• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5793 / 13.02.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица с о.т.108 – o.т.108а - о.т.108г – о.т.108д – о.т.108е, в предвидено разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм /бивша местност „Кабата“/, кв.Ветрен, гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.12.801 по КК на гр.Бургас – общинска собственост. 2. Одобряване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ VII - 5, отреден – „за инфраструктура“, ПИ с идентификатор 07079.12.784 по КК на гр.Бургас, местност „Неравното“ /бивша местност „Кабата“/, кв.Ветрен, гр.Бургас и подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица с о.т.108 – o.т.108а - о.т.108г – о.т.108д – о.т.108е, в предвидено разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм /бивша местност „Кабата“/, кв.Ветрен, гр.Бургас. 3. Одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.12.787 по КК на гр.Бургас, местност „Неравното“ / бивш ПИ 023003, бивша местност „Кабата“/, кв.Ветрен, гр.Бургас, с който се обособява нов УПИ ХV-787, с отреждане „за жилищно строителство“, със свободно застрояване, разположено на нормативни отстояния от регулационните граници, с устройствени показатели в съответствие с предвижданията на ОУП за  устройствена зона 1/Жм: Пл.застр. до 30%, Кинт до 1.0, П озеленяване мин.60%, височина до 10м. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
552
ОБНОВЕНО:
14.02.2017 - 10:35
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.