ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/

25 Септември, 2019 - 16:10

  1. На основание чл. чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за провеждане на обслужващи улици  с о.т.1 – 2 – 3 – 4 и о.т.100 - 101, през ПИ с идентификатори 61145.8.15,
  2. ...
28 Август, 2019 - 15:27

1. На основание чл. чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за провеждане на обслужващи улици  с о.т.1 – 2 – 3 – 4 и о.т.100 - 101, през ПИ с идентификатори 61145.8.15, 61145.8.69, 61145.8.70 и 61145.23.27 по КК на с....

28 Август, 2019 - 15:21

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас одобрява изменeние на ПУП-ПРЗ за УПИ III-387, кв.51 по плана на ж.к. “Славейков“, с което отреждането на УПИ III-387 се променя от „за жилищни нужди“ в „за озеленяване и благоустрояване“, при...

31 Юли, 2019 - 15:06

  1. На основание чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за провеждане на трасе на захранващ ел. кабел през ПИ с идентификатори 07079.12.801, 07079.12.853 и 07079.12.855 с НТП за
  2. ...
31 Юли, 2019 - 15:02

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Изменение на парцеларен план / ПУП - ИПП/ за трасе на обслужващ път до УПИ I 312, отреден...

30 Май, 2019 - 11:18

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере -...

29 Януари, 2019 - 16:56

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ...

28 Ноември, 2018 - 10:47

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-60 в кв. 62, по плана на зона „Г“, УПИ XVII-60 в кв. 127 по плана на „РЦ“, УПИ I-60 в кв. 130,...

25 Септември, 2018 - 15:06

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за комплекс за гробищен парк и Подробен устройствен план – План за улична регулация за...

25 Септември, 2018 - 15:03

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на главен водопровод ниска зона от напорен водоем „Изгрев“ до ж.к.„Изгрев“,...

25 Септември, 2018 - 15:00

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на водопроводи - главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска...

28 Август, 2018 - 14:49

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на...

28 Август, 2018 - 14:47

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри...

28 Август, 2018 - 14:45

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 47202.501.1118, 47202....

28 Август, 2018 - 14:43

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 47202.501.1040 и 47202....

28 Август, 2018 - 14:37

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри...

29 Юни, 2018 - 17:20

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, и чл. 135, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал.7 от ЗОС, Общински съвет Бургас одобри изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /...

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.