30. Докладна записка № 08 - 00 4040 / 12.11.2015 г.

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 2 Декември, 2015 - 16:26
31. Докладна записка № 08 - 00 4041 / 12.11.2015 г.

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Избор на член на Областния съвет за развитие

АКТУЛИЗИРАНО НА: 2 Декември, 2015 - 16:26
32. Докладна записка № 08 - 00 4072 / 17.11.2015 г.

Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на председател на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 2 Декември, 2015 - 16:26
33. Докладна записка № 08 - 00 4073 / 17.11.2015 г.

Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на членове и председател на Постоянната комисия за управление на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 2 Декември, 2015 - 16:26
34. Докладна записка № 08 - 00 4051 / 12.11.2015 г.

от Иван Апостолов – Управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Увеличаване на капитала на „Благоустройствени строежи“ ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:44
35. Докладна записка № 08 - 00 4039 / 12.11.2015 г.

от инж. Петко Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Даване на съгласие за теглене на инвестиционен кредит за финансиране на проект за придобиване на 7 нови съчленени автобуси за масов градски транспорт с оглед изпълнение на Договора за извършване на обществена услуга за превоз на пътници от 10.06.2014 г., сключен между Общински съвет - Бургас, Община Бургас и "Бургасбус" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Декември, 2015 - 10:28
36. Докладна записка № 08 - 00 4014 / 09.11.2015 г.

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "КОЦ - Бургас" ЕООД, относно: Разрешение за закупуване на резервни части за компютър томограф  Siemens Somatom 16 за нуждите на  „Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД”

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 15:04
37. Докладна записка № 08 - 00 4045 / 12.11.2015 г.

от Чанка Коралска -зам.-кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Януари, 2016 - 10:02
38. Докладна записка № 08 - 00 4046 / 12.11.2015 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на доброволен приемен родител – Лина Спасова Пенчева

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Януари, 2016 - 10:01
39. Докладна записка № 08 - 00 4038 / 12.11.2015 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Частична отмяна и изменение на т. 1.2 от Решение на Общински съвет – Бургас по т. 33 от дневния ред на петдесет и второто заседание, проведено на 26.05.2015 г.(Протокол № 52) и поправяне на техническа грешка в докладна записка № 08-00-3533/ 03.07.2015 г. по описа на Общински съвет – Бургас относно предоставянето на финансови средства на Виктория Пламенова Чобанова за участието й на Европейско първенство по спортна акробатика в гр. Риза, Германия

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 15:26
40. Докладна записка № 08 - 00 4005 / 05.11.2015 г.

от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Отпускане на финансови средства на ученическия футболен отбор на ГПАЕ „Гео Милев“ - град Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 15:06
41. Докладна записка № 08 - 00 4006 / 05.11.2015 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 15:05
42. Докладна записка № 08 - 00 4083 / 19.11.2015 г.
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП „Транспорт“ и ОП „Туризъм” на обект: „Преустройство и реконструкция на терминал Автогара „Юг” и прилежаща територия” в УПИ I, кв. 2 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.1016 и 07079.618.1017 по КККР на гр. Бургас.   

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:29
43. Докладна записка № 08 - 00 4086 / 19.11.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с нови резервни обекти по проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Ноември, 2015 - 09:33
44. Докладна записка № 08 - 00 4087 / 19.11.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерския съвет на Република България чрез Областния управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на сграда с идентификатор 07079.659.556.1 и сграда с идентификатор 07079.659.556.2.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2015 - 14:28
45. Докладна записка № 08 - 00 4097 / 25.11.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по В и К и определяне позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Ноември, 2015 - 13:34
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.