• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5178 / 15.08.2016 Г.

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ L, кв. 54 по плана на кв.Крайморие /ПИ с идентификатор 07079.30.925 по КК на гр.Бургас/ и част от УПИ IХ, кв.54 /ПИ с идентификатор 07079.30.458 по КК на гр.Бургас/, отредени – „за озеленяване“, с цел обособяване на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до обект „Защитена лодкостоянка и брегозащита в акваторията северно от кв.54 и североизточно от ПИ 07079.10.623 в кв. Крайморие. 2. Разрешение по реда на чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ на УПИ L, кв. 54 /ПИ с идентификатор 07079.30.925 по КК на гр.Бургас/, УПИ IХ, кв.54 /ПИ с идентификатор 07079.30.458 по КК на гр.Бургас/ и ІV-915, кв.54 /ПИ с идентификатор 07079.30.915 по КК на гр. Бургас/  по плана на кв.Крайморие с цел обособяване на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до обект „Защитена лодкостоянка и брегозащита в акваторията,  северно от кв.54 и североизточно от ПИ 07079.10.623 в кв. Крайморие

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
768
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.