МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №42

Общ брой документи: 64
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 7413 / 10.05.2018 Г.

от Евгений Мосинов, Бенчо Бенчев, Кирил Петков, Чанко Мирчев, Стоян Колев - общински съветници, относно: Декларация на Общински съвет - Бургас по повод новото статистическо райониране на Република България

АКТУЛИЗИРАНО НА: 29 Май, 2018 - 15:43
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7439 / 11.05.2018 Г.

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Приемане на Наредба за насърчаване на спорта в Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2018 - 12:09
3. ОТЧЕТ № 08 - 00 7407 / 10.05.2018 Г.

за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2017 г. - 30.04.2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Май, 2018 - 14:00
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7455 / 14.05.2018 Г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2017 година

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 15:38
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7428 / 11.05.2018 Г.

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2017 г. 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 14:24
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7440 / 11.05.2018 Г.

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на парична награда на СДРУЖЕНИЕ "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ" НЕФТОХИМИК-2010"" за спечелване на Шампионската титла в националната Суперлига, Купата на България, Суперкупата на България и принос в развитието на спорта в Община Бургас.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2018 - 11:53
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7445 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Участие на Община Бургас като партньор по проект „Иновативни технологии и методи за редуциране на морските твърди отпадъци по Черноморското крайбрежие“/RedMarLitter, финансиран по съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 11:38
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7444 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълнително споразумение към Партньорско споразумение от 11.04.2018г. във връзка с подадено проектно предложение по Процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 12:09
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7402 / 09.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1.Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нови обслужващи улици, за осигуряване на комуникационно-транспортно обслужване на поземлените имоти в границите на устройствени зони 3/Оз и 5/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно ОУП на гр. Бургас, землище на кв. „Долно Езерово“.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Май, 2018 - 12:23
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7397 / 09.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на обслужващи улици с о.т.253 - о.т.338 - о.т.339 - о.т.340 - о.т.341 - о.т.342, о.т.338 - о.т.343 - о.т.344 - о.т.345 и изменение на ПУП-ПУР на обслужващи улици с о.т.165 - о.т.254Б - о.т.254А - о.т.253 и о.т.158 - о.т.345, в предвиденото разширение на кв.Банево, устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивш масив 41 в бивша местност „Лозята“/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Май, 2018 - 13:38
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7443 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица в устройствена зона 6/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Долно Езерово /бивш стопански двор на кв.Долно Езерово в бивша местност „Герен бунар/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Май, 2018 - 14:42
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7398 / 09.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 4 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6, по плана на ПЗ„Меден Рудник", бившe минно селище "Върли бряг", гр.Бургас, одобрен със Заповед №348/01.04.2004г. на Заместник-кмет на Община Бургас 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Май, 2018 - 13:21
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7457 / 14.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 135, ал. 5, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец“, гр.Бургас 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ на задание за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец“, гр.Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2018 - 10:00
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7435 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица за обслужване на имоти в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр. Бургас, в устройствени зони З/Пп и 4/Пп, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, през ПИ с идентификатори 07079.5.762, 07079.6.66 и 07079.6.67 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, съгласно ПУП-ПРЗ за територията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 16:44
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7418 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІІІ, кв. 24 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков”, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 14:40
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7426 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ VІ-753 в кв.146 А по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 12:49
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7449 / 14.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ І -5823,5824,5825,5826, в кв.28 по плана на к-с „Възраждане“ гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 15:45
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7339 / 16.04.2018 Г.

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет и председател на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Допълване на План-програма за работата на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл.1, ал.2, т.6; чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Април, 2018 - 13:16
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7395 / 09.05.2018 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Извършване на ремонтни, реставрационни и други дейности по Паметника за незнайния войн пред Военен клуб - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Май, 2018 - 13:19
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7417 / 11.05.2018 Г.

от Антон Пенев Берданков - общински съветник от групата на ГЕРБ, относно: Провеждане на Фестивал на електронните спортове Game Evolution "Е-Арена Бургас" и даване на съгласие за партньорство с Община Бургас
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Май, 2018 - 14:26
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7458 / 14.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2018 - 09:28
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7422 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 74/505 кв. м идеални части от УПИ ХV-98 в кв. 4, целият с площ 505 кв. м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 13:02
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7427 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 37/819 кв. м идеални части от УПИ ІІІ-287, кв. 26, целият с площ 819 кв. м, по плана на с. Извор, Община Бургас - частна общинска собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 13:09
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7431 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на общинските 1/3 идеални части от УПИ ІІІ-607 в кв.49, целият с площ 233 кв.м, по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.610.115 по КК на гр. Бургас и на 1/3 идеални части от сградите в имота.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 13:26
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7433 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижими имоти, представляващи УПИ V-92 и УПИ Х-92 в кв.10 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, съответни на ПИ с идентификатори 07079.830.148 и 07079.830.149 по одобрените КККР на гр.Бургас, чрез продажба на общинските идеални части от имотите

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 13:59
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7451 / 14.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ III-883 в кв. 36 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, чрез продажба на общинската идеална част от имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 15:04
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7429 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и ЗКПУ „Тракия“, кв. Горно Езерово, чрез извършване на доброволна делба на недвижими имоти, представляващи УПИ ХIII, УПИ ХIV, УПИ ХV, УПИ ХVI , УПИ ХVII, УПИ ХVIII, УПИ ХIХ , УПИ ХХ, УПИ ХХVI  и част от улична регулация от о.т. 49 до о.т.78 в кв.32 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 14:15
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7452 / 14.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от нежилищен имот – публична общинска собственост- „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“, изграден в УПИ I-429, кв.56 по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващ обект №12` рехабилитационен кабинет - масажни кабини

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 14:59
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7453 / 14.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от нежилищен имот – публична общинска собственост „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“, изграден в УПИ I-429, кв.56 по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, чрез публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 14:53
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7420 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи общинска собственост, землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 12:09
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7424 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни помещения – частна общинска собственост, находящи се в здравна служба-кв. Черно море, гр. Бургас на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Съюз на инвалидите в България“-регионална организация Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 12:46
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7421 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Бр. миладинови", ул. "Сан Стефано" №86, вх.1, ет.3, ап.3а, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 11:42
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7423 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вх. 8, ет. 1, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 12:55
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7430 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Възраждане“, блок №32, вход 1, етаж 6, апартамент №17-среден, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 13:42
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7432 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", блок №70, вход 6, етаж 3, апартамент - среден, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 13:36
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7425 / 11.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-5010312, кв. 30 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 13:14
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7450 / 14.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IІІ, кв. 40 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 15:29
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7448 / 14.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ІІІ, кв.24б по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 16:00
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7441 / 11.05.2018 Г.

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Включване на спортнo мероприятиe – Европейска купа по фехтовка „Бургас“, в Спортния календар на Община Бургас за 2018 г. и частично допълнение  в  Приложение № 13.3

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Май, 2018 - 15:59
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7316 / 11.04.2018 Г.

от Магдалена Карастоянова - управител на "Обреден комплекс" ЕООД Бургас, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Обреден комплекс" ЕООД Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 13:56
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7318 / 11.04.2018 Г.

от Анета Димитрова Младенова - управител на "Чистота" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "Чистота" ЕООД
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:30
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7319 / 11.04.2018 Г.

от Нели Славова Бойчева - управител на "Дезинфекционна станция - Бургас" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Дезинфекционна станция - Бургас"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 13:43
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7320 / 11.04.2018 Г.

от Даниела Веселинова Иванова-Алексиева - управител на общинско дружество с ограничена отговорност "Иновационни системи - Бургас" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Иновационни системи - Бургас" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 11:24
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7321 / 11.04.2018 Г.

от Петко Димитров Драгнев - управител на "БУРГАСБУС" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "БУРГАСБУС"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:19
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7322 / 11.04.2018 Г.

от Красимир Здравков Колев - управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Хляб и хлебни изделия" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:14
46. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7324 / 11.04.2018 Г.

от Живко Панайотов - управител на "Бургаски пазари" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Бургаски пазари" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Април, 2018 - 14:49
47. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7326 / 11.04.2018 Г.

от Иван Маринов Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Приемане на изменение и допълнение в учредителния акт/устава на еднолично дружество с ограничена отговорност "Благоустройствени строежи" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Април, 2018 - 14:25
48. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7388 / 04.05.2018 Г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Май, 2018 - 09:36
49. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7416 / 11.05.2018 Г.

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на членове и зам.-председател на Комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 12:03
50. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7405 / 10.05.2018 Г.

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет и председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Създаване на временна комисия за провеждане на преговори за покупко-продажба на имот, собственост на Спорт пропърти мениджмънт АД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Май, 2018 - 11:25
51. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7459 / 14.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2018 - 10:25
52. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7461 / 14.05.2018 Г.

от Радостин Апостолов Панайотов - управител на "Бургасинвест" ООД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД, определяне начина на гласуване на проекторешенията и избор на нов управител на дружеството

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2018 - 09:39
53. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7403 / 10.05.2018 Г.

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Мариана Йорданова Моллова

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Май, 2018 - 12:14
54. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7404 / 10.05.2018 Г.

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Май, 2018 - 14:43
55. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7385 / 04.05.2018 Г.

от Милен Ненчев - зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2019 - 14:12
56. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7442 / 11.05.2018 Г.

от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Промяна на датата за свикване на Общо събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 16:05
57. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7470 / 16.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отличаване на Иво Иванов, Бисер Русимов и Стефан Петров с отличието „Почетна значка на Община Бургас“ за проявени героизъм и себеотрицание при спасяването на човешки живот

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Май, 2018 - 12:44
58. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7472 / 16.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект № 14 в административна сграда, находяща се в град Бургас, ул. „Перущица“ № 67

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Май, 2018 - 12:54
59. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7491 / 25.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на управители на "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД и "Център за психично здраве Проф.Д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Май, 2018 - 09:12
60. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7492 / 25.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Общинско предприятие „Спортни имоти“ – гр. Бургас за стопанисване и управление недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ закрит плувен басейн, построен в УПИ I-429, кв. 56 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, отразен в КККР на гр. Бургас като сграда с идентификатор 07079.602.429.4

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Май, 2018 - 15:29
61. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7493 / 25.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 12.07.2018 г. от 16:30 часа и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Май, 2018 - 09:21
62. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7498 / 28.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и град Ярославъл, Русия

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Май, 2018 - 15:24
63. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7503 / 28.05.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за осигуряване на средства за извършване на ремонтни дейности в сградата на Магазия 1, ет. 2, която ще се ползва за филиал на Националната художествена академия

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Май, 2018 - 17:17
64. ПИТАНЕ № 08 - 00 7356 / 20.04.2018 Г.

от Тодор Димитров Ангелов - общински съветник, относно: Съвместно честване на "Ден на Тракия"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Май, 2018 - 15:24
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.