• Одобрени ПУП

Одобрен Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ с идентификатор 07079.6.551, 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере - хидромелиоративни съоръжения, изградени за предпазване от вредните въздействия на водите, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.551, 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, с приложенa таблицa на засегнатите имоти, трасировъчен чертеж и координатен регистър, съгласно черните, сини, червени и зелени линии и надписи върху плана, който е неразделна част от настоящото решение.

Предвид важния държавен и обществен интерес от спешната реализация на обекта в максимално кратки срокове, с цел създаване на възможност за реализиране на мероприятия по почистване и рехабилитация на водните корита на р. Чукарлийка и р. Саръндере, за да се избегне реалната опасност от настъпване на непредвидими обстоятелства – природни бедствия и промишлени аварии със значителни щети, свързани със съществуващи продуктопроводи на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД Общински съвет Бургас допуска предварително изпълнение на настоящото решение, съгласно приложение второ и четвърто на чл. 60 ал. 1 от АПК.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
342
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.