МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №48

Общ брой документи: 48
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7764 / 31.08.2018 Г.

от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно:  Освобождаване на общинския съветник Бенчо Бенчев като зам.-председател на Общински съвет - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Август, 2018 - 11:47
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7779 / 05.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол №27/24.09.2013г., последно изменена по т.1, Протокол №39/27.03.2018 г. 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Септември, 2018 - 09:23
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7786 / 07.09.2018 Г.

от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Одобряване на актуализиран План за действие към Стратегическа карта за шума в околната среда на Агломерация Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Септември, 2018 - 16:55
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7802 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националният Доверителен Еко Фонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 14:37
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7796 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на община Бургас на ул.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 14:17
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7792 / 07.09.2018 Г.

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2420/05.09.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 09:54
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7798 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас"; ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г., процедура

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 14:27
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7799 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Издаване запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика по проект: „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ в Община Бургас“, ДБФП BG05M9OP001-2.010-0376-C01 финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура № BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 14:33
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7790 / 07.09.2018 Г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Необходими средства за дофинансиране на маломерни паралелки в Бюджет 2019 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 09:36
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7795 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Трансфер за издръжка на Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 14:13
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7823 / 10.09.2018 Г.

от инж. Чанка  Коралска –  зам.- кмет  на  Община Бургас, относно: Допускане и одобряване на изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на УПИ V и VI, кв27А, по плана на ПЗ „Север“, ПИ с идентификатори 07079.605.632 и 07079.605.633 по КК на гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Септември, 2018 - 10:00
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7793 / 07.09.2018 Г.

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2420/05.09.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета  на 2бр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 09:48
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7784 / 07.09.2018 Г.

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2420/05.09.2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Септември, 2018 - 15:53
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7785 / 07.09.2018 Г.

т инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2420/05.09.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на главен водопровод ниска зона от напорен водоем „Изгрев“ до ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас и главен водопровод висока зона от помпена станция „Изгрев“ до ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Септември, 2018 - 15:34
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7794 / 07.09.2018 Г.

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2420/05.09.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за комплекс за гробищен парк и Подробен устройствен план – План за улична регулация за провеждане на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до комплекса за гробищен парк, в обвръзка с утвърдената улична регулация при о.т.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Септември, 2018 - 14:24
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7800 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване   право   на   строеж  на  “ Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V в кв.27 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 13:39
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7801 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 104/308 кв. м идеални части от УПИ ІІІ-9,3871 в кв. 31а, целият с площ 308 кв. м, по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас - частна общинска собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 13:51
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7804 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ-355, кв. 31 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Септември, 2018 - 11:58
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7805 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІІ-173, кв. 13 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 14:49
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7806 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІV-105 в кв.12 по плана на в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 15:05
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7813 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 4/773 кв.м идеални части от УПИ V-871 в кв. 63, целият с площ 773 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 16:00
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7814 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХVIII-315,316, кв. 25 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 16:07
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7818 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХI-1473, в кв. 101 по ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 16:45
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7810 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с временен устройствен статут, находяща се в ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Тракийско дружество „Екзарх Антим І“–гр.Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 15:32
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7816 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, изграден в учебно-производствения корпус на Професионална гимназия по туризъм „Асен Златаров“, чрез публично оповестен конкурс

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 16:31
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7817 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни недвижими имоти, самостоятелни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 16:36
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7819 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост за осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 16:48
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7803 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №84 (484), вход Б(2), етаж 3, апартамент № 26 - среден, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 13:57
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7812 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден Рудник, блок №5 (405), вход Г(4), етаж 2, апартамент № 4 - ляв, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 15:53
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7807 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №34, вход 5, етаж 8, апартамент №23 (среден), на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 15:11
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7808 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №17, вход 1, етаж 8, апартамент №23 (среден), на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 15:18
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7815 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №64, вход 1, етаж 8, апартамент - десен, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 16:27
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7809 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ в кв.2 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 15:24
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7811 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ VІІІ, кв.13 по действащия ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 15:45
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7797 / 10.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 14:21
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7761 / 29.08.2018 Г.

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Август, 2018 - 10:46
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7766 / 31.08.2018 Г.

от д-р Лорис мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Промяна на наименованието на социална услуга, делегирана от държавата дейност

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Август, 2018 - 14:13
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7791 / 07.09.2018 Г.

от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас, относно: Предложение за именуване на улици в Промишлена зона „Север“ гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Септември, 2018 - 10:03
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7826 / 10.09.2018 Г.

от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Септември, 2018 - 15:55
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7787 / 07.09.2018 Г.

от група общински съветници, относно: Свикване на общо събрание на акционерите на ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" АД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Септември, 2018 - 15:17
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7789 / 07.09.2018 Г.

от група общински съветници, относно: Премахване на хоризонтална маркировка, обозначаваща зона за велосипедисти, по Крайбрежната алея в Морската градина на гр. Бургас, поставяне на коректни табели, указващи алеите за споделеност със знак Г16, както и тези само за пешеходци на необходимите места в Морската градина на гр. Бургас, обследване на възможност за алтернативен маршрут на велосипедистите – създаване на „Алея за здравето”, в рамките на Морската градина на гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Септември, 2018 - 10:18
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7834 / 13.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-8.004  по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Септември, 2018 - 14:30
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7857 / 20.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – А. Г. Г. ЕГН *** чрез майка му Десислава Петрова Стоянова, ЕГН ***

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Септември, 2018 - 14:41
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7858 / 21.09.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, определяне начина на гласуване на проекторешенията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Септември, 2018 - 14:30
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7864 / 21.09.2018 Г.

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас съгл. Заповед №2593/30.03.2018 г., относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 -2020г.,процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Септември, 2018 - 12:12
46. ПИТАНЕ № 08 - 00 7774 / 04.09.2018 Г.

от Тошко Иванов - общински съветник, относно: Липсващи заслони на спирки на градския транспорт

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Септември, 2018 - 14:32
47. ПИТАНЕ № 08 - 00 7833 / 13.09.2018 Г.

от Станимир Апостолов - общински съветник от група "Реформаторски блок" , относно:  Изграждане на паркинг в ж.к. "Зорница" в УПИ IV, кв.8

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Септември, 2018 - 14:42
48. Питане № 08 - 00 7836 / 14.09.2018 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Състоянието на ул. "Алеко Константинов" в ЦГЧ, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Септември, 2018 - 14:38
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.