• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5886 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на външен водопровод от съществуващ водопровод ф250 АЦ в ПИ с идентификатор 07079.8.514 до ПИ с идентификатор 07079.8.404 по КК на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.8.514 и 07079.8.410 по плана на КК на гр.Бургас – общинска собственост. 2. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за обект: „Уличен водопровод ПЕВП ф110 за водоснабдяване на УПИ I–46, /бивш масив 75, местност “Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище Меден Рудник/, ПИ с идентификатор 07079.8.404 по КК на гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
532
ОБНОВЕНО:
13.03.2017 - 16:08
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.