• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5142 / 02.08.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица от о.т.12 до о.т.137 за осигуряване на транспортен достъп до имоти, в обхвата на устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас (бивш м.19 по КВС, м. „Кантона“, земл. кв. Ветрен). 2. Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план–Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета на техническа инфраструктура - трасе на довеждащ водоровод от съществуващ водопровод ПЕВН ф325 в ПИ с идентификатор 07079.12.140 по КК до границата на населеното място, южно от ПИ с идентификатор 07079.12.15 по КК на гр. Бургас и трасе на захранващ ел. кабел 20кV, от съществуващ ел.кабел в ПИ с идентификатор 07079.12.55 по КК до границата на населеното място, южно от ПИ 019003, в предвидено разширение на населеното място, в обхват на устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас (бивш м.19 по КВС, м. „Кантона“, земл. кв. Ветрен). 3. Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за: - преминаване на трасета на довеждаща инфраструктура, предмет на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасета на довеждащата инфраструктура за обслужване на имоти в устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас (бивш м.19 по КВС, м. „Кантона“, земл. кв. Ветрен), през ПИ с идентификатори 07079.12.122 и 07079.12.55 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. - промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 07079.12.30 по КК на гр. Бургас /бивш ПИ с пл.№000010/, за провеждане на обслужваща улица съгласно предложение за Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица с о.т.12 - о.т.137 за обслужване на имоти в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас (бивш м.19 по КВС м. „Кантона“, землище - кв. Ветрен). 4. Даване на предварително съгласие по реда на 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на трасета на довеждаща инфраструктура – водопровод и електропровод, през ПИ с идентификатор 07079.12.55 по КК /бивш ПИ с пл.№000129 по КВС/ с начин на трайно ползване - „пасище, мера“, собственост на Община Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
873
ОБНОВЕНО:
08.08.2016 - 10:56
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.