• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6373 / 10.07.2017 Г.

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII, кв.51, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас, с което южната част от УПИ VIII, отреден – „за производствени дейности“, ПИ с проектен идентификатор 07079.605.571, с площ от 310м2, по скица – проект №15-315343-04.07.2017г. от СГКК-Бургас се отнема, с цел да се разшири габарита на уличната регулация на ул.„Крайезерна“ и за новия УПИ VIII се запази отреждане, характер, начин на застрояване и устройствени показатели за застрояване, в съответствие с тези по действащ ПУП. 2. Одобряване на постигнато съгласие за замяна на част от УПИ VIII, ПИ с проектен идентификатор 07079.605.571, с площ от 310м2, по скица – проект №15-315343-04.07.2017г. от СГКК-Бургас, собственост на физическо лице, подлежащ на отчуждаване, с имот – частна общинска собственост, по реда на чл.21, ал.4, предложение второ и ал.5 от Закона за общинската собственост

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
466
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.