• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6404 / 13.07.2017 Г.

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.13.1497 по КК на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Банево, гр. Бургас, в устройствена зона 2/Смф по ОУП, одобрен с Решение №51-1/21.07.11г. на Общински съвет Бургас, /бивш имот 062009 по недействаща КВС, бивша местност „До село“, землище кв. Банево/ – общинска собственост. 2. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.13.411, 07079.13.412 и 07079.13.1497 по КК на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Банево, гр. Бургас, в устройствена зона 2/Смф по ОУП, одобрен с Решение №51-1/21.07.11г. на Общински съвет Бургас, /бивши имоти 021067, 021066 и 062009 по недействаща КВС, бивша местност „До село“, землище кв. Банево/. 3. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.13.411, 07079.13.412 и 07079.13.1497 по КК на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Банево, гр. Бургас, в устройствена зона 2/Смф по ОУП, одобрен с Решение №51-1/21.07.11г. на Общински съвет Бургас, /бивши имоти 021067, 021066 и 062009 по недействаща КВС, бивша местност „До село“, землище кв. Банево/.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
490
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.