МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №54

Общ брой документи: 61
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8308 / 11.02.2019 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:13
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8311 / 11.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2019/2020 година и Правила  за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2019/2020 година

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:15
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8301 / 11.02.2019 Г.

от Костантин Луков - председател на Общински съвет, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:16
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8266 / 07.02.2019 Г.

от Антон Коджабашев - председател на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси, относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:18
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8273 / 08.02.2019 Г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Общинска програма за детето 2019 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:20
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8296 / 08.02.2019 Г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас и утвърждаване цени за продажба на дървесина за 2019 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 19:22
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8298 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 10:50
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8242 / 30.01.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Oпределяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2019 - 16:27
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8259 / 06.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане за разрешаване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI, кв.9 по плана на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.119 по КК на гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Февруари, 2019 - 11:14
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8310 / 11.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ III-387 в кв. 51 и УПИ VIII-314 в кв. 41 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, във връзка с провеждане на процедура за отчуждаване, чрез извършване на замяна по реда на чл. 21 ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, с цел задоволяване на общински нужди  

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:23
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8318 / 12.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на обслужващ път до УПИ I – 312 (ЗА ПСОВ) в землището на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:26
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8270 / 07.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Изворище", с. Изворище, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:29
13. ОТЧЕТ № 08 - 00 8209 / 15.01.2019 Г.

на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юли 2018 г.  - м. ноември 2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:31
14. ОТЧЕТ № 08 - 00 8244 / 31.01.2019 Г.

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас за 2018 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2019 - 16:55
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8263 / 06.02.2019 Г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2018 г. за  дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:36
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8278 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.12 от дневния ред на проведеното на 27.02.2018г. заседание /Протокол №38/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 16:09
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8292 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2019/2020 година

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:38
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8288 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 18:22
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8289 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 18:30
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8277 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост - кафе в сградата на "Автогара Юг", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:39
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8286 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, на обособена част от имот, с позиция Е35 по актуалнa план - схема на преместваемите обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията към действащия ПУП-ПРЗ на „Приморски парк“, град Бургас, за поставяне на преместваем обект с площ 15 кв. м, за извършване на търговска дейност

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:41
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8287 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в сградата на „Кметство", кв. „Крайморие", чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващ обект - предназначен за пощенски услуги

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:42
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8249 / 05.02.2019 Г.

от Иван Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Отдаване под наем след провеждане на провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД за срок от 5 години

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Февруари, 2019 - 15:44
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8265 / 06.02.2019 Г.

от Живко Панайотов - управител на "Бургаски пазари", относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 07079.605.164 - собственост на "Бургаски пазари" ЕООД, представляващ недвижим имот с площ 14 409 кв.м., находящ се в гр. Бургас, ПЗ Север

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 09:15
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8264 / 06.02.2019 Г.

от Живко Панайотов - управител на "Бургаски пазари", относно: Даване на съгласие за осигуряване на финансиране чрез банков кредит

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 15:09
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8248 / 04.02.2019 Г.

от Живко Панайотов - управител на "Бургаски пазари", относно: Допълване предмета на дейност на "Бургаски пазари" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Февруари, 2019 - 08:54
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8276 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІІ, в квартал 56 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 15:31
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8279 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 45/852  кв.м идеални части от УПИ I-214 в кв. 20, целият с площ 852 кв.м, по плана на с. Извор, Община Бургас - частна общинска собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 16:23
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8284 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 252/1146 кв.м идеални части от УПИ ХVІ-1099 в кв. 81, целият с площ 1146 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 19:50
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8285 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ V-92 в кв.11 по плана на в.з.Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.92 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 17:20
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8290 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на общински идеални части от УПИ ІІІ-607 в кв.49, целият с площ 233 кв.м, по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.610.115 по КК на гр. Бургас и общински идеални части от сградите в имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 18:48
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8291 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 61/1055 кв.м идеални части от УПИ VІІІ-56 в кв. 1, целият с площ 1055 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 18:58
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8304 / 11.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II-1477, в кв. 102 по ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:50
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8280 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот с идентификатор 07079.13.1937 по КККР на гр. Бургас, находящ се в местност „Мочура“, землище кв. Банево, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 15:38
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8302 / 11.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-659, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона – гр. Българово“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:52
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8303 / 11.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-333, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона – гр. Българово“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:54
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8275 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница”,  на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 15:23
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8281 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“,  на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 16:39
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8282 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 16:49
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8283 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 16:59
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8305 / 11.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас,  на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 16:57
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8306 / 11.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 17:01
43. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8295 / 08.02.2019 Г.

от Станислав Андреев, Димчо Грудев, Веселин Пренеров, Калояна Живкова, Димитър Людиев, Тодор Колев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изработване на Общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи,  като умели и активни предприемачи  или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно  извънкласно обучение и практики, с цел подобряване  социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и среден бизнес, както и в превръщане на Общината в още по-привлекателна дестинация за големи инвеститор

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 17:02
44. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8314 / 11.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 14.03.2019 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 17:08
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8297 / 08.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на общински съветници за участие в комисия по процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител за "Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас"
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 17:11
46. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8253 / 06.02.2019 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Определяне на нови членове в състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 17:15
47. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8293 / 08.02.2019 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС" ЕООД, "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС" ЕООД  и „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ - БУРГАС” ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 19:11
48. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8294 / 08.02.2019 Г.

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 19:15
49. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8252 / 06.02.2019 Г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов - Кмет на Община Бургас за периода 11.04.2018 г. - 24.01.2019 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Февруари, 2019 - 13:41
50. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8338 / 18.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас - общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 17:17
51. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8353 / 25.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, определяне на представител на Община Бургас и начина на гласуване по дневния ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 17:21
52. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8354 / 25.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ ІI в кв.7 по плана на в.з. “Минерални бани“, гр. Бургас, отреден „за парк“, с цел обособяване на УПИ, отреден „за инфраструктура и озеленяване“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 17:22
53. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8355 / 25.02.2019 Г.

от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас, относно: Предложение за именуване на територията, заключена между улиците „ Александровска“ и „Богориди“, в частта срещу сградата на Община Бургас и хотел „България“, на градско пространство „Толерантност“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Март, 2019 - 17:24
54. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8356 / 25.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставянето на целева субсидия на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД за закупуване на медицинско оборудване за нуждите на Отделение по кожни и венерически болести лечебни заведения

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Февруари, 2019 - 16:54
55. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8357 / 25.02.2019 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за подписване на споразумение за партньорство между Община Бургас и Национална Агенция по приходите, във връзка с подготовка на проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП /ул.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Февруари, 2019 - 17:03
56. ПИТАНЕ № 08 - 00 8255 / 06.02.2019 Г.

от Чанко Мирчев, Кирил Петков, Радослав Петков- общински съветници от ПП БСП, относно: Предстоящи планове на Община Бургас, касаещи кв. "Крайморие"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Февруари, 2019 - 10:48
57. ПИТАНЕ № 08 - 00 8256 / 06.02.2019 Г.

от Чанко Мирчев, Кирил Петков, Радослав Петков- общински съветници от ПП БСП, относно: Предоставяне на допълнителна информация

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Февруари, 2019 - 08:47
58. ПИТАНЕ № 08 - 00 8267 / 07.02.2019 Г.

от Калояна Живкова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Разделно събиране на отпадъци в детските заведения и училища на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Февруари, 2019 - 10:52
59. ПИТАНЕ № 08 - 00 8274 / 08.02.2019 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Мерки за намаляване на шумовото натоварване на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Февруари, 2019 - 10:00
60. ПИТАНЕ № 08 - 00 8309 / 11.02.2019 Г.

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Въвеждане на ново административно-териториално деление на гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Февруари, 2019 - 11:22
61. ПИТАНЕ № 08 - 00 8335 / 15.02.2019 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приходи от управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Март, 2019 - 08:47
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.