• Одобрени ПУП

Одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/, по КК на гр.Българово, Община Бургас

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, с който ПИ с проектен идентификатор 07332.119.611, част от ПИ с идентификатор 07332.119.283 по КК на гр. Българово, Община Бургас, общинска собственост се предвижда за разширение на територията на п/ст„Бургас“ 400/110 kV, разположена в ПИ с идентификатор 07332.119.282 по КК на гр. Българово, Община Бургас, с отреждане – „за техническа инфраструктура“ за осигуряване на градоустройствена основа за реализация на обект: „Разширение на съществуваща п/ст „Бургас 400/110кV“, съгласно черните, червени и сини линии и надписи върху плана, с таблица на засегнатите от трасето и сервитута на съоръжението имоти, който е неразделна част от настоящото решение.

Отчитайки обществената значимост на обекта, с чиято реализация ще се увеличи сигурността на електрозахранването в Община Бургас и ще се увеличи преносната способност на електропреносната мрежа по направлението север – юг, с цел ускоряване сроковете за реализирането на строежа в обществена полза, Общински съвет Бургас допуска предварително изпълнение на решението, съгласно предложение второ и четвърто по чл. 60, ал. 1 от АПК.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
543
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.